נתן אגמון (ביסטריצקי) (1896־1980)

 <בהכנה>

Nathan Agmon (Bistritzky)

המחזאי, מבקר והעורך נתן אגמון (ביסטריצקי) נולד בזוניגרודקה שבאוקראינה בכ"ח באב תרנ"ו, 7 באוגוסט 1896. עוד בהיותו ברוסיה החל לפרסם ביקורת ומסות ספרותיות בעיתונות העברית. ב-1920 עלה ארצה והצטרף לקיבוץ הראשון של השומר הצעיר. זמן קצר היה עוזרו של יוסף אהרונוביץ בעריכת "הפועל הצעיר", ובשנים 1922־1952 עבד במשרד המרכזי של קרן קיימת לישראל, כראש מחלקת הנוער והתעמולה, ובין השאר חיבר ופירסם חוברות של הסברה ציונית. היה אחד המחזאים העבריים הראשונים, שמחזותיהם הועלו על הבימה בארץ. רוב מחזותיו הם מחזות היסטוריים, ובמרכזם המשיחיות כסמל למאבקה של האנושות להגיע לחברה המושתת על צדק. חיבר גם אחד מהרומנים הבולטים ביותר על העליה השלישית  ימים ולילות (תרפ"ו) וכן עסק בתרגום מספרדית לעברית (דון קיחוטה, שירי פבלו נרודה).
[מקורות: קרסל, תדהר, לקסיקון האישים של ארץ ישראל (1983), לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה]

ספריו:

 • ימים ולילות : ספור בארבעה ספרים (ירושלים : המדפיס, תרפ"ו) <מהדורות נוספות יצאו לאור על-ידי ספרית פועלים ב-1940 וב-1978 - ראה להלן>
 • ירושלים ורומי : יוסיפוס פלוויוס - חזיון היסטורי באחת עשרה תמונות (ירושלים : ראובן מס, 1938)
 • ימים ולילות : סיפור על עדה אחת (מרחביה : הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1940) <מהדורה מקוצרת של המהדורה הראשונה מתרפ"ו>
 • ארץ וגולה (תל אביב : מסדה, תש"ח)
 • קסמי יבשת : רשמי מסע באמריקה הדרומית (מרחביה : הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר : ספרית פועלים, 1948)
 • ישוע מנצרת : הגדה דרמטית (תל-אביב : מ' ניומן, תשי"א)
 • ליל ירושלים : טרגדיה בחמש עלילות (ירושלים : המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תשי"ג) <"חזיון זה הוא נוסח חדש של המחזה "בלילה זה" ... הכלול בקובץ-המחזות "ישראל ויעודו", כרך שני">
 • חזיונות (תל אביב : יובל : ספרית פועלים, 1960) 3 כרכים <א. בסוד חזון - ב. בסוד מולד - ג. בסוד אנוש>
 • ימים ולילות : הגדה על מיתוס העדה (תל-אביב : ספרית פועלים, 1978) <מהדורה מחודשת של מהדורת 1940 הכוללת אחרית דבר מאת המחבר על עצמו ועל נסיבות כתיבת הספר>

עריכה:

 • קמה : ספר שנה של הקרן הקימת לישראל לבעיות העם והארץ (תל אביב : הקרן הקימת לישראל, תש"ח-תשי"ב)
 • במסילת ראשונים : לזכר מ. בודנהיימר (ירושלים : הקרן הקיימת לישראל, תשי"א)
 • מגילת האדמה :  ששה ספרים ליובל הקרן הקיימת לישראל (ירושלים : הקרן הקיימת לישראל, תשי"א-תשי"ב) <הופיעו רק שלושה כרכים: קורות / מאת ג. קרסל; דמויות; פירות / מאת יוסף וייץ>

על המחבר ויצירתו:

 • ליפשיץ, אריה. הסיפור הארצישראלי : קצת סיכומים וסיכויים.  בתוך: ילקוט ירושלמי לדברי ספרות (ירושלים : אחיאסף, תש"ב), עמ' 105־127.
 • קשת, ישורון.  על נתן ביסטריצקי-אגמון.  בספרו: אמדות : הערכות בקורתיות (ירושלים : אגודת שלם, תש"ל 1969), עמ'  146־160.
 • שה-לבן, יוסף. קווים ליצירת הביקורת של ביסטריצקי : ליום ההולדת ה-80 של הסופר. טורים לחינוך ולהוראה, גל' ו' (כסלו תשל"ח, דצמבר 1977), עמ' 21־23.
על "ימים ולילות"
 • אבי-שאול, מרדכי. "ימים ולילות".  הארץ, כ"ח בחשון תרפ"ז,
 • אברמסקי, י. ד. נתן ביסטריצקי (אגמון).  בצרון, שנה ל"ח, כרך ס"ח, גל' 327 (כסלו-טבת תשל"ז, דצמבר 1976), עמ' 89־90.
 • וויינר, חיים.  "ימים ולילות".   בספרו: פרקי חיים וספרות / ליקט וכינס זאב וויינר (ירושלים : קרית-ספר, תש"ך 1960), עמ' 91־92 <פורסם לראשונה ב"הדואר", 28 ביוני 1929>
 • ליפשיץ, אריה. סער וכמיהה של נוער חלוצי : "ימים ולילות" לנתן ביסטריצקי.  בספרו:  הווייתה של תקופה : יצירות ודיוקנאות בספרות העלייה השלישית (תל-אביב : יחדיו, תש"ם 1980), עמ' 136־140.
 • פויס, יעל.  הגאולה - מוודאות לאשליה : עיון משווה ביצירות 'ימים ולילות' לנתן ביסטריצקי ו'היהודי האחרון' ליורם קניוק.  מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך י"ז (תשנ"ט 1999), עמ' 183־201.
 • קריץ, אורי וראובן קריץ.  מיתוס העדה.  בספרם: סיפורי הקיבוץ (תל-אביב : סיפרי פורה, 1997), כרך ראשון: 1920־1950, עמ'  78־103.
 • ר. ב. [ר' בנימין?] בספרות המולדת: "ימים ולילות".  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, גל' מ"ג (שס"ט) (ג' באלול תרפ"ו, 13 באוגוסט 1926), עמ' 3.
 • ר' בנימין.  מאידך גיסא : מסביב ל"ימים ולילות".  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, גל' מ"ד (שע"ה) (י' באלול תרפ"ו, 20 באוגוסט 1926), עמ' 4.
 • שנהר-אלרעי, עליזה. מן המיתוס שבעל-פה למיתוס שבכתב.  לספר את הקיבוץ : מחקר וביקורת / עורכים - שמעון שור ולאה הדומי (תל אביב : ספרית פועלים, 1990), עמ' 66־90.
על "ירושלים ורומי" על "קסמי יבשת"
 • ליפשיץ, אריה.  "קסמי יבשת" מאת נתן ביסטריצקי.  דורות, שבועון לספרות ולעניני חברה, שנה ראשונה, גל' ב' (ו' בתשרי תש"י, 29 בספטמבר 1949), עמ' 13.
על "חזיונות" (1960)
 • גיורא, משה.  חזיונות נתן ביסטריצקי-אגמון.  מאזנים, כרך י"ד, גל' 1 (כסלו תשכ"ב, דצמבר 1961), עמ' 47־51.

על "קמה" (ספר השנה של הקרן הקיימת לישראל)
 • משה ג.  "קמה", ספר-השנה של הקרן הקימת לישראל לבעיות העם והארץ בעריכת נתן ביסטריצקי.  במעלה, כרך י"ח, גל' 19 (419) (י"ט בתשרי תש"ט, 22 באוקטובר 1948), עמ' 395.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 20 בנובמבר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף