ניצה בן דב (1950)

<בהכנה>

Nitza Ben Dov


ניצה בן-דֹב.
    חיי מלחמה
: על צבא, נקמה, שכול ותודעת המלחמה בפרוזה הישראלית / ניצה בן-דב. -- ירושלים ותל-אביב : הוצאת שוקן, תשע"ו 2016.
    396 עמ'.
    War lives : on the army, revenge, grief and the consciousness of war in Israeli fiction / Nitza Ben-Dov

חיי מלחמה עוסק בתודעת המלחמה, בחוויות הצבא, בדחף לנקום, במקומו של היחיד בתוך קבוצה, ביחסי כובש–נכבש ובהתמודדות עם אובדן ושכול כפי שהם משתקפים ביצירות נבחרות בסיפורת הישראלית, ממלחמת העולם הראשונה ועד לערב מלחמת לבנון השנייה. כל פרק מתמקד בסוגיה אחרת בקיום היהודי והישראלי החי בצל מלחמות.
ניתוחיה המרתקים של ניצה בן-דֹב מאירים באור חדש את עד הנה של עגנון, פצעי בגרות של חנוך ברטוב, לא מעכשיו לא מכאן של יהודה עמיחי, התגנבות יחידים של יהושע קנז, מיכאל שלי של עמוס עוז, יסמין של אלי עמיר, אשה בורחת מבשורה של דויד גרוסמן, יונים בטרפלגר של סמי מיכאל, אם יש גן עדן של רון לֶשֶם ואש ידידותית של א"ב יהושע.
המבוא לספר דן בייצוג מלחמות בספרות בכלל ובספרות העברית בפרט, ומכיל תובנות על הקשרים המורכבים שבין ספרות לתיעוד היסטורי. הפרק האחרון בספר מאתר ומגדיר את מקומן של הנשים ברומנים הנידונים בו. 
יצירות אינן בהכרח "ספרות מלחמה"; המלחמה, הפחד מפניה, חיי הצבא, רגשות הנקמה וכאב האובדן מתערבבים ברוב הרומנים בסיפורי אחווה, אהבה ומשפחה, ויחד משקפים חיים מורכבים שהמלחמה והצבא הם חלק בלתי נפרד מהם.

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 9־70)
  א. ולא יֵדעו עוד מלחמה? (עמ' 9־10)
  ב. מלחמה-חלום-מחלה-לחם וחלמאות (עמ' 11־18)
  ג. ספרות מלחמה: בין מסמך היסטורי לבדיון (עמ' 18־21)
  ד. זמן סיפֵּר וזמן סיפור ברומן המלחמה (עמ' 22־29)
  ה. מן "המלחמה הגדולה" עד האינתיפאדה השנייה - פרקי חיי מלחמה (עמ' 30־70)
      1. המלחמה הגדולה - "עד הנה" של ש"י עגנון (עמ' 30־32)
      2. התגייסות היישוב לצבא הבריטי ומלחמת העולם השנייה - פצעי בגרות של חנוך ברטוב (עמ' 32־33)
      3. השואה ומלחמת העצמאות - לא מעכשיו לא מכאן של יהודה עמיחי (עמ' 34־36)
      4. טירונות בשנת 1955 - התגנבות יחידים של יהושע קנז (עמ' 37־39)
      5. מלחמת סיני - מיכאל שלי של עמוס עוז (עמ' 39־41)
      6. מלחמת ששת הימים - יסמין של אלי עמיר (עמ' 41־43)
      7. הספרות על-אודות מלחמת יום הכיפורים - ואשה בורחת מבשורה של דויד גרוסמן (עמ' 43־50)
      8. האינתיפאדה הראשונה - יונים בטרפלגר של סמי מיכאל (עמ' 50־52)
      9. מלחמת לבנון הראשונה - אם יש גן עדן של רון לֶשֶם (עמ' 52־66)
      10. עוד לפני האינתיפאדה השנייה - אש ידידותית של א"ב יהושע (עמ' 66־69)
      11. מקומן של הנשים ברומנים הנידונים בחיי מלחמה (עמ' 69־70)
 • פרק ראשון: בנים יחידים ושכול ב"עד הנה" של עגנון : רומן מלחמת העולם הראשונה (עמ' 73־82)
  א. המספר-גיבור וגרמניה של מלחמת העולם הראשונה (עמ' 73־75)
  ב. בנים יחידים של גרמנים בני דת משה (עמ' 76־80)
  ג. "סיפור של עתידות" (עמ' 81־82)
 • פרק שני: נקמה או הצלה - הדילמה הטרגית בפצעי בגרות של חנוך ברטוב : רומן הבריגדה היהודית (עמ' 85־110)
  א. מלחמה לא תהיה? (עמ' 85־88)
  ב. האומנם MAN? (עמ' 88־91)
  ג. מחלת ילדוּת ומחלות התבגרות (עמ' 91־93)
  ד. "משהו שיעיר את הילדים משנתם בעוד חמש מאות שנה" (עמ' 93־96)
  ה. מִסדר החרפה (עמ' 96־102)
  ו. זמן סיפור וזמן סִיפֵּר (עמ' 103־104)
  ז. כּתוֹב שנשארנו יהודים (עמ' 104־110)
 • פרק שלישי: נקמת הגולגולת בלא מעכשיו לא מכאן של יהודה עמיחי : רומן "שתי המלחמות" (עמ' 113־139)
  א. רומן מפוצל - נפש מפוצלת (עמ' 113־119)
  ב. אורח נטה ללון (עמ' 119־121)
  ג. להטביע ולטבוע, לשכוח ולזכור, לאהוב ולשנוא (עמ' 121־124)
  ד. גולגולת חיה - גולגולת מתה (עמ' 124־136)
  ה. "על שאהבת יאהבוך, וסוף מאהביך שיטבעו" (עמ' 136־139)
 • פרק רביעי: בְּזוּת, ידידות ותשוקה בהתגנבות יחידים של יהושע קנז : רומן השבר או ההסתגלות בטירונות צה"ל בשנות החמישים (עמ' 143־179)
  א. יחידים, בתולים בזוועה (עמ' 143־146)
  ב. "אינוָלידים, כושר לקוי!" (עמ' 146־150)
  ג. על הידידות, על החיים ועל המוות (עמ' 150־155)
  ד. היחד, היחיד, היחידה ואהבת הארץ (עמ' 155־160)
  ה. גיא החיזָיון שמנגד (עמ' 161־165)
  ו. בוץ, חולות נודדים, חרסים ובוסתנים (עמ' 165־170)
  ז. התחזות (עמ' 171־172)
  ח. חזיון הזוועה (עמ' 173־176)
  ט. התחיינה העצמות האלה (עמ' 176־179)
 • פרק חמישי: חלום ומחלה במיכאל שלי של עמוס עוז : רומן מלחמת סיני (עמ' 183־192)
 • פרק שישי: שפה, מחסום ואהבה ביסמין של אלי עמיר : רומן מלחמת ששת הימים (עמ' 195־234)
  א. לדבר שפה פירושו לאמץ תרבות (עמ' 195־196)
  ב. "אִחְנא יַהוּד מִן הוֹן" (עמ' 196־201)
  ג. "אבא, הם שמו את הדגל שלהם! הם ניצחו אותנו." (עמ' 201־204)
  ד. בין קול למשמעות (עמ' 204־209)
  ה. לחיות בסרט (עמ' 209־210)
  ו. "עץ היהודים" וה"טַרֵבּ" הערבי - זהוּת היברידית (עמ' 210־212)
  ז. אשכול ונאצר (עמ' 212־214)
  ח. בת יפתח (עמ' 214־217)
  ט. במחסום גשר אלנבי - יסמין בדרכה לאל-קודס (עמ' 217־219)
  י. "טבעה של מלחמה שהיא משנה את המציאות ויוצרת יחסי כוחות חדשים" (עמ' 219־222)
  יא. שמש, דם ומחסום (עמ' 222־227)
  יב. המחסום האחרון (עמ' 228־234)
 • פרק שביעי: הקול האנושי במלחמות לא אנושיות באשה בורחת מבשורה של דויד גרוסמן : מלחמת יום הכיפורים בפרוזה הישראלית וברומן של גרוסמן (עמ' 237־256)
  א. כשנקודת התפנית מפתיעה וצפויה כאחד (עמ' 237־238)
  ב. המאורעות אירעו במציאות, הדמויות - מעשה מרכבה (עמ' 238־239)
  ג. הזמן המתפרט לימים, שעות ודקות (עמ' 239־241)
  ד. הברק כהרף עין, הרעם ממשיך להתגלגל (עמ' 242־243)
  ה. הקול האנושי כחזון (עמ' 244־250)
  ו. הקול האנושי כמציאות הזויה (עמ' 250־256)
 • פרק שמיני: אחים בדם ביונים בטרפלגר של סמי מיכאל : רומן האיניפאדה הראשונה (עמ' 259־287)
  א. יונים בטרפלגר של סמי מיכאל ו"השיבה לחיפה" של ר'סאן כנפאני - דיאלוג (עמ' 259־267)
  ב. מאבק מזוין ואחים בדם (עמ' 267־272)
  ג. "המצב הנורמלי" (עמ' 272־277)
  ד. להנדֵס זהוּת (עמ' 277־280)
  ה. דב, זאב, כבשה בּדִּיר, יונים בַּכיכר (עמ' 280־282)
  ו. קללת האב (עמ' 282־287)
 • פרק תשיעי: חיילים בבועה באם יש גן עדן של רון לֶשֶם : רומן הבופור ו"הבוץ הלבנוני" (עמ' 291־307)
  א. בין אמת לדמיון (עמ' 291־296)
  ב. התגנבות יחידים, אם יש גן עדן - מקום מפגש (עמ' 296־307)
 • פרק עשירי: משפחת השכול באש ידידותית של א"ב יהושע : רומן האינתיפאדה השנייה (עמ' 311־336)
  א. דואט (עמ' 311־314)
  ב. שני אנשים מבוגרים מתעסקים בתנ"ך בלב הערבה האפריקנית (עמ' 314־318)
  ג. אש ידידותית לפי ירמיהו (עמ' 318־322)
  ד. אש ידידותית לפי אמוץ (עמ' 322־325)
  ה. דוֹד שכוּל, בן-דוד שכוּל, בת-דודה שכוּלה - משפחת השכוֹל (עמ' 325־330)
  ו. משפחת קידרון ממגדל הרוחות - עוד משפחה שכולה (עמ' 331־336)
 • פרק אחת-עשרה: גברים לוחמים ואהבת נשים. האומנם? : הקורפוס הנחקר בראי המגדר (עמ' 337־358)
 • סיכום (עמ' 359־364)
 • הערות (עמ' 365־379)
 • היצירות הנחקרות (עמ' 380)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 381־387)
 • מפתח שמות והעניינים (עמ' 389־396)

[עודכן לאחרונה: 18 בינואר 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף