בעז ערפלי (1936־2010)

Boaz Arpaly


בעז ערפלי.
הפרחים והאגרטל
: שירת עמיחי 1948־1968 (מבנה, משמעות, פואטיקה) / בעז ערפלי.  -- תל אביב : הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה, תשמ"ז 1986.
325 עמ'.
The Flowers and the Urn : Amihai's poetry 1948-1968 (structure, meaning, poetics) / Boaz Arpali

תוכן העניינים:

  פתח דבר 7
חלק ראשון מבוא (דגם היסוד) 13
פרק א. השיר העמיחיי - מאפיינים של מבנה ושל משמעות (מבט ראשון) 14
נספח הקטלוג ומושגי רקע נחוצים (ראשי פרקים לדיון עקרוני) 34
   
חלק שני השירים - ממבנים למשמעויות 43
פרק ב. היחידות הבסיסיות ודרכי הצטרפותן 46
פרק ג. פני השטח ה"כאוטיים" ו"מבנה העומק" הקטלוגי 67
פרק ד. כמו-סיפורים - "האלגיה על הילד שאבד" 85
פרק ה. מבנים של חזרה, תקבולת, אנאפורה ופזמון חוזר 101
פרק ו. סיכום ביניים - הקטלוג כמגלם מתחים מרכזיים בפואטיקה של עמיחי 131
   
חלק שלישי העולם השירי - מתיאור לאינטרפרטאציה 138
פרק ז. "עולם אד-הוק" - תמונת העולם האוטוביוגראפית בשיר העמיחיי הבודד: מאפיינים ודרכי ארגון 140
פרק ח. ישרת יהודה עמיחי כבדיון אוטוביוגראפי - תמונת חיים כתמונת עולם 161
פרק ט. מלים "שלא מכאן ולא מעכשיו": על מעמדם של ערכים בשירת עמיחי 173
פרק י. עולם של "כאן ועכשיו" - אינטרפרטאציה לשירת עמיחי 187
   
חלק רביעי פואטיקה - כיוונים מרכזיים ותופעות מאפיינות 216
פרק יא. הפואטיקה של עיצוב העולם בשירת עמיחי 220
פרק יב. הפואטיקה של עיצוב הלשון בשירת עמיחי 243
פרק יג. מודל מסכם - כיצד מחדש השיר העמיחיי את יחסי המשמעות במפת הלשון העברית 277
פרק יד. בין הדורות, בין הפואטיקות 288
מראי מקום 309
תוכן ענינים מפורט 316
   

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף