שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


ש״י עגנון : מחקרים ותעודות / בעריכת גרשון שקד ורפאל וייזר. – ירושלים : מוסד ביאליק, תשל״ח 1978.
    337 עמודים – (קבצים לחקר הספרות העברית : קובץ ש״י עגנון)
    S. Y. Agnon : Studies and Documents / edited by G. Shaked and R. Weiser
 

מתוך ההקדמה:

    קובץ זה מוקדש ליצירתו של גדול המספרים העבריים בדורנו, שמואל יוסף עגנון, שהשתא מלאו שמונה שנים לפטירתו.
    בקובץ נכללו איגרות ויצירות של עגנון, שעדיין לא נדפסו, הארות ביוגראפיות, מחקרים העוסקים בתחומים שונים ביצירתו וכן ביבליוגראפיה מקיפה ראשונה עליו ועל יצירתו לשנים 1970־1977. המחקרים עניינם תחומים שונים במסכת יצירתו של עגנון, חקר גלגולן של יצירות שראשיתן בצ'אצקס הצעיר ואשר עובדו עיבוד נוסף בשנות השישים, מעקב אחר מוטיבים עיקריים ביצירות מרכזיות; בדיקת שינויי נוסח ותבנית ב'הכנסת כלה' וב'תמול שלשום' – איש לפי דרכו ולפי שיטתו, חוקרים ותיקים בצד חוקרים צעירים.
    מיבנה הספר הותאם לתבנית כלל-יצירתו של היוצר. תחילה ניתנו דברי עיון בביכורי-יצירתו של עגנון משנות בוצ'אץ' הראשונות ועד הגירתו מארץ-ישראל בשנת 1912. אחריהם נדונה יצירתו בשיאה האמנותי, ולבסוף הוקדשו מאמרים ליצירותיו של עגנון, שנערכו ונדפסו בשלמותן לאחר מותו. כמו-כן כולל הקובץ מאיגרותיו של היוצר ופרק ביוגראפי קצר.
    אנו מקווים שקובץ זה ישמש נדבך נוסף לחקר יצירתו של עגנון, הגדל והולך בספרות העברית. יסודם של כמה מן המאמרים בהרצאות שנישאו בכנסי עגנון, הנערכים שנה-בשנה מאז פטירתו, מטעם 'יד-עגנון' שליד האוניברסיטה העברית. מאמרים אחרים נכתבו בעזרת 'ארכיון עגנון' בבית-הספרים הלאומי ובעזרת 'קרן הזיכרון', שאיפשרה לכמה חוקרים צעירים לבסס את חקר עגנון על כתבי-היד והחומר המצוי ב'יד עגנון'.
    תודתנו נתונה ל'יד עגנון' ולארכיון עגנון, וכן לגב' אמונה ירון, שהעמידה לרשותנו כתבי-יד, תעודות ותצלומים ואף התירה לנו לפרסמם.
        העורכים

תוכן העניינים:

 • הקדמה (עמ' 9)

 • שער ראשון: ביכורים
 • שלמה צוקר: סיפורי טשאטשקיס ותיקוני עגנון (עמ' 11־38)
 • איגרות ש״י עגנון אל י״ח ברנר <הקדים דברים והוסיף הערות – רפאל וייזר> (עמ' 39־56)
 • גבריאל צורן: 'יד הטבע בנו' : דרכו של עגנון בתרגום 'אבק' לביירנסון (עמ' 57־94)

 • שער שני: במעלה הדרך
 • מאיגרות ש״י עגנון אל ש״ז שוקן <הקדים דברים והוסיף הערות – מלאכי בית-אריה> (עמ' 97־117)
 • גרשון שקד: 'המאמין הגדול' : עיונים ב'הכנסת כלה' (עמ' 118־153)
 • שרה הגר: 'תמול שלשום' – התהוות המיבנה ואחדותו (עמ' 154־194)
 • אפרים א. אורבך: פרקים של 'ספר המדינה' ומקומם בתוך 'סמוך ונראה' (עמ' 195־223)

 • שער שלישי: בסוף דרכו
 • גרשום שוקן: מוטיב הצרעת ב'שירה' וב'עד עולם' (עמ' 227־240)
 • 'שירה' : פרק מנוסח מוקדם <הקדימה דברים והביאה לדפוס – אמוונה ירון> (עמ' 241־252)
 • שמואל ורסס: בין אדם לבעל-חיים : מוטיבים וגלגוליהם ב'עיר ומלואה' (עמ' 253־287)

 • שער רביעי: עוללות
 • אהרן בר-אדון: להתפטרותו של עגנון מוועד הלשון (עמ' 291־302)
 • מירי רונג: שמואל יוסף עגנון – ביבליוגראפיה : מאמרים בעברית שנדפסו עליו ועל יצירתו 1970־1977 (עמ' 303־337)

עודכן לאחרונה: 19 באוגוסט 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף