אברהם בר גוטלובר (1811־1899)

<בהכנה>

Abraham Baer Gottlober

אברהם בער בן-חיים הכהן גאָטטלאָבער.
[מקורות: קרסל, Jewish encyclopedia, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראַטור, Yiddish Leksikon, ויקיפדיה]

ספריו:

 • פרחי האביב : כולל שירים שונים, מהם ילדי עשתנותי, ומהם מעתקים משאר לשונות, ואחריהם יבואו איזה מכתבים, אשר כל אחד מהם כולל ענין אחר... (יוזעפאף, תקצ"ז 1837)
 • הנצנים : אספת שירים שונים ... (ווילנא : בדפוס יוסף ראובן בר' מנחם מן ראם, תרי"א 1850) <כולל הערות ובאורים מאת א.ל. ליפמן ואחרים>
 • ענף עץ עבות : כולל שלש השירים אשר שרתי לכבוד אדוננו הקיסר אלכסנדר השני ... (ווילנא : בדפוס יוסף ראובן בר' מנחם מן ראם, תרי"ח 1858)
 • דאָס ליד פונים קוגעל : פאראָדיע אויף שיללערס ליעד פאָן דער גלאָקקע (אָדעסא : דפוס ניטצשע וצעדערבוים, 1863)
 • בקרת לתולדות הקראים : כולל חקירות ודרישות על דבר הקראים וזמן הפרדם מאת אחיהם הרבנים... וסבת הפרוד... : ונוספו עליהן דברי החכמים... יאָסט... גרעטץ... : ועוד יבואו בפרק מיוחד שמות רוב חכמי הקראים וספריהם... (ווילנא : דפוס ש. י. פין וא. צ. ראָזענקראנץ, תרכ"ד 1865!)
 • אגרת בקרת (ווילנא : בדפוס ש.י. פין וא. ראָזענקראץ, תרכ"ו 1865)
 • מזמור לתודה : קול רנה וישועה ... ביום הציל ה' את הקיסר אלכסנדר ניקאָלאייעוויטש ... מיד ... מבקש נפשו בראשון לחדש השני תרכ"ו ... (זיטאָמיר : בדפוס א.ש. שאדאָוו, תרכ"ו 1866)
 • תפארת לבני בינה : שיר ידידות בשלשה חלקים ליום חתונת ... כהר"ר יהודה ליב בינשטאָק עם הכלה ... רבקה גאָלדפארב (זיטאָמיר : דפוס א"ש שאדאָוו, תרכ"ח 1867)
 • אגרת צער בעלי חיים : להשיב דברים נכוחים אל אחד השועלים הקטנים המחבלים כרם ספרותנו, הלא הוא [אברהם אורי קאָוונער] ... וידבר סרה על גדולי סופרינו מזמן העבר וההוה במכתב פלסתר שלו ... : חקר דבר ... וגם על הספרים הקדושים ... ספרי תנ"ך, הוא אומר שילדי הדמיון הם ... : ונמשך הענין לדבר דבר בעתו על הניהיליזמוס ... אשר השחית את דרך בני הנעורים (זיטאָמיר : דפוס א"ש שאדאָוו, תרכ"ח 1868) <נגד חיבורו של אברהם אורי קובנר "חקר דבר"> <כולל גם:"גם אלה משלי מהללאל">
 • ספר תולדות הקבלה והחסידות : מראשית צמיחתן עד היום הזה וספר ... אשר לא ממעי יהודה יצאו ... (זיטאָמיר : בדפוס א. ש. שאדאָוו, תר"ל 1869)
 • קול רינה וישועה באהלי צדיקים (וויען, 1875)
 • ספר פרי קיץ : כולל באורים אשר יפרשו אור חדש על כמה מקראות סתומות בתנ"ך ע"פ הבקרת וחקירות הלשון ... (לעמבערג, תרל"ז)
 • מזכרת נצח : ... לכבוד ... הר"ר ישראל יעקב ב"ר אברהם עפשטיין ... ויעזוב עזבון רב באוצר המדינה ...אשר פירותיהם יחלקו בכל שנה ... וזאת השירה ... ליום חנוכת בית החולים החדש אשר נבנה ... מפרי עזבון המנוח ... (Варшава : Въ тип. А. Гинса, 1878)
 • רני פלט ... : ביום הציל ה' את ... הקיסר אלעקסאנדר ניקאָלייאעוויטש ... מכף ... מרצח ... בשנת חמשת אלפים ושש מאות ושלשים ותשע הוא יום 2 אפריל 1879 ... (ווארשא : דפוס אלאפין, תרל"ט 1879)
עריכה:
 • הבקר אור : והלכו לאורו כל מבקשי דעת ... מכתב חדשי / יוצא לאור על ידי אברהם בער גאָטטלאָבער (לעמבערג ; ווארשא, תרל"ו-תרמ"ז 1876־1886)
 • שם ושארית / להרב ... הר"ר טוביהו פעדער ... שיריו שנשארו בכתיבת יד ... תקנתים ונקדתים ... עם מבוא ... מאתי אברהם בער הכהן גאטטלאבער (לעמבערג, תרל"ז)
תרגום:
 • שיר השירים / דרשה שדרש הדרשן ... מוה"ר אהרן המכונה דאקטאר יעללינעק ... ביום שביעי של פסח תרכ"א (לעמבערג : אברהם יצחק מענקעש, 1861)
 • ממצרים : הוא ספר שלישי ממסעות החכם ... הר"ר אברהם אלעזר המכונה דאקטאר לודוויג פראנקל (וויען : דפוס יאזעף האלצווארטה, תרכ"ב 1862)
 • ספר ירושלים : (מדבר בעניני הדת והיהדות) / שחבר בלשון אשכנזית ... משה בן-מנחם מדעסויא (זיטאמיר : בדפוס א.ש. שאדאוו, תרכ"ז 1866)
 • נתן החכם : שיר-שיחה בחמש מערכות / מאת ... גאטטהאלד עפראים לעססינג (וויען : בדפוס של שפיטצער עט האָלצווארטה יוניאָר, תרל"ד 1874)
 • יום הזכרון : זה ספר שבת הקיסר ניקלי הראשון על כסא מלכותו / חבר במצות המלך על ידי ... באראָן קאָרף (לבוב : דפוס חברה ע"ש שעווצענקו, תרל"ח 1878)
על המחבר ויצירתו: על "קול רינה וישועה באהלי צדיקים"
 • מזור, יאיר. סיפורת ההשכלה - פנים אחרות : פרקים בפואטיקת המבנה של הסיפורת העברית ה'ריאליסטית' בתקופת ההשכלה. מחקרים בספרות עברית : ספר זכרון לאורי שהם / בעריכת ראובן צור, עוזי שביט (תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ו 1986), עמ' 39־65 <כולל דיון ב"קבורת חמור" לפרץ סמולנסקין, "עיט צבוע" לאברהם מאפו, "קול רינה וישועה באהלי צדיקים" לאברהם בר גוטלובר>
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 26 באוקטובר 2016]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף