Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

טימון איש אתונה

Timon of Athens

תרגומים לעברית:

  • טימון איש אתונה / ויליאם שקספיר ; תירגם מאנגלית ישראל אפרת. – תל אביב : דביר, תשי"ג. ט, 133 עמ'. – (ספרית דביר לעם. סדרה א ; 24)
  • טימון איש אתונה / ויליאם שקספיר ; נוסח עברי - מאיר ויזלטיר; עם מבוא כללי מאת אברהם עוז ; והערות מאת המתרגם. – תל אביב : עם עובד, תשמ"ט 1989. 140 עמ'.

על היצירה:

הפקות:

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger