מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת יהודית

Ma'aseh Sippur : studies in Jewish narrative


מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת היהודית / עורכים - אבידב ליפסקר, רלה קושלבסקי
    רמת-גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ו 2006-

   
כרך א כרך ב כרך ג כרך ד    

מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת היהודית  [כרך א] מוגשים ליואב אלשטיין (תשס"ו, 2006) 
 

תוכן העניינים:
 • בפתח הספר: ריחות ואנכים : שני ממדים בכתיבתו של יואב אלשטיין (עמ' 9־12)

  מדרש ואגדה
 • עפרה מאיר: מה בין איסור צלמים לשעת מותם של חכמים? : לשאלת שיקולי העריכה של סוגיה בירושלמי (עמ' 15־36)
 • אביגדור שנאן: שלושה סיפורים וסיפור על חורבן הבית, גורמיו ותוצאותיו (עמ' 37־49)
 • עליזה שנהר: סודו של רבי אליעזר (עמ' 51־62)

  הסיפורת באשכנז
 • אברהם גרוסמן: אגדה טיפולוגית על התנצרות בנו של רגמ"ה (עמ' 65־75)
 • תמר אלכסנדר: "בא חסיד בחלום" – סיפורי חלום בספר חסידים (עמ' 77־97)
 • יואב אלשטיין ואריאלה קרסני: מעשה בוך – מגמות ותימטיקה במפנה המאה הי"ז (עמ' 99־118)

  קבלה, חסידות והשכלה
 • משה אידל: הבעש"ט כנביא וכמאגיקון טליסמאני (עמ' 121־145)
 • חנה הנדלר: הסיפור החסידי בין עיצוב ספרותי לאידאה רוחנית : עיון בשלוש גרסאות של התימה "אוצר תחת הגשר" כמדגם מייצג (עמ' 147־167)
 • נעמי זהר: "שולחן ערוך החדש" : עיון במחברת "החסיד והמשכיל" לישראל געלבארט (עמ' 169־189)

  תימטולוגיה של ספרות עם ישראל
 • אבידב ליפסקר: כיצד נעשין "צדיק גמור"? : טיפולוגיה של שינויים במעבר תימות ממזרח למערב – עיון השוואתי בשתי תימות: נתן דצוציתא, החלוק המבהיק (עמ' 193־220)
 • רלה קושלבסקי: פערים בין גרסאות כמכונני תימה : עיון באגדת "שלמה ואשמדאי" (עמ' 221־241)
 • דבורה מצה: סיפור יוסף ואשת פוטיפר (עמ' 243־273)

  פולקלור יהודי
 • חיה בר-יצחק: מאגדת עם לאגדת סופר : עיון בסיפור "המנין" לש"י עגנון (עמ' 277־295)
 • איסודור לוין: כיצד חוקרים פולקלור כדבעי? : הערות לאוסף שירי עם ביידיש (עמ' 297־307)

  ספרות עברית חדשה
 • אבנר הולצמן: דימויי העיירה ביצירת ברדיצ'בסקי : פרספקטיבה תלת-לשונית (עמ' 311־320)
 • יגאל שוורץ: "ואנו גורשנו משם בלא שיאמר איש, צאו" : שני עיבודים לטראומה (ביוגרפית) אחת בכתביו של אהרן אפלפלד (עמ' 321־348)
 • אברהם הולץ: הכלב בלק מגלה את "סוד השדים" <על "תמול שלשום" לש"י עגנון>  (עמ' 349־356)
 • זיוה שמיר: להתחיל מאלף : על האגדה המדרשית "ספר בראשית" מאת ח"נ ביאליק (עמ' 357־370)
 • הלל ויס: בת-מלך דיגיטלית ביצירת עגנון : תרומת המפעל הממוחשב לפרשנות הטקסט (עמ' 371־398)
 • תמר וולף-מונזון: דימויים ארכיטיפיים כצפנים פואטיים : קריאה בשירי  הגברות העולה ו טור מלכא לאורי צבי גרינברג (עמ' 399־429)
 • רומן כצמן: מחול המיתוסים : מיתופואסיס ואתיקה נרטיבית : "מחולת המוות" ו"לילות" מאת ש"י עגנון (עמ' 431־445)
   
 • יואב אלשטיין: בואו לתקון : ביבליוגרפיה של הספרות החסידית : בסדר אל"ף-בי"ת, בסדר כרונולוגי ובסדר הדורות (עמ'  447־535)
 • יוסף במברגר: רשימת הפרסומים של יואב אלשטיין (עמ' 537־541)
   
 • Lewis Glinert: The Hasidic tale and the sociolinguistic modernization of the Jews of Eastern Europe (pp. vii-xxxvi)
 • Karl E. Grözinger: The transfer of cultural patterns via folktales among Ashkenazic Jewry (pp. xxxvii-liv)

מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת היהודית,  כרך ב (תשס"ט, 2009) 
 

תוכן העניינים:

  א. מקרא ומדרש
 • אורי גרשוביץ', ארקדי קובלמן: מנגנון בניית הטקסט ועקרונות מטפוריים במבנה המשנה : ניתוח פורמליסטי של מסכת קידושין (עמ' 11־42)
 • חננאל מאק: קין והבל – רצח אחד וארבע בגידות 43
 • אדמיאל קוסמן: רבי עקיבא ובתו של בן כלבא שבוע (בבלי כתובות סב ע"ב-סג ע"א) – לבירורה של תפיסת האהבה הרוחנית בסיפור התלמודי 59
 • עידו חברוני: הקנה, הארז והרוח – היחס שבין ה"תורה" ל"עולם" בסיפור תלמודי (תענית כ ע"א-ע"ב) 103
 • תמר מאיר: היחידים מתענין – עיון במחזור הסיפורים בירושלמי (תענית א, ד; סד ע"ב) 117
 • ירמיהו מלחי על מעשים שנרמזו בתלמוד ונתפרשו ברש"י ובמקורות אחרים (עמ' 139־163)

  ב. חסידות
 • צבי מרק: זרם התודעה המיסטית – עיון באופיה של ההתנסות המיסטית ובדרכי עיצובה הספרותיים בסיפור "אורח נכנס" לר' נחמן מברסלב 167
 • ניחם רוס: הרבי מביאלא בורח מן הישיבה – "בין שני הרים" של פרץ ותדמיתה המודרניסטית של החסידות 207

  ג. הומור ופולקלור
 • גידי נבו: הומור יהודי במחלצות עבריות – על "ממבחן הצבא" לשלום עליכם בתרגום י"ד ברקוביץ 241
 • רוית ראופמן: "המטפורה הנשית" – בחינת זיקתם של המקסמים במעשייה העממית לגוף האישה 279

  ד. ש"י עגמון
 • הלל ויס, בוריס קוטלרמן ואברהם יוסף: ייחודו ומקומו של הסיפור "במצולות" במחזור אגדות פולין של עגנון 295
 • מיכל ארבל: המופת של ר' אמנון ממגנצא – התפתחותו של איקון תרבותי ביצירת עגנון 325
 • יניב חג'בי: הפואטיקה של הפלגיאט – היבטים של הפלגיאט ביצירת עגנון 361

  ה. ספרות עברית חדשה
 • רומן כצמן: לקרוא בגוף – חקר המחוות בתרבות ובספרות 373
 • ננסי עזר: מטקסט לקונטרסט – הקורא ותהליך המשמוע ב"חדר" ליובל שמעוני 405
 • משה גולצ'ין: הטרוטופיה עכשיו – התודעה המסופוטמית בספר "אחים מן המדבר" 421
 • טל פרנקל אלרואי: היפר-טרופיה – גידולים לשוניים ביצירתו של יואל הופמן 439

 •  

מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת היהודית, כרך ג (תשע"ג, 2013) 
 

תוכן העניינים:
  א. תימטולוגיה ופואטיקה של הסיפור היהודי
 • יואב אלשטיין: סוף מעשה, מחשבה תחילה: "אינטנציונליות" ו"אופק" כמושגי בסיס בפיענוח גרסאות התימה (עמ' 13־26)
 • אבידב ליפסקר-אלבק: הסיפור היהודי: פנומנולוגיה של ז'אנר, הערה לשני כרכיה הראשונים של 'האנציקלופדיה של הסיפור היהודי' (עמ' 27־34)

  ב. מדרש, אגדה וקבלה
 • רונית שושני: הסיפור "אל יתייאש אדם מהפורענות" ומקבילותיו במדרש ובמקרא (עמ' 37־52)
 • מיכל רוזנברג: ריבוי פנים בסיפור "שנתו הפלאית של חוני המעגל" (עמ' 53־83)
 • צפי זבה-אלרן: 'ספר האגדה' לאור חזונו התרבותי של ח"נ ביאליק (עמ' 85־113)
 • רונית מרוז: חניכתו של ר' חייא : שתי גרסאות של סיפור מן הזוהר (עמ' 115־163)

  ג. הסיפור החסידי והסיפור היהודי במזרח אירופה
 • קרל א' גרוצינגר: הבעש"ט כיורש וכמחדש באור מורשת בעלי השם האשכנזית (עמ' 167־177)
 • חיה בר־יצחק: אהבת אישה לאלוהיה : סיפור הבתולה מלודמיר – האומנם שבח על אישה צדיק? (עמ' 179־199)
 • זאב קיציס: על דרכי יצירתו של סיפור שבחים חסידי : עיון בסיפור על "הצדיק המתוק," רבי זושא (עמ' 201־226)
 • נגה רובין: הגרסאות היידיות לסיפור "רבי עקיבא מבקר חולים" (עמ' 227־238)

  ד. מרדכי שלו: פרקי קפקא
 • אבידב ליפסקר-אלבק: מרדכי שלו כמבקר ספרות – פתח דבר (עמ' 241־246)
 • מרדכי שלו:  פרקי קפקא
  • א. מעשה התאבדות הוא לא ללכת לבית הכנסת (עמ' 247־259)
  • ב. קפקא, ברגמן וסדר פסח (עמ' 259־273)
  • ג. ובשערו הפתוח אינך חפץ לבוא (עמ' 273־281)
  • ד. קפקא והספרות הישראלית החדשה (עמ' 281־286)

  ה. עיונים בש"י עגנון
 • ניצה בן-דב: חמלת ה' והכחדתה של עיר : הנגדה, אירוניה ומחאה כלפי שמים בסיפור האוטוביוגרפי "הסימן" של עגנון (עמ' 289־305)
 • רומן כצמן: נס, כנות ורטוריקה בכתיבתו של ש"י עגנון (עמ' 307־332)

  ו. פרוזה עברית וישראלית חדשה
 • חיה שחם: "מלבושי רזים" : לכתוב את ארץ ישראל קצת אחרת : על "החג' מחפצי־בה" מאת יעקב שטיינברג (עמ' 335־351)
 • נורית בוכוייץ: אתוס וטלוס : הדיוקנאות של שטיינברג (עמ' 353־366)
 • יגאל שוורץ: חיים באר : הקריפט של שחרזדה (עמ' 367־389)
 • נסים ליאון: מניפסט "יהודי הסעודה השלישית" : 'כעפעפי שחר' לרב חיים סבתו כתגובה לתמורות הדתיות הרדיקליות בנות זמננו (עמ' 391־408)
 • אורנה לוין: "הזאת נעמי?" : ציונות וספסל ללא משענת בטרילוגיה 'שאול ויוהנה' לנעמי פרנקל (עמ' 409־435)
 • שי רודין: "הזמן של הנעדרים" : על זוגיות והיעדר ביצירתה של רונית מטלון (עמ' 437־471)
 • נורית לוי: האוטופיקציה כז'אנר : זהות יהודית וכתיבה פוסט־טראומטית ביצירתו של סרז' דוברובסקי (עמ' 473־484)
 • צחי וייס: קאטרינה והיהודי : כמה הערות על הקשר שבין 'קאטרינה' של אפלפלד וקתרינה של פרויד (עמ' 485־495)
   
 • Isaiah Teshima:  The agenda of “Jewish studies by non-Jews” : productive  constraints between Biblical studies, area studies and Jewish studies in Japan  (pp. ix-xxi)

מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת היהודית, כרך ד (תשע"ח, 2018) 
 

תוכן העניינים:
  המדרש, הפיוט וספרות ימי הביניים
 • אדמיאל קוסמן: קריאה סטרוקטורלית בסיפור מן המדרש : המעשה בתלמיד, בזונה ובציצית (עמ' 11)
 • יהודית וייס: שיח אנטי-נוצרי פולמוסי בספר הזוהר : הפוליסמה "דומה", קרבן הפסח וצבא המרום (עמ' 37)
 • עלי יסיף: המקום והסיפור : ייצוג המרחב ומשמעותו החברתית באגדות עבריות מאשכנז של ימי הביניים  (עמ' 61)

  ספרות יהודית ועולמם של נוכרים
 • קלאודיה רוזנצוויג: "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל" – סיפור על עלילה בקושטא על פי מעשה בוך  (עמ' 81)
 • יוסף במברגר: "דער קדוש וואלט געדריקט דעם העלד די האנט" : הסיפור "רבי אמנון ממגנצא" כנושא האידאה של קידוש השם בספרות יידיש שלאחר השואה ובסיפורת העברית במדינת ישראל  (עמ' 101)
 • ורד טוהר: 'צמח צדיק' ליהודה אריה מודינה : תוכן, מבנה, משמעות, התקבלות  (עמ' 121)
 • שלמה ברגר: מעשה אמסטקדם : על מעשייה וספרון מוורשה 1865  (עמ' 145)
 • אבידב ליפסקר: ייסוד בוטשאטש : מופת, קדושה ואשמה ב'עיר ומלואה' לש"י עגנון (עמ' 159־175)
 • נתנאל רימר: יהודים ונוצרים ב'ספר מעשה נסים' מאת יוזפא שַמָש : וורנייזא (ווֹרמס) כ'ירושלים' אשכנזית במולדת שברירית (עמ' 177)

  בין הרים : משכילים, חסידים וחרדים
 • אבנר הולצמן: משכיל תורני בהתלבטויותיו – מכתביו הראשונים של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (1886־1890)  (עמ' 195)
 • חנן חבר: הפוליטיקה של סיפור נסיעתו של ר' נחמן מברסלב לארץ-ישראל (עמ' 229)
 • יונתן מאיר: מוילנה לירושלים : שמואל ורסס ומחקר הספרות העברית והיידיש (עמ' 271־286)
 • יקיר אנגלנדר: דו-קרב חרדי : עיצוב דמותה של ישיבת סלבודקה כחלק מתרבות הדרת הכבוד האירופית (עמ' 287)

  תימות יהודיות במרחב הספרות העברית והכללית בת זמננו
 • מיכל ארבל: "פנים אחרות" : החשבון הכלכלי ודחף המוות  (עמ' 323־343)
 • ננסי עזר: בין דיסטופיה לאוטופיה : המאבק על עיצוב זהות יהודית-ישראלית במאה השנייה לשיח הציוני והפוס-ציוני ברומנים 'אשתורת' ללאה איני ו'נוילנד' לאשכול נבו (עמ' 345)
 • שלומי מועלם: קבלה ומטאפיזיקה : דמות הגולם ביצירתו של חורחה לואיס בורחס (עמ' 369)
 • יהושע אלקולומברה: שואה, גלות וגאולה : שלוש דרכי כתיבה ב'ירח חורפי' לקלוד ויז'ה (עמ' 397)
 • דורון ב' כהן: שינה לצורך מבט פנימי עמוק : על שני מוטיבים ברומן 'ניצבת' לא"ב יהושע (עמ' 417־431)

עודכן לאחרונה: 25 ביולי 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף