האשכול

 

ha-Eshkol


האשכול : מאסף ספרותי ומדעי /  נערך ע"י י. ש. פוכס וד"ר ע. גינציג ויו"ל ע"י ד"ר עזריאל גינציג.
קראקא : בדפוסו של יוסף פישר, תרנ"ח 1898 - 


כרך ראשון כרך שני כרך שלישי כרך רביעי כרך חמישי כרך שישי כרך שביעי

האשכול  : מאסף ספרתי ומדעי / יו"ל בארבעה כרכים לשנה ע"י י. ש. פוכס וד"ר ע. גינציג.
שנה ראשונה, כרך ראשון (חדש סיון). קראקא : בדפוסו של יוסף פישר, תרנ"ח 1898.
 

תוכן העניינים:

האשכול  : מאסף ספרתי ומדעי / נערך ע"י י. ש. פוכס וד"ר ע. גינציג ויו"ל ע"י ד"ר עזריאל גינציג.
כרך שני. קראקא : בדפוס יוסף פישר, תרנ"ט 1899.
 

תוכן העניינים:
 • י. ש. פוכס: אל הסופרים והקוראים! (עמ' II)
 • תכן הענינים (עמ' III־IV)
 • [עזריאל גינציג]: לברר וללבן (ע"ד הקונגרס השני בבאזל : וכוחיו, החלטותיו ותקותינו ממנו) (עמ' 1־5)
 • יוסף קלוזנר: מלחמה בשלום (עמ' 6־16)
 • א. פרידימאן: הציוניות ותורת המדות (עמ' 17־22)
 • שלמה רובין: שלש תכונות נפשיות בישראל. פרק שני: הנטיה אל אי-סבלנות באמונת הדת (עמ' 23־34)
 • מרדכי זאב רייזין: יהודי פולני בעזרת המרידה האמריקנית <על חיים סלומון> (עמ' 35־41)
 • דוד ישעיהו זילברבוש: כוח הבת <סיפור> (עמ' 42־64)
 • דוד פרישמאנן: המלאך הקטן (הגדה) (עמ' 65־72)
 • דוד ראָטהבלום: מאפלה לאורה  <ספור מזמן ההוה> (עמ' 73־95)
 • שמואל ליב גרדון: שובי לבצרון <שיר> (עמ' 96)
 • ר. א. ברודס: השנה המעברת <סיפור> (עמ' 97־107)
 • אליהו הלוי לעווין: נחם בצרה <שיר> (עמ' 107)
 • מ. מ. דאָליצקי: מזמרת הארץ <שיר> (עמ' 108)
 • יחזקאל לעוויט: מחזיונות הנביא <שיר> (עמ' 109)
 • ש. מאנדעלקערן: הצפרדע <שיר> (עמ' 109)
 • אליהו הלוי לעווין: שיר נכר על אדמת ה' <שיר> (עמ' 110־111)
 • ח. נ. ביאליק: בשל תפוח <שיר> (עמ' 111־112)
 • שלמה רובין: גלגולי נשמות (עמ' 113־126)
 • שמעון מנחם לזר: יושבי ארץ ישראל ושכניהם בימי קדם (עמ' 127־139)
 • מענדל בר"מ בוימגארטען: גר ותשב <שיר> (עמ' 139)
 • מצבות אדריאנופול ע"פ מכתב ר' אברהם דאנון לר' דוד קויפמאנן (עמ' 140־143)
 • א.ליבושיצקי: וידוי : שירים לאמיים <שירים> (עמ' 144־149)
 • ה. היימאן: משא גליציה (עמ' 149־157)
 • ד"ר שלמה רובין (ותמונתו) (עמ' 158)
 • דוד פרישמאנן (ותמונתו) (עמ' 159־160)
 • פ.ה. וועטשטיין: דברים עתיקים : (מפנקסי הקהל בקראקא לקורות ישראל בפולניה) (עמ' 161־176)
 • שלמה בובר: קריה נשגבה : (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה) (עמ' 177־191)
 • שמואל אלכסנדרוב: תכלית מעשה שמיים וארץ : פרק א'. נשמה יתרה (עמ' 192־197)
 • ד"ר עפפנשטיין: רבי יצחק המכונה אבו אברהים ן' ברון וספר השתוות לשון עבר עם ערב (עמ' 198־209)
 • ששה מכתבים מאת יש"ר (יצחק שמואל ריגייו) אל שד"ל (עמ' 210־223)
 • שני מכתבים מאת הרב אברהם יענער ז"ל (עמ' 224־226)
 • שני מכתבים מאת הרב יצחק מיזם ז"ל (עמ' 226־228)
 • חליפת מכתבים בין החכם רב אברהם יעקב ווייצענפעלד ובין ידידיו (עמ' 228־235)
 • מכתב הח' ד"ר ש. רובין אל הח' ש"א הורודצקי ותשובת האחרון אליו (עמ' 236־239)
 • יצחק פערנהאף: גלות ! <שיר> (עמ' 239)
 • שמואל ליב ציטרון: יהי איר <על "חטאת הצבור", ספור מאת אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ (עמ' 240־251)
 • אברהם אפשטיין: אגרות בקורת (עמ' 252־262)
 • ש. ראזענפעלד: פני הדור <על "דין וחשבון", ספור מאת יוסף אליהו טריוואש> (עמ' 263־275)
 • חיים דובעריש פריעדבערג: קרית ספר <על "ספר דעת קדושים"> (עמ' 276־277)
 • אהרן קאמינקא: דבר שאינו מתוקן (ע"ד המאמר "דברי יפת באהלי שם" ב"האשכול" כרך-ראשון) (עמ' 278)
 • חיים דובעריש פריעדבערג: שאלה במקום תשובה (עמ' 279)
 • פ. ה. ווטשטיין: קושטא קאי שקרא לא קאי (עמ' 279־281)
 • מענדל בר"מ בוימגארטען: אל כבוד הרב החכם עורך "האשכול" (עמ' 281)
 • מ. י. ברדיצבסקי: חידות מני קדם (עמ' 282־287)
 • יהודה ליב דודזהון: מגמת פני חכמת הרפואה בימים האלה (עמ' 288־293)

האשכול  : מאסף ספרתי ומדעי / נערך ויו"ל ע"י ד"ר ע. גינציג.
כרך שלישי. קראקא : בדפוס יוסף פישר, תר"ס 1900.
 

תוכן העניינים:
 • תכן הענינים (עמ' III־IV)
 • סלע המחלוקת (עמ' 1־9)
 • שאול טשרניחובסקי: נס ציונה <שיר> (עמ' 9)
 • ד. ב. סולער: הקונגרס השלישי ומה ילמדנו (עמ' 10־21)
 • אברהם בער הכהן נאטטלאבער: הפעמון (עמ' 21)
 • ראובן בריינין: בחדר-ילדי : (מספר-הזכרונות של אחד הסופרים העברים) (עמ' 22־28)
 • יוני קרפל: לשאלות הציוניות (עמ' 29־39)
 • ע. נינציג: הפילוסופיה ההודית והקבלה (עמ' 40־48)
 • שלמה רובין: מסכת קידושין בעולם האצילות (עמ' 49־68)
 • שמואל אבא האראדעצקי: רבי מרדכי יפה : תולדתו והלך נפשו (עמ' 69־90)
 • מ. י. ברדיצבסקי: חסידות (עמ' 91־100)
 • יחזקאל לעוויט: רבי יוסף דילה ריינה <בלדה> (עמ' 101־102)
 • יחזקאל לעוויט: שושנה <שיר> (עמ' 102)
 • חיים דוב הורוויץ: דריפוס (ציור) (עמ' 103־113)
 • י.א. לובצקי: נחמיה המורה, נחמיה האפיקורס (עמ' 114־120)
 • ח.נ. ביאליק: על ראש הראל <שיר> (עמ' 120)
 • דוד ישעיהו זילבערבוש: מזל דגים (בדיחותא של פורים לכל ימות השנה) (עמ' 121־127)
 • א.ל. ליבושיצקי: ניצוצות : שירי-אהבה <שירים> (עמ' 128־130)
 • א.ל. ליבושיצקי: מתוך הגולה <שיר> (עמ' 130)
 • חיים דוב הורוויץ: ויבך (ציור) (עמ' 131־135)
 • שלמה מאנדעלקערן: מי יחיה ומי ימות <שיר> (עמ' 135)
 • י.א. לובצקי: מן עלמא הדין (מחשבות רצוצות) (עמ' 136־141)
 • ח.נ. ביאליק: מזרח ומערב <שיר> (עמ' 142)
 • משה זאבלאצקי: לעת זקנה (שרטוט) (עמ' 143־145)
 • אברהם ל. כהן: מי אנו ? <שיר> (עמ' 145)
 • דוד רוטבלום: הוא ורעו (עמ' 146־150)
 • שמואל ליב גורדון: שירת החרף (למסעי בני ישראל בארץ רומניה) <שיר> (עמ' 151־152)
 • מישאל בן אלצפן: צרור מכתבים : ערוכים בין שני סופרים, זקן וצעיר, ע"ד עניני הספרות (עמ' 153־160)
 • שמואל ליב גורדון: עפר יעקב <שיר> (עמ' 161)
 • מ. י. ברדיצבסקי: הנסתרות והנגלות בספרות היפה (עמ' 162־168)
 • יצחק פערנהאף: מי שהיה טלגרפיסט (ציור) (עמ' 169־172)
 • שמעון מנחם לזר: יושבי ארץ ישראל ושכניהם בימי קדם (עמ' 173־186)
 • נתן נטע סאמועלי: אחרי המבול <שיר> (עמ' 186־188)
 • שלמה בובר: קריה נשגבה : (תולדות רבני זאלקווא וגאוניה) (עמ' 189־204)
 • יוסף כהן צדק: ונצדק קדש (עמ' 205־220)
 • ה. היימאן: משא גליציה (עמ' 221־231)
 • חמשה מכתבים מאת יש"ר (יצחק שמואל ריגייו) אל שד"ל (עמ' 232־239)
 • מכתב מאת הרב ר' אברהם יענר ז"ל (עמ' 239־241)
 • שלשה מכתבים מאת הרב יצחק מיזם ז"ל (עמ' 241־243)
 • יוסף קלויזנער: משורר בחסד עליון <על שאול טשרניחובסקי> (עמ' 244־259)
 • ש.י. פויזנר: ממזרח וממערב : מאסף לחכמה ולספרות (עמ' 259־265)
 • פרץ בהרב: משפט ספר (עמ' 265־266)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף