נסים אלוני (1926־1998)

Nissim Aloni

 

ירון גולן.
    תוגה ומחאה
: סיפורי ניסים אלוני על רקע הסיפורת העברית בשנות הארבעים והחמישים / ירון גולן. -- תל אביב : הוצאת ירון גולן, 2010.
    2 כרכים (874 עמ').
 

    מרבית סיפוריו, רשימותיו ותרגומיו של ניסים אלוני (1926־1998), יליד תל אביב, נכתבו והתפרסמו החל מסוף מלחמת השחרור ועד תחילת שנות השישים בעיתונים "במחנה", "הארץ", "אשמורת" ועוד. רק ארבעה מסיפוריו כונסו בספר "הינשוף" - שראה אור לראשונה בספרית תרמיל, משרד הביטחון (1975). ב-2006 חודשה המהדורה והספר הופיע בשם "רוץ, חייל טורקי", בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הספריה הקטנה.
    מרבית הסיפורים האחרים נשארו עלומים לקורא.
    פרסומו ויוקרתו של אלוני בולטים בעיקר כמחזאי ישראלי בשנות החמישים והשישים. ירון גולן בעיונו העמוק ורחב ההיקף, העמיד לראשונה את אלוני המספר כאחד היוצרים המרכזיים והאופיניים שבכותבי הסיפורת הישראלית בת דורו וכמבשר מגמות חדישות שהתפתחו לאחר מכן.
    ירון גולן, שהלך לעולמו בשנת 2007 כשהוא בן 57 שנים בלבד, הגיש חיבור זה ב-1978 כעבודת גמר לקראת התואר השני, בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחיית פרופ' גרשון שקד. עבודה זו זיכתה אותו ב"הצטיינות יתרה".
    בעבודת המחקר על ניסים אלוני התמקד ירון גולן בסיפורים שטרם נבחנו עד אותה עת בשיטתיות על רקע תקופתם ואשר העניין בהם חורג אף מזמנם ומקומם.

תוכן העניינים:

 

כרך ראשון

פרק ראשון – מבוא –  אלוני ובני דורו..................................................  15

1.1  הסיפורים והדפסתם.................................................................. 15

1.2  חלוקת הסיפורים לפי נושאם וצורתם........................................... 19

1.3  הביקורת על הסיפורים המוקדמים............................................... 20

1.4  הביקורת על "סיפורי השכונה"................................................... 23

1.5  שאלות לעיוננו........................................................................ 26

1.6  שלושה טיעונים והדגמתם.......................................................... 28

פרק שני – רקע כללי – זיקת דור תש"ח למלחמה.................................... 31

2.1  דור המלחמה........................................................................... 31

2.2  סבל הירושה ומחיר המלחמה...................................................... 34

2.3  המלחמה והמחאה..................................................................... 39

2.4  למה תש"ח ולמה מלחמה...........................................................  44

2.5  העדות הרפורטז'ית-סימבולית כחלק מהמגמה החברתית................. 50

2.6  "גיבור תש"ח"........................................................................  52

2.7  הסגנון הכרוני, הסנטימנטאלי והקומי כחלק מהמגמה החברתית........ 56

2.8  אחרי המלחמה......................................................................... 59

2.9  בין עבר להווה........................................................................ 66

2.10  שירת התוגה והמחאה.............................................................. 69

2.11  הכשלון ההרואי ומשבר הנושא.................................................  77

פרק שלישי – מאמרי אלוני כחלק מגילויי המרירות אחרי תש"ח.................. 83

3.1  "היתה איזו מרירות"................................................................. 83

3.2  ערך האמת והלוחמים................................................................ 86

3.3  הקוראים הצעירים ועיצוב המציאות החברתית.............................. 89

3.4  הצעירים ודור ההורים............................................................... 94

3.5  הרשימות הקולנועיות וזיקותיהן לסיפורים.................................... 100

3.6  הרשימות ב"דבר השבוע" בשנים 1959-1957............................... 105

פרק רביעי –  טראומת המלחמה בסיפורים האקטואלים............................. 109

4.1  סיפורי המלחמה בסיפורים חברתיים............................................ 109

4.2  הסמליות והיצוגיות.................................................................. 114

4.3  הדמויות וההתרחשויות............................................................. 118

4.4  יצירת הדרמטיזציה והמתח......................................................... 129

4.5  הבריחה מן המועקה וזיקותיה למחאה החברתית............................ 134

4.6  המפגש עם האויב בסיפורים...................................................... 145

4.7  סיפורי העניים בעיר והמלחמה.................................................... 151

 

4.8  הארת חמישה סיפורי מלחמה ריאליסטיים וזיקותיהם

                                   לסיפורת בת הזמן........................................ 156

4.8.1  "פחדים"

4.8.1.1  רקע כללי................................................................. 156

4.8.1.2  על זיקת ה"גיבור" לחבריו.......................................... 161

4.8.1.3  על הסמליות וזיקתה למסר החברתי.............................. 164

4.8.1.4  השוואת היבטים תימאטיים ב"פחדים"

                            ובסיפורי תש"ח האחרים............................. 170

4.8.2  "דברים שלא נכתבו בעתון היומי"...................................... 187

4.8.2.1  הסיפור הריאליסטי-רפורטאז'י ומחאתו החברתית

                                    – רקע כללי...................................... 187

4.8.2.2  מבנה הסיפור וגילויי המחאה שבו................................ 193

4.8.2.3  בין "דרך האש" ל"דברים שלא נכתבו בעתון היומי"....... 196

4.8.3  "נערה באפודה ירוקה"..................................................... 197

4.8.3.1  הסיפור הריאליסטי ומחאתו החברתית – רקע כללי.......... 197

4.8.3.2  בין ההזייה למציאות..................................................  201

4.8.3.3  העיר והשיפוט החברתי בקפה..................................... 203

4.8.3.4 הקפה בסיפורת הישראלית בסוף הארבעים

                                  ותחילת החמישים................................ 206

4.8.3.5 המחאה כלפי המלחמה................................................. 209

4.8.4 "בעדנה עורה לבי"........................................................... 210

4.8.4.1 ההתנגשות בין הגיבור לסובביו.................................... 210

4.8.4.2  הדיאלוג הסטראוטיפי וזיקתו למגמה החברתית............... 214

4.8.4.3 המגמה ההומוריסטית סימבולית בסיפורים...................... 215

4.8.4.4  הקינטורים והקללות והאפקט הקומי שהם מעוררים......... 217

4.8.4.5  זיקת הסמליות למגמה החברתית................................... 220

4.8.4.6  בין "בעדנה, עורה לבי" לסיפורים בני זמנו....................  225

4.8.4.7  ההימלטות אל הטוהר והמרחק ממנו.............................. 229

4.8.5  "השנים הטובות"............................................................. 231

4.8.5.1  רקע כללי................................................................. 231

4.8.5.2  בין "השנים הטובות" לסיפורי זמנו.............................. 241

פרק חמישי –  רקע כללי לסיפורי העולים............................................... 257

5.1 מוטיב היקלטות העולים בספרותנו............................................... 257

5.2 מוטיב העולה בסיפורי המלחמה של אלוני..................................... 263

5.3  הארת שני סיפורי עולים............................................................ 268

5.3.1  "אנשים אחים"................................................................ 268

5.3.1.1  מצוקות הדמויות וזיקותיהן למחאה החברתית................. 268

5.3.1.2  ההתנגשות החיצונית בין הגיבור והזולת

                            והסולידאריות עמו..................................... 272

5.3.2 "ההפגנה".......................................................................  277

5.3.2.1 מבנה הסיפור ותוכנו................................................... 277

5.3.2.2  הסמליות.................................................................. 280

5.3.2.3 רגשי אשמה............................................................... 281

5.3.2.4 הבריחה מן המצוקה.................................................... 281

5.3.2.5 הסיפור החברתי......................................................... 282

5.3.2.6 המחאה החברתית כלפי הוותיקים.................................. 283

5.3.2.7  הסגנון הרגשני.......................................................... 286

5.3.2.8  ההנגדה והדרמטיזציה................................................ 287

5.3.2.9  בין הנראה למציאות................................................... 290

5.3.2.10  בין "ההפגנה" ו"אנשים אחים".................................. 290

5.3.2.11  בין "ההפגנה" לבין "תמונת ערב".............................. 293

5.3.2.12  בין "ההפגנה" לסיפורי העולים בני הזמן..................... 295

פרק ששי – "אשה עירומה בגשם" –  סיפורי הילדות והאקטואליה............. 313

6.1  סיפור הילדות הראשון של אלוני וזיקתו לסיפורי ילדות

                                  ולסיפורים האקטואליים.................................  313

6.2  סיפור ביוגראפי.......................................................................  314

6.3  ההתנגשות בין "הגיבור" וסביבתו.............................................. 315

6.4  סיום הסיפור וזיקתו לסיפוריו החברתיים של המחבר...................... 318

6.5  זיקת סיפור הילדות לסיפורים האחרים ובמיוחד ל"פחדים"..............  319

פרק שביעי – סיפורים ומחזות שתרגם אלוני........................................... 324

7.1  הסיפורים המתורגמים וזיקותיהם לסיפורים המקוריים..................... 324

פרק שמיני –  הסיפור הסאטירי............................................................. 331

8.1  רקע כללי – "הקמליון" ו"סטירת לחי לגברת הררי"....................... 331

8.2  "סטירת לחי לגברת הררי"......................................................... 340

8.2.1  אופי הסאטירה בסיפור..................................................... 340

8.2.2  השיפוט החברתי.............................................................. 351

8.2.3  האנושי באפיון הגיבורה................................................... 353

8.2.4  על הסמליות.................................................................... 355

8.2.5  בין גברת הררי – לנערות בסיפורים אחרים.......................... 356

8.2.6  בין גברת הררי לבין "החברה ליובה ברקאית" לאהרן מגד...... 357

פרק תשיעי –  האגדות האלגוריות של 1950........................................... 362

9.1  רקע כללי: הסיפור האגדתי ו"דור תש"ח".................................... 362

9.2  הסיפור האלגורי של אלוני – התפתחות ב-1950............................ 365

9.3  קשיי הגדרת הסיפור האלגורי..................................................... 368

9.4  שני סוגי אלגוריות.................................................................... 369

9.5  המגמה האלגורית ב"סיפורי המלחמה" וב"עוקבים אחרי בחצות הלילה".......... 369

9.6  "הנתרן הנפלא" – רקע כללי......................................................  375

9.6.1  הנתירה.......................................................................... 377

9.6.2  הפואנטה ומשמעותה........................................................ 378

9.6.3  "תפקידו החברתי" של הסגנון............................................  381

9.6.4  המסר האישי באלגוריה..................................................... 382

9.6.5  מצוקת הנתרן וזיקתה למצוקת הצייר הצעיר......................... 384

9.6.6  הניתור וזיקתו למצוקה בסיפורים אחדים.............................. 386

9.6.7 משיכת אלוני לניתור ולקרקס.............................................. 390

9.7  "אהבתו ומותו של הצייר הצעיר" – רקע כללי.............................. 392

9.7.1  זיקת התיאור והדיאלוג לכיסופי הגיבור............................... 393

9.7.2  הדיאלוג......................................................................... 395

9.7.3  בין הגיבור לסובביו......................................................... 396

9.7.4  המגמה האלגורית............................................................. 400

9.7.5  בין "אהבת צללים" ל"אהבתו ומותו של הצייר הצעיר".......... 404

9.8  "המשורר, החייל והאיכר".........................................................  405

9.8.1  הערכת האגדה.................................................................  409


 

כרך שני

פרק עשירי –  יצירתו המקראית של אלוני............................................... 425

10.1  רקע כללי: בין הסיפור ההיסטורי והסיפור המקראי...................... 425

10.1.1  הסיפורת ההיסטורית ו"דור בארץ"................................... 431

10.1.2 עדויות המחבר על יצירתו המקראית בשנים 1953-1950......... 437

10.1.3 הזיקה למקרא בסיפורת האקטואלית כאמצעי דרמטי,

                                                 קומי וחברתי...................................... 441

10.2  "הממזר".............................................................................. 444

10.2.1  רקע כללי...................................................................... 444

10.2.2  המגמה החברתית והאישית............................................... 447

10.2.2.1  גלויי המצוקה......................................................... 447

10.2.2.2  מוטיב בת יפתח....................................................... 448

10.2.2.3  נקודת הראות החילונית............................................. 449

10.2.2.4 המגמה החברתית...................................................... 450

10.2.3  בין "הממזר" ו"הרדיפה"................................................. 451

10.2.3.1  השיפוט החברתי בסיפור "הממזר"............................. 452

10.2.4  ההתיחסות למלחמה........................................................ 456

10.2.5  מוטיב הדמות השואפת להנהיג......................................... 458

10.2.6  המסר החברתי האקטואלי................................................ 459

10.2.7  ההשוואה כאמצעי להערכת "הסיפור ההיסטורי"................. 461

10.2.8  בין "הממזר" לבין "על האדמה הרעה הזאת" לעמוס עוז...... 467

10.3  "עלייתו של אלישע"............................................................... 473

10.3.1  הרקע לסיפור המעשה וזיקתו למגמה החברתית................... 475

10.3.2  בין "עלייתו של אליהו" ל"עלייתו של אלישע".................... 480

10.3.3  השיפוט החברתי של המחבר............................................ 488

10.3.4  על מוטיב החלום בין "סיפור בעל פה" לבין

                                  "עלייתו של אלישע"................................ 505

10.3.5  הזיותיו של אלישע......................................................... 508

10.3.6  רקע ומדגם לאיפיון יחסי צעירים-מבוגרים......................... 512

10.3.7  הגילויים והתיפקודים של העימות בין הצעיר

                        לבין הזקן בסיפורים המקראיים........................... 523

10.3.8 רקע למוטיב ההזייה......................................................... 531

10.3.8.1 דוגמאות למוטיב המראה החיצוני................................ 534

10.3.8.2 העימות בין הצעיר והזקן בסיפור................................ 537

10.3.9 רקע כללי על המראות בסיפורים המקראיים......................... 543

10.3.9.1 מראות הגיבור ב"עלייתו של אלישע"........................... 545

10.3.10 שיפוטו החברתי של אלישע............................................. 550

10.3.11 זיקת אלישע לאליהו והשפעתה על שיפוטו החברתי............ 551

10.3.12 בין בני הנביאים............................................................ 557

10.3.12.1 הריגת אליהו כ"שיא" בשיפוטו החברתי-מוסרי

                                      של אלישע......................................... 552

10.3.13 שיפוטו החברתי של אליהו.............................................. 570

10.3.14 דוגמאות לקירבה ולשוני בין מחאתו של אליהו

                       למחאתו של יגאל בסיפור "פחדים"....................... 576

10.3.15  בין מחאתו של אליהו למחאתו של אפרים גיבור

              סיפורו של ס. יזהר "אפרים חוזר לאספסת"..................... 580

10.3.16  שיפוט בני הנביאים....................................................... 584

10.3.17  שיפוט הגיבורים והמשטר על ידי הדמויות ביריחו.............. 587

10.3.18  מצוקת הדמויות וזיקתן למגמה החברתית.......................... 594

10.3.18.1 מצוקת אליהו......................................................... 594

10.3.18.2 שיממון הדמויות המשניות וזיקתן למגמה החברתית...... 597

10.3.18.3  שיפוטן החברתי של הנשים על ידי המחבר................. 601

10.3.19  מוטיב הכסף וזיקתו למגמה החברתית.............................. 607

10.3.20  מוטיב הגורל הסמוי והשפעתו – רקע כללי....................... 614

10.3.20.1 השפעת הגורל הסמוי ב"עלייתו של אלישע"............... 616

10.3.21  הדיאלוג – וזיקתו למגמה החברתית................................. 618

10.3.22  זיקת התאורים והדימויים לדרמטיזציה ולאפיון הדמויות...... 629

10.3.23  זיקת הסמליות למגמות האישיות והחברתיות שבסיפור........ 637

10.3.24  הערות ביקורת............................................................. 662

פרק אחד-עשר – הסיפורת הסמלית של 1956.......................................... 671

11.1  רקע כללי.............................................................................. 671

11.1.1 האגדה והאבסורד........................................................... 672

1.2  "סיפור מלחמה"...................................................................... 673

11.2.1  מלחמה כמשחק.............................................................. 673

11.3  "סיפור מדיני"....................................................................... 675

11.3.1  המחאה כלפי השליט ונשלטיו........................................... 675

11.3.2  תסביך המלך בסיפורים הריאליסטיים................................. 676

11.3.3  תדמיתו המציאותית והספרותית של המלך.......................... 678

11.3.4  מלך מטורף ויחסו לאסירים ודה בנאליזציה של

                                 הארכיטיפ הסמלי..................................... 681

11.3.5  אגדה גרוטסקית............................................................. 683

11.3.6  המסר החברתי סמלי....................................................... 685

11.3.7  בין "סיפור מדיני" ל"שירת אדוניבזק"............................... 688

פרק שנים עשר – רקע כללי ל"סיפורי השכונה"...................................... 690

12.1  תיפקודי "ספרות הילדות" בסיפורת העברית החדשה

                             ובמיוחד בזיקתם ל"דור בארץ"............................ 690

12.1.1  האנאלוגיה החברתית...................................................... 690

12.1.2  בין "גן העדן האבוד" לשיחזור הממשי.............................. 692

12.1.3  בין שיבה מאוחרת לתאור הילדות מנקודת מבטו של ילד....... 694

12.1.4  בין סיפור זכרוני, דיווח "אוטוביוגרפי" וסיפור ילדות אמנותי 696

12.1.5  שורשי האמן................................................................. 697

12.1.6  הילדות והפרדוכס.......................................................... 697

12.1.7  המחאה החברתית והמיתפיזית.......................................... 698

12.1.8  הגיל הצעיר וסיפורי הילדות............................................. 700

12.1.9  אפשרויות שונות............................................................ 702

12.1.10  ערכי דור בארץ ו"דור המדינה"...................................... 703

12.1.11  גיוון ספרותי................................................................ 706

12.2  כיצד צמחו ונוצרו סיפורי השכונה?........................................... 707

12.3  השכונה................................................................................ 709

12.3.1  השכונה כדגם חברתי בספרותנו........................................ 709

12.4  הילד.................................................................................... 710

12.5  זיקת "אכזר מכל – המלך" לסיפורי השכונה................................ 714

12.6  בימות הפירסום וסיפורי השכונה............................................... 716

12.7  דברי אלוני ואופי הסיפורים...................................................... 718

12.8  אנשים עממיים בשכונה........................................................... 720

12.9  הסמליות............................................................................... 721

12.10  המלחמה מבעד לנקודת מבטם של ילדים................................... 723

12.11  העיר וסיפורי השכונה........................................................... 727

12.12  המקרא והיהדות וסיפורי השכונה............................................ 731

12.13  סיפורי הילדות והחוויה האינטלקטואלית................................... 736

12.14  האמן והמילים...................................................................... 738

12.14.1  האינטימיות................................................................. 739

12.15  גיבור יוצא דופן................................................................... 740

12.16  בין סיפור ילדות "ריאליסטי" לסיפור ילדות "פנטסטי"................ 741

12.17  בין אימה וגיחוך................................................................... 743

12.17.1  הקומיות שבטיפוסים ובשמותיהם.................................... 745

12.17.2  מיתוס ואנטי מיתוס....................................................... 748

12.18  התעוררות המיניות והיצריות בסיפורים.................................... 749

12.19  הדימויים וזיקותיהם לדרמה החברתית...................................... 752

12.20  הדיאלוג.............................................................................. 753

12.21  בין ציור ושירה לבין סיפורי השכונה........................................ 758

12.22  ממעלות הסיפורים................................................................ 759

12.23  היבטים אחדים ב"סיפורי השכונה" וזיקותיהם

                        לסיפורי הילדות והעיר בני הזמן................................ 761

12.23.1  "תמונת ערב" – רקע כללי............................................. 761

12.23.2  "קיץ אחרון" – רקע כללי וזיקה לסיפורים האחרים............ 763

12.23.2.1  זיקת הסיפור לסיפורת "דור בארץ".......................... 767

12.23.2.2  "קיץ אחרון" כסיפור קומי....................................... 768

12.23.3  "חייל טורקי מאדירנה".................................................. 771

12.23.3.1  בין "מספר עד" ל"מספר גיבור"

          ובין סיפור ריאליסטי לסיפור סוריאליסטי........................ 771

12.23.3.2  מדוע מצחצח הנעלים?........................................... 776

12.23.3.3  הרקע לסיפור "חייל טורקי מאדירנה" ומאפיניו........... 779

12.23.3.4  המלחמה בתוך המלחמה.......................................... 788

12.23.3.5  סכימת "המטורף" המקסים בסיפורי הזמן................... 795

12.23.3.6 התיקונים כאמצעי להכרת הסיפור.............................. 801

12.23.4  "הינשוף"................................................................... 807

12.23.4.1 "הינשוף" ומראות הנוף........................................... 809

12.23.5  "שמיל" – מסיפור פשטני למורכב................................... 811

12.23.5.1  בין "סיפור על חורבן העולם" ו"שמיל"..................... 811

12.23.6  הערה על "להיות אופה"................................................ 814

12.23.7  "בחזרה מן העיר"........................................................ 816

12.23.7.1 הסיפורת הסמלית.................................................... 816

12.23.7.2  הזרות בעיר.......................................................... 819

12.23.7.3  הצגה בתוך הצגה.................................................. 824

סיכום וביקורת................................................................................... 831

ביבליוגרפיה נבחרת............................................................................ 851

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף