יחיאל הלפרן (1896־1984)

Yehiel (Jechiel) Halpern


יחיאל הלפרן.
    המהפכה היהודית
: מאבקים רוחניים בעת החדשה / מאת יחיאל הלפרן. – תל אביב : הוצאת עם עובד, תשכ"א 1961.
    2 כרכים (737 עמ')
    The Jewish Revolution : Spiritual Struggles in Modern Times / Yehiel Halpern

    הספר "המהפכה היהודית" צמח עם חיפושי תשובה לשאלות-היסוד של עצם קיומנו בעולם החדש, קיום הכלל וקיום הפרט בתוכו. אלפי שנים ראה עם ישראל את עצמו שונה ונבדל מאומות העולם ומאבקי-הקיום שלו היו אף הם מיוחדים ונבדלים. בעת החדשה ניסו יהודים וחזרו וניסו להשתלב בעולם הסובב ובתרבויותיו, להיות בני-אדם "ככל בני-אדם", עם "ככל העמים". המצליחים הנסיונות האלה? והתחדשות העצמאות היהודית – מה היא אומרת? המעידה היא, כי ההשתלבות איננה אפשרית, או שיש בה משום מפנה לקראת התגשמותה? התהיה עצמאותנו יסוד להעלאת המערכה היהודית בת מאות הדורות על השלטת הצדק והאמת בעולם לשלב גבוה, ממשי ומוחשי יותר, להיאבקות על תשובה יהודית לבעיות המשבר שלנו ושל האנושות כולה, או שאין עמה אלא התהוות מדינה נוספת על רבות, מדינה ככל המדינות?
    קורות היהדות נתפסות בספר כמאבק מתמיד על מהפכה אנושית גדולה, שעיקרי מטרתה עוצבו בימי הראשית של האומה. המבוא המקיף מוקדש לתיאור הראשית הזאת, שטבעה את חותמה המובהק גם על תולדות העם בעת החדשה. בתחילת המבוא – סקירה היסטורית של "המערכה על התנ"ך" ובה תולדות ביקורת המקרא וגלגוליה, המסופרות על רקע המאורעות הסוציאליים והפוליטיים של התקופות השונות, מזה, וההישגים המפתיעים של הארכיאולוגיה וההיסטוריוגרפיה המודרנית, מזה.
   החלק הראשון של הספר - מאבקים רוחניים בעת החדשה – פותח בתיאור ההיסטוריוסופיה היהודית שגובשה ברוח ערכי-היסוד של העם ומשמשת לו מורה-דרך בחיים. עיקרו של החלק הזה מוקדש להתפתחות הזרמים המדיניים, החברתיים והרוחניים-מוסריים של תקופתנו ביהדות ובקרב אומות-העולם, כפי שהם משתקפים בפרקים אָפייניים מתולדות התנועות והמהפכות השונות, מלבטי המדע והספרות המודרניים. בתיאור גורל התפוצות הגדולות באירופה ובאמריקה מסופרות תולדות היחסים והשפעות-הגומלין בין התפתחות עמי-הרוב ותרבויותיהם לזו של המיעוטים היהודיים ומאבקיהם.
    החלק השני של הספר – דור התקומה – פותח בתיאור ההתקוממות על התאבנות היהדות המסורתית והחתירה לשינוי-ערכין, שבישרה את בוא העליה השניה והיאבקותה הנואשת נגד סכנת הכליון הגמור, והמשכו – תולדות הבעיות והלבטים הרוחניים בתוך הישוב וביחוד בתנועת-העבודה הארצישראלית. רוב הפרקים של החלק הזה מוקדשים לתיאור המאבקים על עיצוב החברה היהודית העצמית ואורח-חייה העצמי, בעיות הקבוצה הארץ-ישראלית, ההגנה העצמית והמלחמות הפוליטיות והצבאיות לכינון המדינה, לבטי הדור הישראלי הצעיר, ההגות והספרות העברית החדשה, ולבעיית השפעתם  של תנועות-שחרור, של הוגי-דעות ומשוררים מקרב אומות-העולם על היצירות והמאבקים האלה.
    תיאור תולדות המאבקים הרוחניים של הדורות והדיון בבעיותיהם באים בצמידות לתיאור התמורות החברתיות רהמדיניות החשובות, אם על דרך ההרצאה הישירה של הדברים ואם בהדגמה מיצירותיהם ומפעליהם של הוגי-דעות וראשי-תנועות דגולים. במידה שהדבר נוגע למערכות-חיים שבהן פחת משקלן של המשנות העיוניות, נעשה לעתים נסיון לשלב בהרצאה הכוללת גם תיאורים של היאבקויות-הדור כפי שהן משתקפות ביצירות ספורתיות אחדות, שיש בהן להעלות ולהדגים יתר הדגמה ממהותן והשתלשלותן הפנימית-הנפשית של ההיאבקויות האלה.
    החלק המסיים דן בהשפעות-הגומלין בין העם היהודי ושאר העמים בתוך העולם החדש, בדרכה של ישראל להגשמת ייעודה הלאומי והכל-אנושי  ובאפשרויות החדשות הנפתחות עם כינון המדינה היהודית לקראת המהפכה הרוחנית-מוסרית הכוללת. –– מן ההקדמה.

תוכן העניינים:

  כרך ראשון
  מבוא: ראשית העם וערכיו
 • פרק ראשון: המערכה על התנ"ך (עמ' 13־34)
 • פרק שני: האבות (עמ' 35־54)
 • פרק שלישי: בני ישראל במצרים (עמ' 55־72)
 • פרק רביעי: יציאת מצרים (עמ' 73־84)
 • פרק חמישי: הברית (עמ' 85־108)
 • פרק ששי: עם נושא ייעוד (עמ' 109־115)

 • חלק ראשון: מאבקים רוחניים בעת החדשה
 • פרק שביעי: ההיסטוריוסופיה היהודית (עמ' 119־136)
 • פרק שמיני: האדם האירופי בתקופת המעבר (עמ' 137־144)
 • פרק תשיעי: העם היהודי בתקופת המעבר (עמ' 145־153)
 • פרק עשירי: החסידות (עמ' 154־162)
 • פרק אחד עשר: האמנסיפאציה במערב אירופה (עמ' 163־179)
 • פרק שנים עשר: ההשכלה במזרח אירופה – ר' נחמן קרוכמל (עמ' 180־187)
 • פרק שלושה עשר: המארכסיזם והסוציאליזם הבינלאומי (עמ' 188־197)
 • פרק ארבעה עשר: יהודים בתנועות שחרור של אומות העולם (עמ' 198־202)
 • פרק חמשה עשר: התעוררות סוציאלית ולאומית של יהדות רוסיה (עמ' 203־210)
 • פרק ששה עשר: ראשית ההתישבות הציונית – מ. ל. לילינבלום (עמ' 211־215)
 • פרק שבעה עשר: מאבק על שלמות רוחנית – אחד-העם (עמ' 216־235)
 • פרק שמונה עשר: חירות יהודית וחירות העמים – משה הס (עמ' 236־247)
 • פרק תשעה עשר: משנה ציונית סוציאליסטית – נחמן סירקין (עמ' 248־253)
 • פרק עשרים: הציונות והמארכסיזם – בר ברוכוב (עמ' 254־262)
 • פרק עשרים ואחד: הישגים ומשברים במאה העשרים (עמ' 263־274)
 • פרק עשרים ושנַים: ברית המועצות (עמ' 275־286)
 • פרק עשרים ושלושה: הקומוניזם הבינלאומי (עמ' 287־297)
 • פרק עשרים וארבעה: יהודים תחת שלטון קומוניסטי (עמ' 298־313)
 • פרק עשרים וחמשה: זרמים דתיים ביהדות גרמניה – הרמן כהן (עמ' 314־320)
 • פרק עשרים וששה: אמונה בנצח ישראל ובחיי גלות – פראנץ רוזנצוייג (עמ' 321־333)
 • פרק עשרים ושבעה: היאבקות על השקפה יהודית כוללת – מרטין בובר (עמ' 334־343)
 • פרק עשרים ושמונה: יהדות אמריקה (עמ' 344־378)

 • כרך שני
  חלק שני: דור התקומה
 • פרק עשרים ותשעה: מאבק יהודי עם כפירה ויאוש – מ. י. ברדיצ'בסקי (עמ' 381־401)
 • פרק שלושים: העליה השניה – יוסף חיים ברנר (עמ' 402־426)
 • פרק שלושים ואחד: מאבקי השתרשות – א. ד. גורדון (עמ' 427־447)
 • פרק שלושים ושנים: השקפה ציונית טרנסצנדנטית – הרב קוק (עמ' 448־464)
 • פרק שלושים ושלושה: החברה העברית החדשה – ברל כצנלסון (עמ' 465־475)
 • פרק שלושים וארבעה: המאבק על כוחות בטחון יהודיים (עמ' 476־487)
 • פרק שלושים וחמשה: הקבוצה הארצישראלית (עמ' 488־501)
 • פרק שלושים וששה: מלחמת העצמאות – דוד בן גוריון (עמ' 502־517)
 • פרק שלושים ושבעה: מהפכה וגאולה – חיים הזז (עמ' 518־545)
 • פרק שלושים ושמונה: המלחמה והשואה – אורי צבי גרינברג (עמ' 546־567)
 • פרק שלושים ותשעה: האדם היהודי בחורבן ובתקומה – נתן אלתרמן (עמ' 568־600)
 • פרק ארבעים: קיבוץ גלויות במדינה עצמאית (עמ' 601־619)
 • פרק ארבעים ואחד: הספרות הצעירה (עמ' 620־632)
 • פרק ארבעים ושנַים: הדור הישראלי החדש – ס. יזהר (עמ' 633־693)
 • פרק ארבעים ושלושה: יהדות ואנושות בעולם החדש (עמ' 694־725)

 • מפתח השמות והעניינים (עמ' 727־737)

עודכן לאחרונה: 23 באוגוסט 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף