אוצר בדויי השם המעודכן

Thesaurus pseudonymorum


         
A חתימת מאמריו בעתון "די וועלט" זלמן אשכנזי מדובנא זבלוצקי
Imperativus   צבי וויסלבסקי   תדהר

R. M. B.

ב"המליץ" ראובן בריינין    
א ב"דברי ימי ישראל", ב"מחזיקי הדת", לבוב תרנ"ט-תר"ס יצחק אבן   חיות
א ב"העולם" אהרן רבינוביץ   חיות
א ב"אוצר ישראל" יהודה דוד אייזנשטיין   חיות
א ב"אשכול" יצחק משה אלבוגן מברלין חיות
א. א. ב"מזרח ומערב", ירושלים תר"פ והלאה אברהם אלמליח (אלמאליח)   חיות
א"א ספר "מטה שמעון" לר' מרדכי שמעון, סלוניקי תקע"ט אברהם בן-יעקב מנשה המו"ל חיות
א"א   אברהם אביגדור   חיות
א-א   יצחק (איצק) אייכל   חיות
א. א. בן-גור   אהרן וולף הורוביץ   חיות
א. א. ה.   אברהם אליהו הרכבי   חיות
א. א. לוקא   אברהם אכסלרוד   חיות
א. א. ס. ב"ספר זכרון" לר' יהודה ליב גרויברט אברהם אליהו סנדלר   חיות
א. א. ק. ב"ישורון", ברלין תרפ"א-תרפ"ב א. א. קפלן   חיות
א. א. ק"ב "ספורי חכמי יון", ווילנא תרכ"ד א. א. קניגסברג   חיות
א. א. ר מאמרים שונים ב"הצפירה", "האסיף" ועוד אברהם אבא רקובסקי  מזמברוב, פלך לאָמזא זבלוצקי
חיות
א. א. ר. ב"ביכער וועלט" 1928 אברהם אבא ראבאק   חיות
א. אגני   אהרן גורדון   חיות
א. אד. ב"אשכול" אלחנן אדלר   חיות
א. אהרנזון   אלכסנדר זישא פרידמן   חיות
א איד ראה: איד   חיות
א אידעל פון מיזורי פליטונים ב"פארווערטס", ניו יורק זרח שפיטאלני   חיות
א. איזאקסאָן   צבי כהן   חיות
א. איינזאמער   אהרן קריטשמר-יזרעאלי   חיות
א. אלמי   אליהו חיים שפס (שעפס)   חיות
א. א-ם ב"אוצר ישראל" אבא אפפלבוים   חיות
א. אק. ב"אשכול" אברהם אקשטיין   חיות
         
א. גיא ב"חרות" אב"א אחימאיר במדור "עין הקורא"  
         
א. הקורא ב"חרות" אב"א אחימאיר במדור "עין הקורא"  
א. ל. האנטר   עמוס אריכא    
א. פולני   צבי וויסלבסקי   תדהר
א. ק., ד"ר ב"המצפה" אהרן קמינקא   חיות
אא"ה   אברהם אליהו הרכבי   חיות
א'א'ה'ב   אברהם הלוי בוקארט   חיות
אאמ"ן   חיים אברהם מירנדה   חיות
א'א'ס'ר   אברהם אליהו סנדלר   חיות
אאצ"ה   אפרים אליעזר צבי הירש חרל"פ אבד"ק מעזריטש חיות
אא"ר מאמרים שונים ב"הצפירה", "האסיף" ועוד אברהם אבא רקובסקי (ראקאָווסקי) מזמברוב, פלך לאָמזא זבלוצקי
אבא משורר אב"א קונסטנין שפירא אב"א = אשר בן אליהו, משורר מפטרבורג זבלוצקי
אבא אריכא ב"חרות" אב"א אחימאיר במדור "עין הקורא"  
אב"ג   אברהם בר גוטלובר (אברהם בער גאָטלאָבער)   זבלוצקי
אבגד האדרעי מאמרים שונים בעתונים ומאספים רבים אלתר דרויאנוב   זבלוצקי
אבחי"ל מאמרים אחדים ב"המליץ" יהודה ליב לוין (יהל"ל) אני יהודה ליב בן ברוך חיים זבלוצקי
אבטליון   לוין קיפניס   אופק
אבי-דוד בעל המאמרים "לאוח היום" העתון "המליץ" יעקב שמואל יצקן (יאצקאן) עוזר במערכת :המליץ" זבלוצקי
אב"י מטה-השקדים   אברהם בן יוסף מנדלשטאם   זבלוצקי
חיות
אבי"ב מווילנא בעל "הדת והחיים" ראובן אשר ברודס   זבלוצקי
אבי"ה חתום תחת מאמרו "חקרי המשוטט בארץ" ב"הצפירה" ישכר בריש הלוי הורוביץ (ישכר בעריש הלוי הורוויץ) מורשה זבלוצקי
אבי"ה איש ק-ל מאמרים שונים ב"הצפירה", "אוצר הספרות" ועוד ישראל צבי בורנשטיין (באָרנשטיין) מקאָוואל, פלך ורשה, כעת בקונסטנטינוב אצל לאָדז זבלוצקי
אביוסף   ראובן בריינין   זבלוצקי
אביזוהר במאסף "היקב" יהודה ליב קצנלסון (י"ל קאצענעלענסאָהן)   זבלוצקי
חיות
אביטל, ל.   לוין קיפניס   אופק
אבישי, ל.   לוין קיפניס   אופק
אבנו"ן   אהרן קמינקא מפראג זבלוצקי, חיות
         
אבשלום "בצרון" חיים ליף    
         
אגני, א.   אהרן גורדון   חיות
אורהייבי "שחרית" יצחק ספיבק    
אורן, דן   פנחס שדה    
אחיגר, י. "מעריב" יוסף ברגר-ברזילי   ויקיפדיה, קרסל
אחידוב, י. "סֻלָּם" ישראל אלדד    
         
איל"ה   אהרן יהודה ליב הורוויץ   קרסל
         
איסי הבבלי ב"המליץ" אברהם יעקב סלוצקי    
         
איש יהודי        
         
אמציה, יריב   פנחס שדה    
         
אני ואחר   דוד רוטבלום   תדהר
אני וחברי ב"המגיד" קראקא 1894־1898 דוד רוטבלום   תדהר
חיות
         
         
אריכא, אבא ב"חרות" אב"א אחימאיר במדור "עין הקורא"  
         
         
         
         
         
         
ב. י. מ. ב"מאזנים" בנימין יצחק מיכלי    
ב. פליכס "הדים" אשר ברש    
ב. ק. ב"השלח" רבניצקי, יהושע חנא    
בוקי בן יגלי   יהודה ליב קצנלסון   זבלוצקי
חיות
בלשן, מ. "השלח" יהודה ליב קנטור    
         
בן-מש, י. "דבר" יוסף ברגר-ברזילי   קרסל
בן-בלאדן "סֻלָּם" מרדכי שלו    
בן עמי   אריה לובה אליאב בספרו "בין הפטיש והמגל"  
         
בן שלמה ב"המגיד" קראקא 1894־1898 דוד רוטבלום   תדהר
חיות
בן שפ"ר ב"הצופה" קראקא וב"מחזיקי הדת" לבוב וב"הצופה" ווארשא דוד רוטבלום בן שלמה פרץ תדהר
חיות
         
בני קדם   משה דוד קאסוטו    
         
בנימין, מ. ב"מאזנים" בנימין יצחק מיכלי    
         
בק, רויטל   יורם קניוק    
         
גיא, א. ב"חרות" אב"א אחימאיר במדור "עין הקורא"  
         
         
         
ד. ר. ב"המגיד" קראקא 1892־1898 דוד רוטבלום   תדהר
חיות
דוד בן שלמה ב"המגיד" קראקא 1894־1898 דוד רוטבלום   תדהר
חיות
דוד בן שפ"ר ב"הצופה" קראקא וב"מחזיקי הדת" לבוב וב"הצופה" ווארשא דוד רוטבלום   תדהר
חיות
דולג, ע.   עמוס אריכא בסדרה "פטריק קים"  
דון כיארי, ניגאל   עמוס אריכא בספרו "נפט - האל החדש"  
דן אורן   פנחס שדה    
ד"ר א. ק. (ווין) ב"המצפה" אהרן קמינקא   חיות
דרדר הפליט ב"הבוקר" תל-אביב 1939־1947 דוד רוטבלום   תדהר
         
האנטר, א. ל.   עמוס אריכא    
         
הדר מטה ב"המגיד" קראקא 1892־1898 דוד רוטבלום   תדהר
חיות
         
הקורא, א. ב"חרות" אב"א אחימאיר במדור "עין הקורא"  
         
ז. צווייג "קולות" צבי זבולון וויינברג    
         
זטורי, מ. "הדים", "מאזנים" יעקב רבינוביץ   תדהר
         
חן, מ. ב"המשקיף" מרחביה, חן-מלך    
         
חר"ד   צבי וויסלבסקי   תדהר
חריזי, ל.   לוין קיפניס   אופק
י. אחיגר "מעריב" יוסף ברגר-ברזילי   ויקיפדיה, קרסל
י. אחידוב "סֻלָּם" ישראל אלדד    
         
י. בן-מש "דבר" יוסף ברגר-ברזילי   קרסל
י. מישאל "בצרון" יצחק עברי    
י. נתניה "סֻלָּם" ישראל אלדד    
יוסיפון ב"הצפירה" יוסף הפטמן   קרסל
         
יוסף שרארה   יורם קניוק    
         
יריב אמציה   פנחס שדה    
ליף ב"מאזנים" פישל ירוחם לחובר   ברזלי, ש' לחובר
         
מ. בלשן "השלח" יהודה ליב קנטור    
מ. בנימין ב"מאזנים" בנימין יצחק מיכלי    
מ. זטורי "הדים", "מאזנים" יעקב רבינוביץ   תדהר
מ. חן ב"המשקיף" מרחביה, חן-מלך    
מבש"ן "המצפה" מנחם ברונשטיין   קרסל, חיות
מהרבא, נ. "בצרון" אברהם רגלסון    
         
מישאל, י. "בצרון" יצחק עברי    
מנחם שטרנברג "קולות" צבי זבולון וויינברג    
מרדכי, ש. "סֻלָּם" מרדכי שלו    
נ. מהרבא "בצרון" אברהם רגלסון    
ניגאל דון כיארי   עמוס אריכא    
ניצברג, יצחק   יצחק עגן    
ניצני, ק.   לוין קיפניס   אופק
         
נפ"ש ב"האשכול", קראקא תרנ"ח נח רוזנבלום תרגום השם: נח פרח-שושן אליהו הכהן
נתניה, י. "סֻלָּם" ישראל אלדד    
ספרא, יגאל   לוין קיפניס   אופק
ע. דולג   עמוס אריכא    
פ. פנימי "מעריב" יוסף ברגר-ברזילי   ויקיפדיה
         
פוליטיקוס ב"מאזנים" צבי וויסלבסקי   ברזלי
         
פולני, א. ב"מאזנים" צבי וויסלבסקי   תדהר, ברזלי
פ"ז "זכרונות" ווארשא תרס"ב 1902 יצחק ראובן בן יעקב פריידזון

И. Я. Фрейдзона, Витебскъ

צט"ו
חיות
פליכס, ב. "הדים" אשר ברש    
פנחס, ש.   פנחס שדה    
פנימי, פ. "מעריב" יוסף ברגר-ברזילי   ויקיפדיה
         
צווייג, ז. "קולות" צבי זבולון וויינברג    
צורי "קולות" צבי זבולון וויינברג    
רב-צעיר "בצרון" חיים טשרנוביץ    
רויטל בק   יורם קניוק    
         
רף-רף "הדים" אשר ברש    
ש. מרדכי "סֻלָּם" מרדכי שלו    
ש. פנחס   פנחס שדה    
         
שטרנברג, מנחם "קולות" צבי זבולון וויינברג    
         
         
שמיר, ל.   לוין קיפניס   אופק
         
שרארה, יוסף   יורם קניוק    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


[עודכן לאחרונה: 23 באוקטובר 2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף