לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור

Yiddish Leksikon

Biographical Dictionary of Modern Yiddish Literature

Translated into English by Josh Fogel

Latin script Index

 

א זוכצעטל

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

א

ב

ג

 • גאַביד, אָרטור (1902־1942)
 • גאַביס, אַבֿרהם-יצחק (1892־1978)
 • גאַבעל, היינריך (צבי) (1873־1910)
 • גאָדינער, שמואל-ניסן (1892־1942)
 • גאַווזע, אַהרן בן-ציון (1876־1942)
 • גאַווינאָסער, יעקב (1894־    )
 • גאַווראָנסקי, מאיר (1914־    )
 • גאון, נעמי (1900־1993)
 • גאָזשאַנסקי, אליהו-אַליאָשאַ (1914־1948)
 • גאָזשאַנסקי (לנו), שמואל (ארום 1867־    )
 • גאַטהאַרד, מרדכי-יוסף (1891־    )
 • גאָטהעלף, יהודה (1903־    )
 • גאָטלאָבער, אברהם-בער (1811־1899)
 • גאָטליב, אַברהם-ברוך (1905־1944)
 • גאָטליב, אייזיק (1913־1943)
 • גאָטליב, אלטער (בן-ציון) (1884־1956)
 • גאָטליב, הירש-לייב (1829־1930)
 • גאָטליב, ווילי (1908־    )
 • גאָטליב, יהושע-העשל (1882־1940 אָדער 1941)
 • גאָטליב, יעקב (1911־1945)
 • גאָטליב, יצחק שלמה (1902־1973)
 • גאָטליב, ל. (1892־1941)
 • גאָטליב, לעאָן (1878־1947)
 • גאָטליב, מאיר (1866־    )
 • גאָטליב, נח יצחק (1903־1967)
 • גאָטענבערג, מאַניע מאַריאַם (1919־    )
 • גאָטעסדינער, אבֿרהם (1893־1941)
 • גאָטעסדינער, מרדכי (1909־1981)
 • גאָטעסמאַן, אבֿרהם-יוסף
 • גאָטעספֿעלד, חיים (1895־1948)
 • גאָטעספֿעלד, חנא (1890־1964)
 • גאָטפֿאַרשטיין, יוסף (1903־1980)
 • גאָטפֿריד, מלכה (1907־    )
 • גאַיטיין, צבי-הירש (1875־    )
 • גאָכמאַן, ה.
 • גאָל, יעקב ב. (1914־1952)
 • גאַל, מאַטעס (1907־1983)
 • גאָלאָווטשינער, וויקטאָר (1905־    )
 • גאלאָי, ברוך (1873־1943)
 • גאלאָי, יוסף (1905־    )
 • גאָלאָמב, אבֿרהם (1888־1982)
 • גאָלאָמב, עמנואל (1870־    )
 • גאָלאָמב, צבי-ניסן (הירש-ניסן) (1853־1934)
 • גאָלאָמבאָק, צבי (1880־1954)
 • גאַלאַנטער, ש. ל.
 • גאַלאַצקי, אליהו (1875־1958)
 • גאָלבורט, שמואל (1908־    )
 • גאָלבשטיין, מאָטל (1918־1993)
 • גאָלד, אַלטער (1894־1957)
 • גאָלד, בען (1898־1985)
 • גאָלד, דוד (1850־1927)
 • גאָלד, דוד (1898־1948)
 • גאָלד, דוד לייזער (1945־    )
 • גאָלד, הערמאַן (1888־1953)
 • גאָלד, וואָלף (1889־1956)
 • גאָלד, זאב
 • גאָלד, זאב (1889־1956)
 • גאָלד, מ.
 • גאָלד, מאַרי (1914־    )
 • גאָלד, מיכאל (1894־    )
 • גאָלד, משה
 • גאָלד, משה (1906־    )
 • גאָלד, שלמה (1897־1983)
 • גאָלדאָווסקי, ה. (1893־1948)
 • גאָלדאָווסקי, מאיר (1884־    )
 • גאָלדבוים, מ.
 • גאָלדבורט, אייזיק (1893־1943)
 • גאָלדבלאַט, אַהרן (1897־1973)
 • גאָלדבלאַט, דוד (1866־1945)
 • גאָלדבלום, חיים (1865־1936)
 • גאָלדבלום, יעקב-קאָפל (1872־    )
 • גאָלדבערג, אַב. (אַברהם) (1883־1942)
 • גאָלדבערג, אַברהם (1881־1933)
 • גאָלדבערג, אַהרן-אלימלך (1892־    )
 • גאָלדבערג, איטשע (1904־2006)
 • גאָלדבערג,  איַיזיק (1887־1938)
 • גאָלדבערג, איסר (1896־1968)
 • גאָלדבערג, אפרים (1883־    )
 • גאָלדבערג, אָשר
 • גאָלדבערג, בן-ציון (1895־1972)
 • גאָלדבערג, דוב-באָריס (1866־1922)
 • גאָלדבערג, דב-בער (1868־    )
 • גאָלדבערג, זאבֿ (1908־1970)
 • גאָלדבערג, חיים (חגי) (1890־1943)
 • גאָלדבערג, י.
 • גאָלדבערג, יאָסל (1905־    )
 • גאָלדבערג, יהושע (1883־1943)
 • גאָלדבערג, יצחק (1853־1916)
 • גאָלדבערג, לוי (1893־1974)
 • גאָלדבערג, לייב (1892־1955)
 • גאָלדבערג, מאַריאַ (1873־1954)
 • גאָלדבערג, מיכל (1865־1938)
 • גאָלדבערג, מענדל
 • גאָלדבערג, משהל (1895־1944)
 • גאָלדבערג, משה-מאיר (1879־    )
 • גאָלדבערג, נח (1902־1968)
 • גאָלדבערג, נחום (    ־1943)
 • גאָלדבערג, עטל (1897־    )
 • גאָלדבערג, ראובֿן (1913־1983)
 • גאָלדבערג, ש. (    ־1942)
 • גאָלדבערג-פרענאָוויץ, דזשעני (1874־1922)
 • גאָלדבראָך, י. (1907־1942)
 • גאָלדגאַר, ב.
 • גאָלדהאַבער, יוסף (1907־1943)
 • גאָלדהאַר, פינחס (1901־1947)
 • גאָלדהאַרט, ברוך (1897־1950)
 • גאָלדוואַסער, זישע (1905ֿ1972)
 • גאָלדוואַסער, קלמן (1897־1976)
 • גאָלדווירט, בעלאַ (1902־1990)
 • גאָלדזאַץ, חיים (1910־1977)
 • גאָלדין, אַהרן (1884־    )
 • גאָלדין, אַריה-חיים (1871־1918)
 • גאָלדין, אָשר-אַריה (1892־1966)
 • גאָלדין, חיים-אליהו (1881־    )
 • גאָלדין, יצחק (1896־1968)
 • גאָלדמאַן, יאַשע (יאָסל) (1904־1929)
 • גאָלדין, ל.
 • גאָלדין, לייבל (1906־1942)
 • גאָלדין, עזרא (1886־1915)
 • גאָלדינבערג, מ.
 • גאָלדינבערג-ליבין, מ.
 • גאָלדמאַן, אַברהם (1896־1952)
 • גאָלדמאַן, דוד (1885־    )
 • גאָלדמאַן, יאַשע (יאָסל) (1904־1929)
 • גאָלדמאַן, יעקב (1847־    )
 • גאָלדמאַן, ישראל (1879־1947)
 • גאָלדמאַן, מענדל (1891־    )
 • גאָלדמאַן, מענדל (1902־    )
 • גאָלדמאַן, משה הכהן (1863־1918)
 • גאָלדמאַן, נחום (1894־1982)
 • גאָלדמאַן, פינחס-לייזער (1904־1973)
 • גאָלדמאַן, שואל (1894־1940?)
 • גאָלדסמיט, ביטריס (1915־1950)
 • גאָלדע, יוליוס (1882־    )
 • גאָלדע, שמואל (1900־    )
 • גאָלדעלמאַן, שלום (1885־    )
 • גאָלדענבערג, בוזי (1902־1954)
 • גאָלדענבערג, מ.
 • גאָלדענבערג, מ. (1889־    )
 • גאָלדענבערג, מרדכי (1889־1941)
 • גאָלדענבערג, שלמה (    ־1947)
 • גאָלדענבערג, שמעון (1910־1941)
 • גאָלדענשטיין, חיים (1912־    )
 • גאָלדענשטיין, פינחס-דוד (1843־    )
 • גאָלדפֿאַדען, אברהם (1840־1908)
 • גאָלדפֿאַרב, מאַטעס (1907־1983)
 • גאָלדפֿאַרב, מאַקס (1883־1937)
 • גאָלדפֿינגער, ע.
 • גאָלדפֿעדער, ז.
 • גאָלדצוויַיג, יעקבֿ
 • גאָלדקאָרן, דאָרקע (1922־1947)
 • גאָלדקאָרן, יוסף (1912־2000)
 • גאָלדקאָרן, יצחק (1911־1988)
 • גאָלדקנאָפף, אַברהם (1870־1920)
 • גאָלדקראַנץ, נטע (1904־1944)
 • גאָלדרינג, מאיר (1886־1942)
 • גאָלדשטיין, א.
 • גאָלדשטיין, אבֿרהם
 • גאָלדשטיין, אבֿרהם (1893־1953)
 • גאָלדשטיין, אָשר (1900־1972)
 • גאָלדשטיין, בערנאַרד (בערל) (1889־1959)
 • גאָלדשטיין, ברוך י. (1879־1953)
 • גאָלדשטיין, דוד (1868־1931)
 • גאָלדשטיין, חיים איצל (1900־    )
 • גאָלדשטיין, יואל-לייב (1889־1940)
 • גאָלדשטיין, יוסף שמעון (1894־1978)
 • גאָלדשטיין, יעקב (1919־    )
 • גאָלדשטיין, יצחק-לייב (1919־1942)
 • גאָלדשטיין, ישעיה (1882־1944)
 • גאָלדשטיין, לאַזאַר (1901־1981)
 • גאָלדשטיין, לייב (1899־1971)
 • גאָלדשטיין, משה (1900־1943)
 • גאָלדשטיין, משה (1909־    )
 • גאָלדשטיין, משה ז. (1900־1943)
 • גאָלדשטיין, פרץ (1897־1943)
 • גאָלדשטיין, ראָזע (ארום 1870־    )
 • גאָלדשטיין-גערשאָנאָוויטש, צבי-הירש
 • גאָלדשטיק, משה (1885־1960)
 • גאָלדשטערן, פ. (1919־    )
 • גאָלדשטרייך, חיים (1900־    )
 • גאָלדשיין, יוסף (1901־    )
 • גאָלדשמידט, אליהו-יעקב (1882־1941 אָדער 1942)
 • גאָלדשמידט, עמנואל (ארום 1913־1943)
 • גאָלדשמידט, שמואל-יוסף (1915־    )
 • גאָלוב, אליהו
 • גאָלוב, סאַלאָמאָן (1887־1952)
 • גאָלוב, עני (1887־1939)
 • גאָלוביצקי, שניאור (1902־    )
 • גאַלטער, דוד י. (1890־    )
 • גאַלין, רבקה (1890־1935)
 • גאַלינקין, רחל (1912־    )
 • גאַליצקי, קלמן (1854־1915)
 • גאַללאָפ, קאָנסטאַנטין (1862־1892)
 • גאָלענפאָל, עקיבֿא (ארום 1870־1938)
 • גאָמבאַרג, ישראל (1852־    )
 • גאָמער, חיים-אבא (ארום 1898־1941)
 • גאַנז, דוד (ארום 1901־1971)
 • גאָנטאַר, אַבֿרהם (1908־1981)
 • גאָניקמאַן, יצחק (1876־1919)
 • גאַנצעוויטש, חנה (1902־1940)
 • גאָנצער, מאיר-אַלטער (1879־1940)
 • גאַנצפריד, שלמה (1804־1886)
 • גאָנשער, יצחק-אייזיק (1901־1955)
 • גאַסטווירט, יחזקאל
 • גאָסטינסקי, זלמן (1917־    )
 • גאַסטער, משה (1856־1939)
 • גאַפֿט, מאַקס (מרדכי) (1884־1962)
 • גאָפֿלאַט, אַברהם (1920־1989)
 • גאָץ, שמואל (1895־1983)
 • גאַק, יואל (1913־1979)
 • גאַר, יוסף (1905־    )
 • גאָר, בנימין (1897־    )
 • גאָראָדינסקי, יוסף
 • גאָראָדיסקי, יונה (1895־1977)
 • גאָראָדעצקי, זלמן
 • גאָראָכאָוו, גרשון (    ־1937)
 • גאַרבער, חנא (1907־    )
 • גאָרדאָן, אברהם (ארום 1874־ארום 1941)
 • גאָרדאָן, אהרן-דוד (1856־1922)
 • גאָרדאָן, אלי (1907־1989)
 • גאָרדאָן, אליהו (1865־1932)
 • גאָרדאָן, הירש-לייב (1896־1969)
 • גאָרדאָן, ח. וו.
 • גאָרדאָן, יהודה-לייב (1830־1892)
 • גאָרדאָן, יהודה-לייב (1860־1927)
 • גאָרדאָן, יעקב
 • גאָרדאָן, יעקב (1902־1944)
 • גאָרדאָן, יעקב (דזשעק)
 • גאָרדאָן, לעאָ (לייב) (1914־    )
 • גאָרדאָן, מ. (1909־    )
 • גאָרדאָן, מיכל (1823־1890)
 • גאָרדאָן, נ.
 • גאָרדאָן, ניסן (1918־    )
 • גאָרדאָן, עליע (1907־    )
 • גאָרדאָן, פיליפ (1858־1921)
 • גאָרדאָן, פסח
 • גאָרדאָן, שואל (1883־    )
 • גאָרדאָן, שלום (1890־1963)
 • גאָרדאָן, שמואל
 • גאָרדאָן, שמואל (1909־1998)
 • גאָרדאָן, שמחה (1910־    )
 • גאָרדאָן, שמעון וו. (1863־1929)
 • גאָרדאָן-מלאָטעק, חנה (1924־    )
 • גאָרדאָנאָוויטש, גאָלדע
 • גאָרדין, אבא (1887־1964)
 • גאָרדין, זלמן (1888־    )
 • גאָרדין, יעקב (1853־1909)
 • גאָרדין, יצחק (1891־    )
 • גאַרווין, גרשון (1885־    )
 • גאָרזעלצאַני, אריה (1907־    )
 • גאָרין, ב. (1868־1925)
 • גאָרין, מרדכי-ליפא (1890־    )
 • גאָרין, עליזאַבעט (1872־1945)
 • גאָרין-גערמאַנישסקי, אברהם-לייב (1910־1936)
 • גאָריעלאָוו, אליעזר (1890־    )
 • גאַרמידאַר, משה (1864־1942)
 • גאָרן, שלמה
 • גאָרנשטיין, לייב (1917־    )
 • גאַרסאָן, ש. ס. (1861־1944)
 • גאָרסקין, דוד (1907־    )
 • גאָרעליק, אַהרן (1880־1955)
 • גאָרעליק, יעקב (1904־    )
 • גאָרעליק, ישראל-לייב (1873־1956)
 • גאָרעליק, ל.
 • גאָרעליק, ל. (1889־1941)
 • גאָרעליק, נח (1893־1942)
 • גאָרעליק, פ.
 • גאָרעליק, שלמה (1901־1948)
 • גאָרעליק, שמריהו (1877־1943)
 • גאָרפֿינקעל, לייב (1896־1976)
 • גאַרפינקעל, פייוול (פעליקס) (1896־1944)
 • גאָרפינקעל, צבי (1893־1942)
 • גאַרשטיין, ש.
 • גאָרשמאַן, שירע (1906־2001)
 • גדיינסקי איטשע (1899־1933)
 • גובניצקי, אַלכסנדר (1912־1974)
 • גובערמאַן, סילוויאַ (1914־    )
 • גובערעק, חיים-שמעון (1903־    )
 • גובקין, ישראל (1899־    )
 • גודווין, פאול ט. (1885־    )
 • גודמאַן, יוסף (1870־    )
 • גודמאַן, לייב (1906־    )
 • גודמאַן, פינחס (1881־1947)
 • גודעלמאַן, הערש (1892־1967)
 • גודעלמאַן, יוסף (1862־1947)
 • גודעלמאַן, ישראל-מרדכי (1886־    )
 • גווירצמאַן, זעליג (1895־    )
 • גווירצמאַן, רבֿקה (1907־    )
 • גוז-ריווקין, יהודה (1894־1952)
 • גוטגעלט, לוי (1896־1942)
 • גוטגעשטאַלט, הירש (1899־1944)
 • גוטגעשטאַלט, מרים (1904־1942)
 • גוטוויַין, יצחק (1919־1983)
 • גוטיאַנסקי, בנימין (1903־1956)
 • גוטמאַן, אַהרן (1905־    )
 • גוטמאַן, הערש
 • גוטמאַן, חיים (דער לעבעדיקער) (1887־1961)
 • גוטמאַן,  יע.
 • גוטמאַן, מאיר-בער (1898־    )
 • גוטמאַן, משה (1883־1939)
 • גוטמאַן, מתתיהו-יחזקאל (1891־    )
 • גוטמאַן, עזרא (1883־    )
 • גוטמאַן, עזרא (1916־    )
 • גוטמאַן, ראָזאַ (1903־    )
 • גוטמאַן, רפאל (1883־    )
 • גוטמאַן, שואל (1901־    )
 • גוטמאַן, שמחה-אַלטער (1870־1932)
 • גוטמאַן, שמריהו (1897־1975)
 • גוטמאַן-יאַסני, ראָזאַ (1903־    )
 • גוטמאַן-קרימער, גאָלדע (1906־1983)
 • גוטענבוים, קלמן (    ־1941)
 • גוטענטאַג, טוביה-יהודה (1882־1954)
 • גוטעסווילן, ז.
 • גוטער, נאָטע (1902־1944)
 • גוטערמאַן, אברהם (1896־1941)
 • גוטערמאַן, גוטע (1911־    )
 • גוטערמאַן, יצחק (1907־    )
 • גוטערמאַן, פינחס (1906־    )
 • גוטערמאַן, פרץ (1901־1980)
 • גוטפֿריַינד, יעקבֿ (1909־    )
 • גוטקאָוויטש, יאַנקל (1909־1982)
 • גוטקאָווסקי, אליהו (1900־1943)
 • גוידאָ, יצחק (1868־1925)
 • גויכבערג, ישראל (1894־1970)
 • גולקאָ, ש.
 • גומענער, אליהו (1886־1942)
 • גוסאַקאָוו, אברהם
 • גוסין, מאיר (1892־1958)
 • גוראַ, גרשון (1910־1995)
 • גוראַ, יעקב (1896־1976)
 • גוראַלניק, אוראַן (1921־1989)
 • גוראַלניק, נ.
 • גורוויטש, בעלאַ
 • גורוויטש, העשל (1894־    )
 • גורוויטש, עטע
 • גורט, חיים (1906־1975)
 • גורין, משה (1921־    )
 • גורלאַנד, אהרן (1881־    )
 • גורלאַנד, הערשל (1899־1972)
 • גורלאַנד, חיים-יונה (1843־1890)
 • גורן, נתן (1887־1956)
 • גורעוויטש, חיים (1916־    )
 • גורעוויטש, יהושע
 • גורעוויטש, יוסף (1905־1966)
 • גורעוויטש, ישראל (1887־1941)
 • גורעוויטש, מאָיסיי (1874־1944)
 • גורעוויטש, מאָניע (1905־1966)
 • גורעוויטש, סאָפיע (1880־1942)
 • גורשטיין, אַהרן (1895־1941)
 • גיטטעלעס, א.
 • גיטליץ, מרדכי
 • גיטעליס, שיינע
 • גיטעלסאָן, ישראל (1914־    )
 • גיטערמאַן, יצחק (1889־1943)
 • גיטערמאַן, מ
 • גייזלער, אירענאַ
 • גיַיסט, דוד (1903־1965)
 • גייער, יהושע-אָזיאַס (1864־    )
 • גייער, מאיר (1875־1947)
 • גילבערט, אברהם (1888־    )
 • גילבערט, שלמה (1885־1942)
 • גילדין, חיים (1884־1944)
 • גילדענבלאַט, ח. ד. (ארום 1875־    )
 • גילדענמאַן, משה (1898־1957)
 • גיליגיטש, יוסף (1891־1979)
 • גילינסקי, מאָטל (1899־1944)
 • גילינסקי, שלמה-פֿיַיוויש (1888־1961)
 • גילישענסקי, הערץ (1885־1941)
 • גילמאַן, בען (1889־1954)
 • גילנער, אליהו (1890־1976)
 • גילסאָן, יוסף-יאָזעף (ארום 1862־    )
 • גילער, אלטער
 • גילראָד, לואי (1879־1930)
 • גינגאָלד, פינחס-מיכאל (1892־1953)
 • גינזבורג, איסר (1872־1947)
 • גינזבורג, יוסף
 • גינזבורג, יעקב (1882־1925)
 • גינזבורג, מרדכי (1894־1966)
 • גינזבורג, פסח (1894־1945)
 • גינזבורג, שאול (1866־1940)
 • גינזבורג, שמואל (1901־1941)
 • גינזבורג, שמעון (1890־1944)
 • גינזבורג-גיסער, י. (1882־    )
 • גינזבערג, מאַרעק (1901־1937)
 • גינסבערג, בן-ציון (1893־    )
 • גינסבערג, דוד (1904־1943)
 • גינצבורג, יעקבֿ (1870־1944)
 • גינצבורג, יקותיאל (1889־1957)
 • גינצבורג, לואיס (אליהו) מ. (1870־    )
 • גינצבורג, מרדכי-אהרן (1795־1846)
 • גינצבורג, רפאל (1895־1956)
 • גינצבערג, ד.
 • גינציג, עזריאל (1868־1931)
 • גינצלער, יוסף-מרדכי (1894־    )
 • גיסנעט, דוד (1881־1947)
 • גיסנעט, מאָריס (1880־    )
 • גיסער, משה דוד (1893־1952)
 • גיפס, יעקב-בער (1894־1942)
 • גיציס, משה (1894־    )
 • גירזשדאַנסקי, מאַקס (1864־1932)
 • גירשאָוויטש, משה (1881־1944)
 • גלאָבוס, אייזיק (דזשיימס) (1873־1950)
 • גלאָבוס, אליהו (1872־1938)
 • גלאָבוס, דוד
 • גלאָבמאַן, זכריה
 • גלאַגאָ, מ. ז.
 • גלאַז, זעליק (1912־1942)
 • גלאַז-שטיין, יהודית (1909־1941)
 • גלאַזמאַן, אַרי-לייבל (1912־1941)
 • גלאַזמאַן, ברוך (1893־1945)
 • גלאַזמאַן, שמשון (1900־1986)
 • גלאַזנער, משה-שמואל (1856־1924)
 • גלאַזער, אידאַ (1891־1947)
 • גלאַזער, יצחק מ. (1898־1985)
 • גלאַזער, ישעיהו-שמעון (1876־1938)
 • גלאַזער, משה (1892־1984)
 • גלאַזערמאַן, דוד
 • גלאַזערמאַן, שמואל (1898־1952)
 • גלאָט, אליהו מאיר (1885־1954)
 • גלאַטשטיין, יוסף-שלמה (1890־?194)
 • גלאַטשטיין, יעקבֿ (1895־?194)
 • גלאַטשטיין, יעקבֿ (1896־1971)
 • גלאַטשטיין, ישראל
 • גלאַטשטערן, הלל (1827־1874)
 • גלאַנץ, א.  זע:  לעיעלעס, אַ.
 • גלאַנץ, יעקבֿ (1902־1982)
 • גלאַנץ, לייב (1898־1964)
 • גלאַנץ, פאַניע (פייגע-לאה) (1886־1953)
 • גלאַנץ, רודאָלף (1892־1978)
 • גלאַס, יוסף-ירמיהו (1870־1933)
 • גלאַצער, דוד (1925־2003)
 • גלבוע-גלויבערמאַן, יהושע (1918־1981)
 • גלוז, שמואל (    ־1939)
 • גלויבערמאַן, משה (1892־1919)
 • גלוך, משה (1910־1943)
 • גליאָט, מאיר
 • גלייזער, משה-יהודה (1903־    )
 • גלייזערמאַן, משה (1892־1984)
 • גלילי-גלאַצער, דוד (1925־2003)
 • גלינער, משה (1846־1912)
 • גליצמאַן, לייב (1904־1941)
 • גליצענשטיין, הענעך (1870־1942)
 • גליק, א.מ.
 • גליק, הירש (1922־1944)
 • גליק, יוסף-זעליג (1852־1922)
 • גליק, נטע
 • גליקאָווסקי, משה (1904־1980)
 • גליקליך, אורי (1895־    )
 • גליקליך, משה (1880־1936)
 • גליקסאָן, סערגיוש
 • גליקסבערג, הערש (1916־1944)
 • גליקסבערג, יצחק (1937־    )
 • גליקסמאַן, אברהם (1883־1943)
 • גליקסמאַן, וואָלף (1905־1993)
 • גליקסמאַן, זיגמונט (1886־1943)
 • גליקסמאַן, יעזשי (1902־1958)
 • גליקסמאַן, נפֿתלי (1871־    )
 • גליקסמאַן, פינחס-זעליג (1869־1942)
 • גליקסמאַן, שמחה-בונעם (1906־1943)
 • גלעדי-געלבפֿאַרב, יהושע (1903־1963)
 • גלעזער, אריה (לעאָן) (1895־    )
 • גלעזר, ריקלע
 • גלעמבאָצקי, יעקב ב. (1905־1974)
 • גלען, יעקבֿ ב. (1905־1974)
 • גלען, מנחם-גרשון (1898־1978)
 • גמזו, יהודה-לייב (1870־    )
 • גמזו, יוסף-יאָסי (יוסי) (1938־    )
 • גנעסין, אורי-ניסן (1879־1913)
 • געביל, מאַקס (נחום, מנחם-מענדל) (1877־1952)
 • געבינער, בנימין (1898־1997)
 • געבירטיג, מרדכי (1877־1942)
 • געגערמאַן, יוסף (1919־    )
 • געדולד, רישע (שושנה) (1925־1997)
 • געווירצמאַן, זעליג (1895־    )
 • געזאַנג, נחמן (1888־1944)
 • געזונדהייט, יעקב-אריה
 • געזונדהייט, ישעיה (שיע) (    ־1943)
 • געזענצוויי, נתן
 • געילינג, בען (בנימין) (1898־    )
 • געלב, אַלטער (1908־1942)
 • געלבאַרד, סט. (1907־    )
 • געלבאַרט, וואָלף (1882־1945)
 • געלבאַרט, ישראל
 • געלבאַרט, ישראל-יהושע (שיע) (1893־1942)
 • געלבאַרט, מיכל (1889־1962)
 • געלבאַרט, מענדל (1898־    )
 • געלבאַרט, שמואל (1908־1943)
 • געלבוים, הערש (1891־1954)
 • געלבמאַן, אלעקסאנדער
 • געלבער, נתן-מיכל (1891־1966)
 • געלבערג, נפתלי (אַנאַטאָל) (1894־1958)
 • געלבפֿאַרב-גלעדי, יהושע (1903־1963)
 • געלבפיש, מ. (1896־    )
 • געלטי, אַבע  זע: טיגעל, אַבע
 • געלטנער, שלמה (1895־    )
 • געליבטער, פישל (1884־1935)
 • געללער, אברהם
 • געללער, הענעך (1869־1926)
 • געלמאַן, אברהם (1894־1942)
 • געלמאַן, אהרן ד.
 • געלמאַן, אריה-לייב (1887־    )
 • געלמאַן, ברוך (1910־1941)
 • געלמאַן, גדליה
 • געלמאַן, גרעגאָריאַ
 • געלענבערג, מנחם-מענדל
 • געלער, אליעזר (1918־1943)
 • געלער, חיים (1892־    )
 • געלער, מאַקס (1900־    )
 • געלערטער, לודוויג-ליטמאַן (1873־1945)
 • געלפערן, דימקע (1918־    )
 • געלרינג, יחיאל
 • גען, טבֿיה (1912־2003)
 • גענזעל, יהודה (1903־    )
 • געניכאָווסקי, אליהו-משה (1903־1971)
 • גענס, שמעון (1907־1967)
 • גענש, יוליוס
 • גענש, נתן (ארום 1900־    )
 • געצאָף-זילבערמאַן, שרה (1957־    )
 • גערבאָוואָי, אברהם (1896־    )
 • גערבאָווסקי, נפֿתלי (1890־    )
 • גערבערט, סאָניע (1896־    )
 • גערגעל, נחום (1887־1931)
 • גערטלער, יהודה-יודל (1895־1967)
 • גערליץ, מנחם-מענדל (1942־    )
 • גערמייזע, איזאַק
 • גערמייזע  זען אויך: גרמיזא און גרמייזא
 • גערסאָן, שלמה (1920־    )
 • גערסאָן-ראַבינאָוויטש, חנה (1898־1944)
 • גערסאָני, הענרי (1844־1897)
 • גערסטעל, זאב-וואָלף (1861־1932)
 • גערץ, מ. (1892־1958)
 • גערשאַטער, לוי-חיים (1904־1959)
 • גערשאַטער, עקיבֿא (1888־1972)
 • גערשאָי, מ. (1864־1937)
 • גערשאָן, יוסף
 • גערשבערג, יאָסל (1915־1942)
 • גערשבערג, יעקב
 • גערשט, יהודה-לייב (1906־1963)
 • גערשט, משה (1903־1944)
 • גערשטיין, יעקב
 • גערשטיין, יעקב (    ־1943)
 • גערשטיין, משה (1879־1920)
 • גערשטענקאָרן, יצחק (1891־1961)
 • גערשמאַן, (דוב בער) באָריס (1900־1953)
 • גערשמאַן, יהושע (1903־
 • גערשענזאָן, משה (1903־1943)
 • גפני, מ. (1883־    )
 • גראָב, יוסף (1881־    )
 • גראַבאָווסקי, מאיר (1905־1963)
 • גראָבאַרד, בנימין (1894־1957)
 • גראַבויס, ל. מאיר
 • גראַביע, נטע (1908־    )
 • גראַבעלסקי, עזריאל (אברהם-בער) (1901־    )
 • גראָבער, חיהלע (1898־1978)
 • גראָדזיאַנאָווסקי, אידע (1924־1945)
 • גראָדזינסקי, אריה
 • גראָדזיצקי, מ.
 • גראָדזענסקי, אַהרן-יצחק (1891־1941)
 • גראָדזענסקי, שלמה (1904־1972)
 • גראָדזענסקי-האָלצבערג, אסתר (1922־    )
 • גראַדע, חיים (1910־1982)
 • גראָהמאַן, ישראל, 1897־    )
 • גראַובאַרד, פינחס (1892־1952)
 • גראַוויצקי, יוסף (1900־1955)
 • גראַיעווסקי, אַ.
 • גראַיעווסקי, אַייזיק (1896־1941)
 • גראַיעווסקי, הלל-גרשון
 • גראַיעווסקי, פינחס (1873־1941)
 • גראָל, טובֿיה (1915־1999)
 • גראָלל, טשאַרלס וו. (1884־    )
 • גראַנאָווסקי, ראובן (1874־1943)
 • גראַנאָטשטיין, יחיאל (1913־    )
 • גראַנאָטשטיין, פרץ (1907־    )
 • גראַנאַך, אלעקסאַנדער (1890־1945)
 • גראַניט, מרדכי (1916־1999)
 • גראַניטשטיין, משה (1897־1956)
 • גראַניעוויטש, שמחה (1906־1936)
 • גראַנקאָוויטש, מרדכי (1918־    )
 • גראָס, יאָזעף (1880־1951)
 • גראָס, לואיס (1896־    )
 • גראָס, משה (1891־1974)
 • גראָס, נפתלי (1886־1956)
 • גראָס, נתן (1874־1922)
 • גראָסבאַרד, יאָסל (1905־    )
 • גראָסבערג, לעאָפאָלד (1870־    )
 • גראָסגליק, שלמה (1861־1904)
 • גראָסמאַן, ב.
 • גראָסמאַן, גרשון (1887־    )
 • גראָסמאַן, הענריק (1882־1950)
 • גראָסמאַן, וואָלף (1880־    )
 • גראָסמאַן, ולאַדימיר (1884־1976)
 • גראָסמאַן, זאב
 • גראָסמאַן, (חיה) חייקע (1920־1996)
 • גראָסמאַן, יעקב (1899־1982)
 • גראָסמאַן, מאיר (1888־1964)
 • גראָסמאַן, מאָריטץ (    ־1941)
 • גראָסמאַן, מיכאל (1911־1983)
 • גראָסמאַן, משה (1904־1961)
 • גראָספאַטער, שאול (1904־1961)
 • גראַף, הערי (1882־    )
 • גראַף, יעקב (1840־1895)
 • גראַפֿמאַן, אברהם-יצחק (1891־1941 אָדער 1942)
 • גראָפער, יעקבֿ (1890־1966)
 • גראַפֿשטיין, גבריאל (1885־    )
 • גראַפֿשטיין, גרשון (1890־1950)
 • גראַפֿשטיין, מלך (1893־1960)
 • גרוביאַן, יאַשע  זע:  רוביאַן, יאַשע
 • גרוביאַן, מאָטל (1909־1972)
 • גרובער, יונה (1912־    )
 • גרודבערג-טורקאָוו, יצחק (1906־1970)
 • גרודזין, משה-נתן (1911־    )
 • גרווומאַן, מאָטל (1916־1988)
 • גרוזמאַן, יהודה-לייב (1902־1961)
 • גרויבאַרד, ברוך (1900־    )
 • גרויבאַרט, דוד (1908־1984)
 • גרויבאַרט, יהודה-לייב (1859־1937)
 • גרונדלעגער, ש. מלך
 • גרונדמאַן, ישראל-ברוך (1907־    )
 • גרונוואַלד, מאיר (מאַקס) (1871־1954)
 • גרושקאָ, אריה (לעאַן) (1913־    )
 • גרושקין, חיים (1892־1971)
 • גריידינאַ, קימאַ (1926־    )
 • גרייזעל, יצחק-אהרן (1874־1914)
 • גריינימאַן, שמואל (1890־1957)
 • גרייסמאַן, מיכאל (1911־1983)
 • גרייף, שמואל (1890־    )
 • גריל, אליעזר-ליפמאַן
 • גריל, בנימין (1868־1936)
 • גרילאַק, ישראל (1908־1943)
 • גרין, אברהם
 • גרין, בער  זע: פרינץ, א.
 • גרין, חנה
 • גרין, טוביה (1931־    )
 • גרין, ירחמיאל (1910־1944)
 • גרין, מאַקס (1869־    )
 • גרין, שאול (שאול-לייב)
 • גרין-ניימאַן, הינדע (1916־1944)
 • גרינבוים, בן-ציון (1900־1943)
 • גרינבוים, הערשל (ארום 1908־1942)
 • גרינבוים, יצחק (1879־1970)
 • גרינבוים, מאַקס (1817־1898)
 • גרינבוים, מאַשע (1927־    )
 • גרינבלאַט, הערש (1894־
 • גרינבלאַט, יצחק (1874?־1942)
 • גרינבלאַט, יצחק (1890־1957)
 • גרינבלאַט, נתן (1887־1956)
 • גרינבלאַט, עליזה (1888־1975)
 • גרינבלוי, שלמה-יהושע (1876־1938)
 • גרינבערג, אהרן-יעקב (1900־    )
 • גרינבערג, אורי צבי (1894־1981)
 • גרינבערג, אליעזר (1896־1977)
 • גרינבערג, אפרים (1895־1942)
 • גרינבערג, אַרעק
 • גרינבערג, בערל (1906־1961)
 • גרינבערג, ברוך-בערנאַרד (1901־1953)
 • גרינבערג, ג.
 • גרינבערג, דב
 • גרינבערג, דוד (1852־1917)
 • גרינבערג, זרח (1887־    )
 • גרינבערג, חיים (1889־1953)
 • גרינבערג, חיים-בצלאל (1860־
 • גרינבערג, י.
 • גרינבערג, יהושע (1894־1985)
 • גרינבערג, יחיאל-פינחס (1897־1943)
 • גרינבערג, יצחק-לייב (1898־1938)
 • גרינבערג, מאיר (1904־1950)
 • גרינבערג, מרים (1893־
 • גרינבערג, שמאי (1905־    )
 • גרינגלאָז, שלמה (1885־1920)
 • גרינגלאַס, מנחם-זאב (1917־2010)
 • גריהויז, לייב (1869־1954)
 • גרינוואַלד, אָשר-אַנשיל
 • גרינוואַלד, יקותיאל-יהודה (זלמן-לייב) (1889־1955)
 • גרינוואַלד, מרדכי-מענדל (1916־1944)
 • גרינזיַיד, איציק (1905־1942)
 • גרינזיַיד, יוסף
 • גרינעס, יצחק-יונה
 • גרינעס, מיכל (1902־1980)
 • גרינפאַרב, דוד (ארום 1900־1943)
 • גרינפעדער, מרדכי (1901־    )
 • גרינפעלד, אַלטער (1908־    )
 • גרינפעלד, בער (1868־1948)
 • גרינפעלד, יונה (1884־1953)
 • גרינפעלד, יעקב (1884־1940)
 • גרינצווייג, שמואל (1868־ארום 1917)
 • גרינשטיין, אברהם (1880־    )
 • גרינשטיין-קאַפלאַן, לאה (1907־1944)
 • גרינשפאַן, אַבֿרהם (1907־1993)
 • גרינשפאַן, ד. (1904־    )
 • גרינשפאַן, יוסף (1902־1934)
 • גרינשפאַן, מאיר (1900־1981)
 • גרינשפאַן, שלמה (1912־    )
 • גרינשפאַן-מילשטיין, פֿייגע (1910־    )
 • גריס, נח-שלמה (1902־1985)
 • גרמיזא, צבי
 • גרמייזא, יהודה-לייב
 • גרעיסאָן, דזשעי (1899־1979)
 • גרענט, חיים (1901־1952)
 • גרשוני, גרשון (1860־1941)
 • גרשוני, גרשון (1898־1959)
 • גרשוני, יעקב (1902־    )
 • גרשוני, צבי-הירש (1844־1897)

ד

 • דאָבזשעוויטש, שמואל (1888־    )
 • דאָבין, הירש (1905־2001)
 • דאָבין, מאָטיע (1880־1942)
 • דאָבין, שמעון-שמעוני (1869־1944)
 • דאָבקין, אליהו (1898־    )
 • דאָברושין, יחזקאל (1883־1953)
 • דאָברושקעס, עזריה (1912־    )
 • דאָברזינסקי, אהרן (1856־1940)
 • דאָברינקי, אַבֿרהם (1888־1982)
 • דאָדיוק-ליכטשטיין, ביילע (1909־1941)
 • דאַוויד, יאָנאַס
 • דאַווידאָוויטש, אַבֿרהם
 • דאַווידאָוויטש, דוד (1905־    )
 • דאַווידזאָהן, משה-יעקב (1908־1942)
 • דאַווידזאָן, אליהו (1873־1923)
 • דאַווידזאָן, אפרים (1899־    )
 • דאַווידזאָן, יוסף (1880־    )
 • דאַווידזאָן, ישראל (1870־1939)
 • דאַווידזאָן, מיכל (1883־1941)
 • דאַווידזאָן, נח (1877־1928)
 • דאַווידעסקו, א.
 • דאַוויטש, שמואל (1888־    )
 • דאַטש, אליהו-מרדכי בן זאב
 • דאַכאָוויץ, צבי-הירש (1885־1953)
 • דאָלגאָפאָלסקי, צדוק (1879־1959)
 • דאָלידאַנסקי, י. ל. (1868־1935)
 • דאָליצקי, מנחם-מענדל (1858־1931)
 • דאַלמאַן, גוסאַוו-הערמאַן (1855־1941)
 • דאָמאַנקעוויטש, לייזער (1899־    )
 • דאַמאַשעוויצקי, ישעיהו (1871־1908)
 • דאָמב, חיים (1912־    )
 • דאַמעסעק, אַבֿרהם-איַיזיק (1893־1937)
 • דאָמעראַצקי, אלי (אליהו) (1894־1943)
 • דאָמעראַצקי, אפרים
 • דאָן, שמחה
 • דאַנאָווסקי, יוסף (1885־1944)
 • דאַנילאַק, יוסף (1900־1951)
 • דאַנילעוויטש, הערש  זע: הערשעלע
 • דאַניעל, מ. (1897־1940)
 • דאָנסקי, יצחק-נחמן (1898־1938)
 • דאַנציג, אברהם (1748־1820)
 • דאַנציגער, העשל (1911־1943)
 • דאַנציגערקראָן, משה (1904־    )
 • דאַנציס, מרדכי (1885־1952)
 • דאָץ, אליהו-מרדכי בן זאב
 • דאָקטאָראָוויטש, יוסף (1874־    )
 • דאַרגוזשאַנסקי, משה (1867־1938)
 • דאַרדאַק, יהודה (1898־    )
 • דאָרנבוש, משה (1852־1914)
 • דאָרפזאָן, ש. י. זע: האַרענדאָרף, שמואל-יעקב
 • דאָרפמאַן, זעליג (1905־    )
 • דאַשעווסקי, יהודה-לייב (ילב"ז) (1890־    )
 • דאַשעווסקי, צבי-הערש (1888־1926)
 • דגים, יצחק (1908־    )
 • דואַ, יעקב-קאָפּל (1898־1942)
 • דואַ, ישראל (1889־1921)
 • דוא-באָגען, גרשון (1892־1948)
 • דובאָוויץ, אליהו-משה
 • דובאָווסקי, בנימין (1888־    )
 • דובאָווסקי, ישראל (1892־    )
 • דובזעוויטש, אַברהם-בער (1843־1900)
 • דובילעט, משה (1897־1941)
 • דובינסקי, ב. ד"ר (1883־1940)
 • דובינסקי, הערש
 • דובינסקי, הערשל (1915־1941)
 • דובינסקי, משה (1900־1983)
 • דובנאָוו, שמעון (1860־1941)
 • דובנאָוו-ערליך, סאָפיע (1885־    )
 • דובנער מגיד    זען:    קראַנץ, יעקב
 • דובעלמאַן, אַברהם-יוסף (1908־    )
 • דובראָוויצקי, משה
 • דוואָריטשין, בער (1901־    )
 • דוואָרקין, י.
 • דוואָרקין, מאיר (1893־    )
 • דויטשער, יצחק (1907־    )
 • דויקלאַהר (דויקלר), שלמה
 • דוכאָוויטש, משה-חיים (1874־1951)
 • דוכאָוונע, לעאָן (1899־    )
 • דוניעץ, כאַצקל (1896־1937)
 • דוניעץ, מרדכי (1922־    )
 • דונסקי, טאָדרעס (    ־1920)
 • דונסקי, שמשון (1899־    )
 • דונקעלרויט, משה (1896־    )
 • דוקער, אברהם (1907־    )
 • דורמאַן, ש. (1911־1943)
 • דושאַצקי, חיים (1909־1943)
 • דושינסקי, מיכאל
 • דושמאַן, לעאָן (1886־1941)
 • דזשאַקלין (האַמער), שרה (1905־    )
 • דזשיאַלאָווסקי, מאיר (1900־1943)
 • דזשעוויעצקי, חנן (1908־1942)
 • דימאָוו, אָסיפ (1878־1959)
 • דיאַמאַנט, הערשל (1911־1943)
 • דיאַמאַנט, זיינוול (1904־    )
 • דיאַמאַנט, שלמה (1859־1923)
 • דיזענגאָף, מאיר (1861־1936)
 • דיזשור, אליהו (1896־    )
 • דיטמאַן, דוד ל. (1908־1942)
 • דייווידסאָן (דאַווידזאָן), יעקב-עזריאל (?186־1912 אָדער 1914)
 • דייטש, דזשאַן-אַלעקסאַנדער (1867־1939)
 • דייטש, מאַטעס (1894־    )
 • דייטש, שבתי-שבתיאל (1885־    )
 • דייטשלענדער, לעאָ שמואל (1889־1935)
 • דייטשער, יצחק (1892־1943)
 • דיימאָנד, מ.
 • דיימאָנדשטיין, באָריס (1892־    )
 • דיימאָנדשטיין, דוד (1885־    )
 • דיימאָנדשטיין, חיים-יצחק (1874־    )
 • דיין, לייב (1891־1947)
 • דיינאָווסקי, ישראל-אליהו
 • דיינאַרד, אפרים (1846־1930)
 • דילאָן, אברהם-משה (1883־1934)
 • דילאָן, יחזקאל (    ־1942)
 • דימאָוו, אָסיפ (1878־    )
 • דימאַנשטיין, שמעון (1888־1937)
 • דימענטמאַן, ישראל (1904־1944)
 • דימענטשטיין, זלמן (    ־1941)
 • דימענטשטיין, יוסף מ. (1898־1945)
 • דימענטשטיין, נחמן (    ־1941)
 • דינגאַל, זלמן (סאָלאָמאָן) (1887־1961)
 • דינור, בן-ציון (1884־    )
 • דינסקי, לייב (1890־    )
 • דינעזאָן, יעקב (1856־1919)
 • דינערמאַן, בנימין
 • דיסטילאַטאָר, שמואל
 • דיסענטשיק-סיני, אריה (1907־    )
 • דיסקאָנט
 • דיסקין, א. (1879־    )
 • דיק, אייזיק-מאיר (1814־1893)
 • דיקלער, וואָלף (1899־    )
 • דיקענשטיין, אברהם (1906־    )
 • דיקשטיין, משה (1890־1955)
 • דיקשטיין, סאָל (1890־1967)
 • דלוגאַטש, מאָני (מנחם-מאַנעס)
 • דלוז'נובסקי, משה (1903־1977)
 • דלוזשנאָווסקי, משה (1906־    )
 • דמשק, אַבֿרהם-איַיזיק (1893־1937)
 • דמשק, שלמה (1896־    )
 • דן, שמואל (1897־1972)
 • דעגענפיש, שואל (סאָול) (1869־1941)
 • דעכטיאַר, מאָטיע (1909־1939)
 • דעל, הערי א. (1895־    )
 • דעלמאַן, בן-ציון (1899־    )
 • דעמאָוויץ (דמוביץ), א.
 • דעמאָנט, וואָלף (1830־1897)
 • דעמבאָווסקי, מ. (1893־    )
 • דעמביצער, יואל-דוד (1886־1924)
 • דעמביצער, סאָלאָמאָן (זלמן) (1888־    )
 • דעמביצער, פּסח (1889־1937)
 • דעמבלין, ב. (1897־1976)
 • דעמבאָלעצקי, הינדע (1906־2002)
 • דעמבעס, י. (1904־    )
 • דעניש, ען
 • דענק, דוד (1895־    )
 • דעסויער (דעסויא), יעקב (1784־1802)
 • דער לעבעדיקער (1887־1961)
 • דערמער, יעקב (ארום 1890־    )
 • דערעוויאַנסקי, יוסף-דוד-זשעלודאָק (    ־1941)
 • דערעטשין, יוסף (1889־    )
 • דראַגונסקי, י. ל. (1869־1923)
 • דראַזנין, בנציון (    ־1941)
 • דראַכלע, מאיר-הערש (1888־1941)
 • דראכלער, ישראל (1885־1948)
 • דראַנאָוו, ניסן (1884־1920)
 • דראַפּקין, יצחק
 • דראַפּקין, ציליע (1888־1956)
 • דרובין, דוד (1883־1952)
 • דרוזדוב, נחמן (1877־    )
 • דרויאַנאָוו, אַלטער (אַברהם-אַבא אָשר) (1870־1938)
 • דרויאַנאָוו, מ. ב.
 • דרוק, דוד (1883־1943)
 • דרוקער, אירמע (1906־1982)
 • דרוקער, לייב (1906־1943)
 • דריז, יהושע (שיקע) (אָווסיי) (1908־1971)
 • דרייזין, יוסף (1843־1894)
 • דרייער, שמואל (1895־1941)
 • דרייקורס, לייבוש-לעאָן (1894־1941)
 • דריליך, שלמה (1888־    )
 • דרימער, הערש (1883־1957)
 • דרימער, קאַרל (חיים) (1886־    )
 • דרעליכמאַן, שמואל (1915־1989)
 • דרעסנער, אַנאַ (1922־    )
 • דרעקסלער, שלמה (1911־    )

ה

 

ו

ז

ח

ט

י

כ

ל

מ

נ

ס

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

לראש הדף

לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור