שמואל יוסף עגנון (1888־1970)

Shmuel Yosef Agnon


 

רנה לי.
    עגנון והצמחונות :  עיונים ביצירותיו של ש"י עגנון מן ההיבט הצמחוני / רנה לי. -- תל אביב : הוצאת ספרים רשפים, תשנ"ד 1993.
283 עמ'.
    Agnon and Vegetarianism : Studies in the works of Shai Agnon from the vegetarian standpoint / Rena Lee

מטרותיו העיקריות של מחקר זה הן בדיקת צמחונותו של עגנון בשלל השלכותיה על מכלול כתביו, ובחינה מחדש של יצירות שונות לאור המשמעות המתווספת להן מתוך ההיבט הצמחוני. אף כי אין עגנון נמנה עם המטיפים למען הצמחונות (כא. ד. גורדון או יצחק בשביס-זינגר, למשל), יתגלה, במרוצת הדברים, שאכן נתגבשה אצלו השקפת עולם צמחונית-תורנית, אשר בה הוא נראה כצועד בעקבותיו של הרב אברהם יצחק קוק הנערץ עליו. בהתאם להשקפה זו נתפסת הצמחונות כאידיאל ולא כחובה, ומקומה בתחום הנכסף, אי ב"אחרית הימים". דיון בכתבי-עגנון מן ההיבט הצמחוני, פותח שער חדש אל עולמו הרוחני של היוצר הגדול, ומעמיק את הבנת יצירתו העניפה.

תוכן העניינים:

 • בפתח הספר (עמ' 11־12)
 • מבוא (עמ' 13־14)
 • פרק ראשון: כי הדם הוא הנפש - על ש"י עגנון כצמחוני (עמ' 15־31)
  1.  הצמחונות מהי? (עמ' 15־22)
      א.  הצמחונות - משהו על שורשיה ועקרונותיה (עמ' 15־18)
      ב.  צמחונות ויהדות (עמ' 18־22)
  2.  צמחונותו של עגנון (עמ' 22־31)
      א.  ממעשה להלכה (עמ' 22־28)
      ב.  צמחונות בחותם יהודי-ציוני (עמ' 28־31)
 • פרק שני: דמות הצמחוני והצמחונות ביצירות השונות (עמ' 32־68)
  מבוא: בין מציאות-חיים לבין סיפור-בדים (עמ' 32־33)
  1.  על חמדת בסיפורים "גבעת החול" ו"לילות" (עמ' 33־38)
  2.  דמות הצמחוני ונטיות צמחוניות ב"סיפור פשוט" (עמ' 38־50)
      א.  דמות הצמחוני כמשוגע ביער (עמ' 38־45)
      ב.  השלום עם האשה כנשלמה עם הבשר (עמ' 45־50)
  3. על הצמחוני והצמחונות ב'אורח נטה ללון' (עמ' 50־56)
      א.  המספר והצמחונות (עמ' 50־52)
      ב.  דמויות אחרות של צמחונים (עמ' 52־55)
      ג.  בין הרופא ברומאן לבין הרופא בסיפור (עמ' 55־56)
  4.  על הצמחונות ב'תמול שלשום' (עמ' 56־62)
      א.  על נטיותיהן הצמחוניות של דמויות שונות (עמ' 56־59)
      ב.  מה חושב כלב על אכילת בשר? (עמ' 59־62)
  5.  הצמחוני והצמחונות ב"עד הנה" (עמ' 62־68)
      א.  הצמחוני בעיתות מלחמה (עמ' 62־65)
      ב.  ייסורי הכבד של המספר הצמחוני (עמ' 65־68)
 • פרק שלישי: הבשר בזיקתו לתאוות זרות (עמ' 69־99)
  מבוא: על ה"בשר" והכרוך בו בעיניו של צמחוני-תורני (עמ' 69־70)
  1. התאווה לבשר תרתי משמע (עמ' 70־90)
      א. על הבשר ועל ריחו ב'אורח נטה ללון' (עמ' 71־74)
      ב. על "מאכלות אסורות" וכל המשתמע מהן ב"עד הנה" (עמ' 74־79)
      ג. הבשר והאדונית בסיפורים "האדונית והרוכל", "הנעלם", ו"ספר הימים של האדונית" (עמ' 79־83)
      ד. בין סעודה לבין אשה: על "אבי השור" ועל המעשה באווזתו של ויצלרודה (עמ' 83־86)
      ה. שיר הבשר אשר להרבסט: על תאוות הבשרים ב"שירה" (עמ' 86־90)
  2. על משמעות ה"בשר" במובנו הרחב וזיקתו לעבודה זרה (עמ' 90־99)
      א. על יצר הממון כשורש כל רע (עמ' 91־94)
      ב. על תאוות "בשר" בזיקתן לעבודה זרה בשלושה סיפורים (עמ' 94־99)
          "והיה העקוב למישור" (עמ' 94־96)
          "הנגר והתרנגול" (עמ' 96־97)
          "המלבוש" (עמ' 97־99)
 • פרק רביעי: בממלכת החי (עמ' 100־141)
  1. על בני-אדם כבעלי-חיים ועל בעלי-חיים כבני-אדם (עמ' 100־106)
      א. על המדוכה: בין האדם לשאר יצורים (עמ' 100־103)
      ב. על דרכו של עגנון בבעלי-החיים (עמ' 103־106)
  2. דוגמאות אחדות לדמויות בעלי-חיים כהופעתם ביצירות עגנון (עמ' 106־141)
      א. השור החמור והסוס (עמ' 106־110)
      ב. הכלב (עמ' 110־115)
      ג. על חתולים ועכברים (עמ' 115־120)
      ד. כל עוף כנף למינהו (עמ' 120־123)
      ה. על דגים וצפרדעים (עמ' 124־128)
      ו. על חיות מחוננות, חיות רעות, וחיות כשלוחי הקב"ה (עמ' 128־135)
      ז. גלגולי נפשות (עמ' 135־138)
      ח. על חטאים נגד החי בהקשרים שונים (עמ' 138־141)
 • פרק חמישי: העולם הרצחני וחסד אלוהים (עמ' 142־176)
  1. גם התרנגול חפץ חיים, או: היש כיפורים על כפרות? (עמ' 142־151)
      א. עמדת עגנון כלפי מנהג הכפרות: עיון בסיפורים "אצל חמדת" ו"כפרות" (עמ' 142־147)
      ב. על נושא הכפרות בגלגוליו השונים: עיון בסיפור "במצולות" (עמ' 147־149)
      ג. משהו על עלילות דם אצל עגנון: עיון בסיפורים "האדונית והרוכל", "הנעלם", ו"ספר הימים של האדונית" (עמ' 149־151)
  2. השוחט ושיחטתו מן ההיבט הצמחוני (עמ' 152־170)
      א. עיון ב"זבחי מתים" (עמ' 152־155)
      ב. להצדקת השחיטה: עיון ב"מלאך המות והשוחט" (עמ' 155־160)
      ג. בין שחיטה כדין לשחיטה שהיא רצח (עמ' 160־164)
      ד. "כיסוי הדם או בד בבד": חורבן וגאולה בעיניו של צמחוני (עמ' 164־170)
  3. חסד אל: עיון בסיפור "ביער ובעיר" (עמ' 170־176)
 • פרק ששי: חזון הגאולה בסימן הצמחונות (עמ' 177־218)
  1. על חזונות גאולה שונים ונגיעתם לצמחונות (עמ' 177־182)
      א. אוטופיות למיניהן (עמ' 177־180)
      ב. עיקרי משנתו הצמחונית של הרב אברהם יצחק הכהן קוק (עמ' 180־182)
  2. בין עגנון לבין הרב אברהם יצחק הכהן קוק (עמ' 182־188)
      א. קרבה אישית וקרבת נפש (עמ' 183־185)
      ב. הזיקה בעניין גאולת-ישראל וגאולת-העולם (עמ' 185־188)
  3. עיונים ביצירות עגנון בסוגיית הגאולה בזיקתה ליסוד הצמחוני (עמ' 188־209)
      א. "תחת העץ" (עמ' 188־192)
      ב. בחנותו של עושה החגורות (עמ' 192־199)
      ג. בעקבות בני כיבר ומשהו על מקורות ודרכי יישומם (עמ' 199־203)
      ד. אל הגאולה בין "הדום" ל"כסא" (עמ' 203־209)
  4. גאולת הפרט : צמחונות לבריאות וסגולות הצמחים (עמ' 209־218)
      א. צמחונות לרפואה בחסדי התורה (עמ' 209־213)
      ב. בסוד הצמחים ובעדן ריחם (עמ' 213־218)

 • הערות (עמ' 219־266)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 267־280)
 • מפתח ליצירות עגנון (עמ' 281־283)
 • מבוא באנגלית

[עודכן לאחרונה: 28 בספטמבר 2018]

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף