מרדכי בצלאל שניידר (1865־1941)

<בהכנה>

Mordecai Bezalel Schneider

מרדכי בצלאל בן ישראל יהודה שניידר נולד בליגום ליד שאבלי שבליטא ביום הכיפורים תרכ"ו, 30 בספטמבר 1865. למד לימודי קודש עד גיל 19 ואחר כך השתלם בלימודים כלליים וקיים את עצמו מהוראה בוילנא, שבה היה פעיל בתחום החינוך והציונות. החל לפרסם ב"הצפירה" מאמרים בעניני חינוך ובתרמ"ט הוציא את ספר הלימוד "בית הספר" (יצא בכמה חלקים ובמהדורות מרובות בליטא ובארצות הברית). עסק בחקר הלשון העברית ופירסם מחקרים בתחום זה ב"השילוח" וב"התקופה". הוא נודע במיוחד בספרו החשוב "תורת הלשון העברית בהתפתחותה ההיסטורית". חלק אחרון סודר בדפוס ופוזר עם כיבוש וילנה על ידי הרוסים. גם בגיטו וילנה המשיך בעבודתו הספרותית עד שנרצח בפונאר בי"ד באלול תש"א, 6 בספטמבר 1941.
[מקורות: קרסל]

ספריו:

  • בית הספר : ללמד ... ספרי התורה והנביאים ... תולדות בני ישראל ושפת עבר ביחד ... (ווילנא : דפוס א"צ ראָזענקראנץ ומ"מ שריפטזעצער, תרמ"ט-תרס"א). 4 כר'.
  • קבץ ספורים ומכתבים : בשפת שזארגון לתרגמם בעברית להרגיל את הלומד לתרגם עברית ... : בסוף הקובץ מפתח המתרגם כל המלים והבטויים ... (ווילנא : א"צ ראָזענקראנץ ומ"מ שריפטזעטצער, תרנ"ה) <הופיע במספר מהדורות ומספר רמות>
  • בית מקרא (ווארשא : דפוס האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ח 1898) 2 כר'.
  • דקדוק עברי : בשטח ההתפתחות ההסטורית של הלשון (וילנא : דפוס גארבער, תרפ"ו)
  • תורת הלשון בהתפתחותה : תורת הלשון העברית בהתפתחותה ההסטורית מראשיתה עד הזמן האחרון. על פי המקורות הישנים והחדשים ... (וילנא : דפוסים שונים, תרפ"ג-ת"ש)

עריכה:

  • שאלות היום : קבץ לעניני החיים, לספרות וללשון העברית : כרך א, חוברת א-ג, תשרי-אדר שני תרע"ט (וילנה : דפוס ש"פ גארבער, תרע"ט 1918־1919)
  • מחקרי לשון : קבץ מחקרים, הארות והערות, לברור מלים ותמונות לשון, למשא ומתן בכל השאלות לתקון הלשון והשלמתה (וילנה, תר"ץ)

על המחבר ויצירתו:

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף