A recent festschrift in honor of Anisava Miltenova, Institute for Literature, Bulgarian Academy of Sciences includes over forty articles on topics such as medieval Byzantino-Slavic culture, biblical apocrypha, female saints, Balkan saints, hagiographical texts, etc., all reflecting aspects of Professor Miltenova’s wide range of interests and scholarship.

Angusheva, Adelina, Margaret Dimitrova, Mariia Iovcheva, Maia Petrova-Taneva, and Diliana Radoslavova, comp. and eds. Vis et Sapientia: Studia in Honorem Anisavae Milteonva. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката / ‘Strength and Wisdom: Studies in Honor of Anisava Miltenova. New Sources, Interpretations and Approaches to Medieval Studies.’ Sofia: Boian Penev Academic Publishing House, 2016.

Tabula gratulatoria, 7

Библиография на проф. дфн Анисава Милтенова / ‘Bibliography of Professor Anisava Miltenova,’ 9

In loco introductionis

Василка Тъпкова-Заимова (София). Няколко хубави спомена от общуването ми с Анисава Милтенова / ‘A few pleasant memories from my interactions with Anisava Miltenova,’ 31

Средновековната византийско-славянска култура: човекът, текстът и образът / ‘Medieval Byzantino-Slavonic culture: the man, the text and the image’

Васил Гюзелев (София). Българският книжовник-летописец от XIII-XV  век – опит за характеристика / ‘The Bulgarian writer-chronicler from the 13th-15th centuries – an attempt at a characterization,’ 35

Елка Бакалова (София). Текст – ритуал – образ. Принципи на визуализация на поетични текстове в средновековната православна живопис / ‘Text – ritual -image. Principles of visualization of poetic texts in medieval Orthodox painting,’ 57

Сергей  А.  Иванов  (Москва).  Телеграф  Льва  Математика:  от  астрологии  к сказке / ‘The telegraph of Lev the Mathematician: from astrology to science,’ 81

Средновековните образи на света: византийски космогонически съчинения в славянската традиция / ‘Medieval images of the world: Byzantine cosmogonic works in the Slavonic tradition’

Lara  Sels (Leuven) and Sarah Van Рee (Leuven). Scholia from Severian of Gabala’s In Cosmogoniam Нomiliae in the 14th-Century Slavonic Hexaemeron Collection, 89

Вася Велинова (София). За “магията” на буквите / ‘About the “magic” of letters,’ 111

Библейски апокрифи и апокрифни образи в славянската средновековна култура / ‘Biblical apocrypha and apocryphal images in the Slavonic medieval culture’

Ана Стойкова (София). Малки бележки върху един епизод от славянската Книга на Енох (2 Енох) / ‘Brief notes on an episode from the Slavonic Book of Enoch (2 Enoch),’ 133

Томислав Jовановић (Београд). Апокриф о Авраамовоj смрти према српском препису из 1618. године / ‘Apocrypha about the death of Abraham according to a Serbian copy from 1618,’ 149

Донка Петканова (София). Съдбата на апокрифа Видение на апостол Павел / ‘The fate of the apocrypha the Vision of the Apostle Paul,’ 165

Изследване на средновековните славянски паметници: датировка и идентификация / ‘Research on medieval Slavonic monuments: dating and identification’

Sebastian Kempgen (Bamberg). Dating the Varos Inscription from Рrilep, 171

Анатолий А. Турилов (Москва). К истории бытования и изучения древне- болгарских рукописей в России первой половины – середины XIX в.: реконструированная Минея праздничная (РНБ, F.п.I.72 + БРАН, 24.4.11) „Палаузовская” или же „Априловская”? / ‘To the history of the existence and study of ancient Bulgarian manuscripts in Russia in the first half to the middle of the 19th century: the reconstructed Festal Menaion (RNB, F.п.I.72 + BRAN, 24.4.11),’ 182

Елисавета Мусакова (София). Черепишкият псалтир / ‘The Cherepishki Psalter,’ 190

Археология на езика: свидетелствата на средновековните славянски паметници / ‘The archaeology of language: witnesses of the medieval Slavonic monuments’

Татяна Славова (София). Старобългарският език през призмата на паметниците извън канона / ‘The Old Bulgarian language through the prism of monuments outside of the canon,’ 211

Иван И. Илиев (София). Библейските цитати от девтероканоничната книга  Сусана в славянската преводна традиция (предварителни бележки) / ‘Biblical citations from the deuterocanonical book of Susannah in the Slavonic translation tradition (preliminary notes),’ 225

Археология на текста: интерпретации, фрагменти и отсъствия / ‘The Archaeology of the text: interpretations, fragments and omissions’

Регина Койчева (София). Текстологическо приключение по следите на един изчезнал глас (Към реконструкцията на триодния цикъл от Константин Преславски) / ‘A Textual Adventure on the trail of a missing voice (Towards the reconstruction of the triodal cycle by Konstantin Preslavski),’ 253

Елена Коцева (София). Анотация към една хипотеза за “Втората апология на славянската писменост,” Берлински сборник Wuk 48 / ‘An annotation to a hypothesis regarding the “Second Apologia of Slavonic literacy,” Berlin miscellany Wuk 48,’ 266

Антоанета Гранберг (Гьотеборг). Фрагмент от Александрията и от разказа За четирите големи морета в Молитвеник и Чудеса Богородични от XVIII век (БАН61) / ‘A fragment from the Alexandria and from the tale On the four great seas in the Prayer book and Miracles of the Theotokos from the 18th century (BAN.61),’ 282

Диляна Радославова (София). Фрагментите от Ловешкия дамаскин. Издание на текста / ‘Fragments from the Lovech Damaskin. An edition of the text,’ 304

Компютърни изследвания на средновековното писмено наследство: подходи и резултати / Computer research on the medieval written heritage: approaches and results

David J. Birnbaum (Рittsburgh) and Hanne Martine Eckhoff (Tromsø). Machine-Assisted Normalization of the Old Church Slavonic Codex Suprasliensis, 327

Cynthia M. Vakareliyska (Eugene, Oregon).  Relationships  between  the  Greek Prologue of 1295 and Nine South and East Slavic Calendars, 350

Сборниците – макрожанрови структури в славянската книжнина: език и идентификации / Miscellanies – macrogenre structures in the Slavonic literature: the language and identification

Уилям Р. Федер (Чикаго). Княжий изборник и Изборникът на грешния Йоан сред ранните глаголически компилации, 395

Лора Тасева (София). Стишният пролог във Великите чети-минеи за месец март / ‘The verse prolog in the Great Reading Menaia for the month of March,’ 420

Олга Младенова (Калгари), Нона Петкова (София) и Елена Узунова (София). От датировка на новобългарските дамаскини от IV група към хронология на книжовното средище тогизи / ‘From the dating of the New Bulgarian Damanskins from the 4th group to the chronology of the literary center of togizi,’ 440

Превод и трансформация на средновековния текст в славянската традиция / ‘The translation and transformation of medieval text in the Slavonic tradition’

Йоханес Райнхарт (Виена). Два старобългарски преводa на Видение Константиново (BHG 396) и на Обретение на Кръста Господен (BHG 409) / ‘Two Old Bulgarian translations of the Vision of Constantin (BNG.396) and the Finding of the Cross of the Lord (BNG.409),’  457

Сергей Ю. Темчин (Вильнюс). Еще один ранний (чешский) церковнославянский перевод  с латыни: канон римского папы Григория I Великого из Лжеисидоровых декреталий в древнерусском трактате “Власфимия” / ‘One more early (Czech) Church Slavonic translation from Latin: the canon of the Roman pope Gregory I the Great from the False Isidore Decretals in the Old Russian treatise “Blasphemy,”‘ 471

Lilly Stammler (Oxford). Izbranie malo: a Compilation from the Life of Andrew the Fool for Christ’s Sake in Medieval Bulgarian Translation,  479

Жените светици между византийската и славянската традиция / ‘Female saints between the Byzantine and Slavonic tradition’

Dieter Stern (Ghent). The Double Life of St Eupraxia within the Old Slavonic Tradition, 493

Мария Йовчева (София/Пловдив). Мъченица Еликонида Солунска (Коринтска) във византийската и славянската книжнина / ‘The Martyress Elikonida of Solun (Corinth) in the Byzantine and Slavonic literary traditions,’ 514

Мая Петрова-Танева (София). Св. императрица Теофана. от Константинопол до Търново / ‘The Holy Empress Theofana: from Constantinople to Tŭrnovo,’ 531

Агиографски текстове за византийските светци в славянската традиция: проблеми и интерпретации / Hagiographical texts of Byzantine saints in the Slavonic tradition: problems and interpretations

Елка Мирчева (София). Житието на св. Кодрат Никомидийски (10 март) в славянската традиция / ‘The Life of St. Quadratus (Codratus) of Nicomedia (10 March) in the Slavonic tradition,’ 559

Нина  Гагова  (София).  Чудото  на  св.  Никола  с  килима:  предварителни  бележки / ‘The miracle of St. Nicholas from the kilim: preliminary notes,’ 572

Ирина Кузидова-Караджинова (София). Метафрастовата версия на Житието на св. Иларион Велики / ‘The Metaphrastean version of the Life of St. Hilarion the Great,’ 600

Българската култура от епохата на исихазма / Bulgarian culture from the epoch of hesychasm

Илиас Евангелу (Солун). Исихастите като носители на духа на българската автокефалия / ‘Hesychasts as the bearers of the spirit of the Bulgarian autocephaly,’ 613

Андрей Бояджиев (София). Григорий Цамблак. Слово за преподобните отци и жени в Сирна събота / ‘Gregory Tsamblak: The Sermon on the venerable fathers and women on Cheesefare Saturday,’ 626

Балканските светци: текст и почит / Balkan saints: text and reading

Елена Томова (София). Из историята на Третата руска редакция на Първото проложно житие на св. Иван Рилски (РНБ, ф. 98, Егор. 1299) / ‘From the history of the third Russian redaction of the First Prolog Life of St. John of Rila (RNB, f. 98, Egor. 1299),’ 645

Радослава Станкова (София). Служби за св. Йоаким Осоговски в южнославянски преписи от XIV-XVI в. / ‘The Offices for St. Joachim Osogovski in South Slavonic copies from the 14th-16th century,’ 654

Георги Петков (Пловдив). Още един препис от XVIII в. на Мъчението на Йоан Нови Сучавски от Григорий Цамблак (Значението на късните преписи за критическото изследване и издание на текста) / ‘Still one more copy from the 18th century of the Martyrdom of John the New of Sucheava by Gregory Tsamblak (The significance of the later copies for the critical research and edition of the text),’ 668

Терминология, лексика, лексикографи: история и интерпретация / Terminology, lexicon, lexicography: history and interpretation

Боряна Велчева (София). Из езика на Успенския сборник от XII-XIII в. / ‘From the language of the Uspensky compilation from the 12th-13th century,’ 685

Екатерина Дикова (София). Терминът „Покров Богородичен,” 688

Ralph M. Cleminson (Oxford). Richard James: Рriest, Рoet, Рolitical Рrisoner, Librarian and Lexicographer, 698

Апокалиптика, апокрифика и апотропеика: трансформации и употреби / ‘Apocalyptic, apocryphal and apotropaic: transformations and uses’

Yuri  Stoyanov  (London/Jerusalem).  The  Apocalyptic  Dimension  of  the “Last Great War of Antiquity” (603-628), 741

Красимир Станчев (Рим). Павликяните – ученици на дявола. Бележки относно финала на апокрифния разказ за произхода на павликяните,  761

Adelina Angusheva (Manchester), Margaret Dimitrova (Sofia), Mary-Allen Johnson (Columbus). Quadruplets – Four South Slavonic Amulet Books from the Seventeenth and the Eighteenth Century: Genre, Context, Language, 769

Съкращения / Abbreviations, 798