Shakespeare - from Right to Left
The Dan Almagor Collection

מחקרים כלליים

טל ניצן.
    שקספיר לפני השינה : 14 המחזות הגדולים בקיצור ובצורת סיפור / טל ניצן ; איורים - מירה פרידמן. – תל-אביב : אחוזת בית, תשע"ב 2011.
    199 עמ'.
    Shakespeare before bedtime : fourteen prominent plays, adapted into short stories / Tal Nitzan

    כַּמה מֵאִתנו מַכִּירים בֶּאֱמת את הסיפּוּרים של המַחֲזות של שֶׁקְסְפִּיר? בִּתקוּפת חַיָיו, כְּשֶׁהוצגוּ המַחֲזות בַּתֵיאַטרון, הָיה אַחַד השַׂחקנים עולֶה לבָּמה רֶגע לפנֵי ההַצָגה, ומסַפר את הסיפּוּר. כָּך, יָכלוּ הצוֹפים לַעֲקוב בנַחת אחרֵי המִתרחש, להַקשיב לדיאָלוגים ולהִתרשם מהתִלבּושות ומהתַפאוּרה.
    "שֶׁקְסְפִּיר לִפנֵי השֵינָה" מֵביא לקוֹראים הַצעירים 14 מגדוֹלֵי המַחֲזות של שֶׁקְסְפִּיר - בקיצוּר וּבצוּרַת סיפור – כדֵי שגם אנַחנוּ, היוֹם, נַכּיר אותָם. בתוֹך כל סיפּוּר משוּלָבים ציטוּטים יְדוּעים, שכּל שוֹחֵר תַרבּוּת יִשמַע לפָחות פַּעם אַחת בחיָיו.
    המשורֶרת והמתַרגֶמת טַל נִיצָן, כַּלת פּרַס רֹאש המֶמשָלה, רָתמה את כּישְרונָהּ, עיבּדָה את המַחֲזות לסיפּוּרים בשָׂפה עַדכָּנית, והִקדימה לסֵפר דבָרים מִשלָהּ, בַּכּותרֶת הקולַעת "שֶׁקְסְפִּיר עַכְשָׁיו". בכָך היא מִצטרפת למָסורֶת מכוּבֶּדת של יוצרים שעיבּדוּ את מַחֲזותיו של גְדול כּוֹתבֵי אַנגלִיָה. את הסיפּוּרים מלַוִוים איוּרֶיה של האָמָּנית מִירָה פְרִידְמָן.
    וּכְפי שאומֵר שֶׁם הספר: אֵלה סיפּוּרים לִקרוֹא בַּבית, עם בנֵי המִשפָּחה או לבד, בתִקוָוה שאַחר כָּך יִתעורֵר החֵשק ללֶכת לתֵיאַטרון ולִצפּוֹת באַחת ההַצָגות הידוּעוֹת.

תוכן העניינים:
שקספיר עכשיו - פתח דבר מאת טל ניצן (עמ' 9־13)
רומיאו ויוליה (עמ' 14־27)
חלום ליל-קיץ (עמ' 28־37)
המלט (עמ' 38־51)
קומדיה של טעויות (עמ' 52־65)
המלך ליר (עמ' 66־77)
הסוחר מונציה (עמ'
78־91)
רב מהומה על לא
-מאומה (עמ' 92־103)
אותלו (עמ'
104־119)
מקבת (עמ'
120־133)
הלילה השנים-עשר, או, כרצונכם (עמ' 134־147)
כטוב בעיניכם (עמ' 148־159)
הנשים העליזות מוינדזור (עמ' 160־171)
יוליוס קיסר (עמ' 172־183)
המלך ריצ'רד השלישי (עמ' 184־195)
ויליאם שקספיר: הערות ביוגרפיות  (עמ' 197־198)
על טל ניצן  (עמ' 198)
מראי מקום (עמ' 199)
 

לראש הדף

שקספיר  –  מימין לשמאל
עורך אחראי: יוסף גלרון־גולדשלגר

Edited by Joseph Galron-Goldschläger