Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

המלט ושקספיר


המלט ושקספיר : מבחר מאמרים / בעריכת מנחם ברינקר ורנה ליטוין ; עברית – תמר עמית ; ייעוץ ביבליוגראפי – פרופ' א' אהרונסון. – ירושלים : בית הוצאה כתר, 1983. 224 עמ'. – (יצירה ויוצרה)


תוכן העניינים:

 • על המאמרים הכלולים במבחר זה (עמ' 9־15)

 • שער ראשון: נתונים
 • ס. בארנט: שקספיר - קורות האיש (עמ' 19־25)
 • ס. בארנט: התיאטרון בימי של שקספיר (עמ' 26־29)
 • ס. בארנט: כתבי-היד שבידינו (עמ' 30־32)
 • ג'ון דובר-וילסון: תמונת העולם האליזאבתית (עמ' 33־46)

 • שער שני: על הטראגדיה ועל הטראגדיה השקספירית
 • נורתורפ פריי: מיתוס הסתיו: הטראגדיה (עמ' 49־62)
 • רות נבו: מהלך הטראגדיה השקספירית (עמ' 63־76)

 • שער שלישי: מקורות ודעות
 • ג'ון דובר-וילסון: הערה על המקורות ל"המלט" (עמ' 79־82)
 • "המלט" על-פני הדורות (עמ' 83־90)

 • שער רביעי: חידת המלט
 • א"ס ברדלי: אופיו של המלט ושאלת ההשהיה (עמ' 93־109)
 • ארנסט ג'ונס: המלט ותסביך אדיפוס (עמ' 110־120)
 • ג'ון דובר-וילסון: המלט כדמות העולה מן הכתוב (עמ' 121־131)

 • שער חמישי: האשליה התיאטרונית ב"המלט"
 • א"ג' וולדוק: "המלט" – עיון בשיטה ביקורתית (עמ' 135־142)
 • הארלי גראנוויל-בארקר: הזמן בעלילת "המלט" (עמ' 143־151)

 • שער שישי: דימויים ו"עולם" ב"המלט"
 • ג' וילסון-נייט: המוות כנושאו של "המלט" (עמ' 155־161)
 • וולפגאנג קלמן: היסוד התמונתי ב"המלט" (עמ' 162־173)
 • מיינארד מק: עולמו של "המלט" (עמ' 174־193)

 • שער שביעי: גישה היסטורית וגישה אקטואליסטית
 • הלן גארדנר: על גבולותיה של הביקורת ההיסטורית (עמ' 197־207)
 • יאן קוט: המלט בן זמננו (עמ' 208־218)

 • נספחים: הנושאים הנידונים במאמרים ; מקורות ביבליוגראפיים ; הצעות לקריאה נוספת.

עודכן לאחרונה: 23 במאי 2017

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger