שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


שמואל יוסף עגנון.
     שריפטן : אין דריַי טיילן / ש"י עגנון ; ייִדיש - אליעזר רובינשטיין. – תל אביב : פאַרלאַג המנורה,  תשכ"ט 1969.
    605 עמ'.

 

תוכן העניינים:

 • ש"י עגנון: הקדמה (עמ' 7־12)

 • ערשטער טייל: אויף אייביק – דערציילונגען
 • אויף אייביק <עד עולם>  (עמ' 15־37)
 • דער דאָקטער און זיַין גרושה <הרופא וגרושתו>  (עמ' 38־64)
 • דאָס זאַמדבערגל   (עמ' 65־107)
 • נעכט  (עמ' 108־125)
 • אַ שוועסטער  (עמ' 126־132)
 • "וְלא נִכָּשֵל"  (עמ' 133־140)
 • אַבוּ-תּוּר (עמ' 141־150)
 • אַ נאַכט פון אַלע נעכט (עמ' 151־162)
 • דער פאַרבאָרגענער צדיק  (עמ' 163־176)
 • די מעשה מיטן סופר (עמ' 177־193)
 • ראָטשילדס מזל, אָדער: די צוויי גבירים (עמ' 194־207)
 • עד שיבוא אליהו (עמ' 208־230)
 • דער אתרוג (עמ' 231־241)
 • די שותּפים (עמ' 242־267)
 • דאָס ליכט פון דער תּורה (עמ' 268־272)

 • צווייטער טייל: דריַי קאַפּיטלען פונעם "ספר המדינה"
 • על המִסים, ס'הייסט וועגן די שטיַיערן (עמ' 275־292)
 • אייביקער פרידן (עמ' 293־305)
 • די כאַפּערס (עמ' 306־314)

 • דריטער טייל: אַ פּשוטע מעשה : ראָמאַן (עמ' 315־587)
 • דב סדן: ש"י עגנונס קאַפּיטל ייִדיש (עמ' 589־605)

עודכן לאחרונה: 5 ביוני 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף