שלמה צמח (1886־1974)

Shlomo Zemach


שלמה צמח.
    מסה וביקורת
/ שלמה צמח. -- תל-אביב : הוצאת אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשי"ד 1954.
    320 עמ'.
 

    קיבצתי במקום זה דברים, שנכתבו לפני ארבעים שנה, בקירוב, בצדם של דברים שנכתבו בימים אלה. רבות וגדולות החליפות והתמורות שעברו על העולם ועל כנסת ישראל ועל הדעות והאמונות שלה, ועל ספרותה בכלל זה, במרוצת הזמנים הסוערים האלה. הרבה קניינים, שלשעבר היו מן הדברים שאין מהרהרים אחריהם, פרחו להם בימי עֶברה וזעם כאבק חוצות ונסתלקו. והרבה שאיפות ורצונות, שהוד חלומות וגעגועי סתרים אפפו אותם בזהרם ובטהרת אורתם, עכשיו היו מציאות עם ה'יתר' הממשי שבה ועם ה'פחות' המבוהל והמעוקל שבה. ובתחומנו, גלות זו, שהיינו מתגרים בה מלחמה, עלתה באש ואפילו אפרה הקלוי נתפזר לכל הרוחות ואיננו; ובני אדם שאינם יודעים היכן קברות אבותיהם אחרים הם, לבם אחר וכל מערכת רגשותיהם אחרת.
    אף על פי כן לא העברתי קולמוסי על הדברים אלא מועט שבמועט; בעניינים שבכתיב ובשימוש הלשון ולא בתכנם ולא בסגנונם ובמהלך הרעיונות שבהם. בטבע האנושי שהוא קם על החי ועל כוחותיו אבל משתטח הוא בצער ובכבוד וביראה על קברותיהם. עכשיו אין בלבי נגד יהדות המכורה שלי שבתחום המושב הרוסי אלא רגשות אהבה ויקר, ואין לי דרך להבעתם אלא השתיקה והאלם. אך אין טעם לעקור דברים מקרקע גידולם ולהעתיקם בידים למקומות שאינם מקומם. אם יש חשיבות כלשהי לדברים שנאמרו בשעתם, הריהי בשמירה שאנו שומרים על האמירה שנאמרה ברוח שעתה ובצורת שעתה ובלשון שעתה. לפיכך לא היטבתי עם הדברים ולא קישטתי אותם; כל טיוב וקישוט נראו לי עקימת דברים וזיופם. והנחתי אותם במקומם ובצורתם כמות שהם, בין שמניחים הם דעתי ובין שאינם מניחים דעתי בשעה זו. 

תוכן העניינים:

 • דברי פתיחה  (עמ' 7)
 • מרדכי זאב פייראברג  (עמ' 9־26)
 • יוסף חיים ברנר (עמ' 27־47)
 • דמותו של ברנר  (עמ' 48־52)
 • גרשון שופמאן (עמ' 53־71)
 • אורי ניסן גנסין  (עמ' 72־88)
 • הספרות וחליפותיה  (עמ' 89־105)
 • ביקורת (עמ' 106־121)
 • על הערפל והקושי בביטוי   (עמ' 122־128)
 • הרומאן הביאוגרפי  (עמ' 129־133)
 • השפעה וחיקוי   (עמ' 134־139)
 • על ההשוואה  (עמ' 140־144)
 • "וכמוץ גנבתהו סופה"  (עמ' 145־150)
 • המעיינים והמכריעים (עמ' 151־167)
 • ארנולד טוינבי ומשנתו    (עמ' 168־196)
 • תקפה של הביקורת  (עמ' 197־211)
 • תשואת הוויתם   (עמ' 212־252)
 • ארבעה כרכים של חיים הזז  (עמ' 253־279)
 • מוצאי בוקר וערב <על יעקב קלצקין> (עמ' 280־296)
 • על הראשונים ועל האחרונים (עמ' 297־320)

עודכן לאחרונה: 30 באוקטובר 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף