Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

המלך ליר ושקספיר


המלך ליר ושקספיר : מבחר מאמרים / בעריכת רלה מזלי ; [תרגמה מאנגלית - רלה מזלי]. – ירושלים : כתר, 1986. 210 עמ'. – (יצירה ויוצרה)
תוכן העניינים:
על המאמרים הכלולים במבחר זה (עמ' 9־14)
שער ראשון: דעות, מקורות, מבואות
שלוש דעות: ל"נ טולסטוי, א"ס בראדלי, מ' מאק (עמ' 17־20)
ו"ר אלטון - שקספיר והגות דורו (עמ' 21־40)
ק' מור - מקורות אחדים של "המלך ליר" (עמ' 41־53)
שער שני: טראגי וטראגדיה ב"המלך ליר"
א' הארבג' - ההתנסות הטראגית ב"המלך ליר" (עמ' 57־67)
ג' וילסון-נייט - "המלך ליר" וקומדיית הגרוטסקה (עמ' 68־85)
נ' פריי - "המלך ליר": טראגדיה של בירור (עמ' 86־90)
שער שלישי: "המלך ליר" -- מחזה נוצרי?
ר' בטנהאוז - ההתנסות המוסרית ב"המלך ליר" (עמ' 93־100)
ב' אוורט - "המלך ליר" החדש (עמ' 101־116)
שער רביעי: ריאליזם ואפוקאליפסה
ג' הולווי - חזון ומשמעות ב"המלך ליר" (עמ' 119־141)
ג' ביילי - בראש מצוק דובר (עמ' 142־151)
שער חמישי: לשון ודימויים
ג"ו קנינגהם - Ripeness is All  (עמ' 155־161)
ומ"ט נובוטני - היבטים אחדים של סגנון "המלך ליר" (עמ' 162־175)
ק' ספרג'ן - מערכת הדימויים ב"המלך ליר" (עמ' 176־181)
שער שישי: "המלך ליר" על הבמה
לפי מ' מאק - על ביצועי "המלך ליר" (עמ' 185־187)
צ' מארוביץ - "המלך ליר" של ברוק וסקופילד: יומן הפקה (עמ' 188־203)
נספחים: הנושאים הנידונים במאמרים ; הצעות לקריאה נוספת.

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger