עזרא פליישר (1928־2006)

Ezra Fleischer


עזרא פליישר.
השירה העברית בספרד ובשלוחותיה
/ עזרא פליישר ; בעריכת שולמית אליצור וטובה בארי. -- ירושלים : מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, תש"ע 2010.
3 כרכים (1668 עמ'.)
Hebrew poetry in Spain and communities under its influence / Ezra Fleischer ; edited by Shulamit Elizur and Tova Beeri

תוכן העניינים:

 

כרך ראשון

שער ראשון: ההתחלות

1.      לקדמוניות שירתנו בספרד: עיון בשירים ופיוטים של רבי מנחם בן סרוק              

2.      לתולדות שירת החול העברית בספרד בראשיתה                                                 

3.      בחינות בעליית שיטות השקילה המדויקות בשירה העברית                                  

4.      על המצע המוסיקלי של "המהפכה הספרדית" בצורות השיר העברי בימי הביניים   

 

שער שני: שירת האזור –  מקורות ושלבי התפתחות

5.      מבנים סטרופיים מעין-אזוריים בפיוט הקדום                                                     

6.      למקורותיה הצורניים של שירת האיזור במסורת התבניתית של הפייטנות הקדומה

7.      עיונים בשלבי עלייתה והתקבלותה של צורת המושח (שיר האזור) בשירה העברית של ימי-הביניים                                                                        

8.      תחנות בהתפתחות שיר-האזור העברי (מספרד ועד תימן)  

9.      עיונים בחקר המֻוַּשַּׁח [ביקורת על - S.M. Stern, Hispano-Arabic Strophic Poetry: Studies]

10.  שירי אזור חילוניים חדשים מגנזי רוסיה                         

 

כרך שני

שער שלישי: יוצרים ראשונים

11.  על דונש בן לברט ואשתו ובנו                                          

12.  פרקי דונש                                                                     

13.  בחינות בשירתו של רבי יוסף אבן אביתור                        

14.  תוספות לחקר יצירתו של רב יוסף אבן אביתור                 

15.  יוסף אבן אביתור: קדושתא ליום ויושע                             

16.  שיר מספד לגדול בישראל                                                 

17.  הפייטן רבי יצחק בר לוי ופיוטיו                                        

18.  חדשות ביצירתו של ר' יצחק בר לוי (אבן מר שאול)             

19.  השלמות ליצירתו של ר' יצחק בר לוי אבן מר שאול              

 

שער רביעי: התקופה הקלסית

20.  פרקי פיוט מתוך סדרת רהיטים ממעמד יום הכיפורים של ר' שלמה אבן גבירול

21.  גלגוליו המופלאים של שיר ידידות לשלמה אבן גבירול                                     

22.  תוספות למורשתם של משוררי ספרד הקלאסיים                                             

23.  קובץ שירי צימודים לאבו אלחסן (מאיר) בן אלעזר                                          

24.  לקורות ר' יהודה הלוי בנעוריו וראשית קשריו עם ר' משה אבן עזרא (בעקבות מחקריו של אריה וילסקר ז"ל)  

25.  ר' יהודה הלוי בירורים בקורות חייו ויצירתו  

26.  חומרים ועיונים לקראת מהדורה עתידית של שירי רבי יהודה הלוי   

27.  חמישה שירים חדשים ליהודה הלוי מעזבונו של א' וילסקר ז"ל         

28.  שירים ושברי שירים חדשים לרבי יהודה הלוי                                 

29.  שיר חדש של יהודה הלוי                                                                

 

כרך שלישי

שער חמישי: התקופה הבתר-קלסית

30.  "עין משפט" – חיבור שנתעלם מן העין ליצחק בעל "עזרת הנשים"        

31.  'הקצידות האלוהיות'  

32.  קבצים של שירי צימודים מאת יהודה אלחריזי  

33.  השלמות לשני חיבורי שיר מאת יהודה אלחריזי  

34.  השלמות לקובץ שירי הצימודים של יהודה אלחריזי לכבוד נכבדי קהל הקראים בדמשק  

35.  שירים חדשים ליהודה אלחריזי                      

36.  קטע שנתעלם מן העין, מתרגום אלחריזי למקאמות אלחרירי 

37.  פיוט לר' ברכות בן ישועה איש כלנה, שנוא נפשו של ר' יהודה אלחריזי 

38.  "נוסח חירונה" בשירה העברית בספרד הנוצרית (על שירתם של הרמב"ן ובני חוגו)  

 

שער שישי: שירה עברית-ספרדית במזרח

39.  שירו של רב האיי גאון אל רב יהודה ראש הסדר מקירואן – נסיבותיו וסביבותיו     

40.  נתונים חדשים על שירתו של ר' אלעזר הכהן בן חלפון                                        

41.  מדיואן שירי החול של רב נתן בן שמואל נזר החברים                                         

42.  שירי חול עבריים מסוריה בשלהי המאה הי"ב                                                     

 

שער שביעי: הרצאות

43.  מקומו של רב סעדיה גאון בתולדות השירה העברית            

44.  תרבות יהודי ספרד ושירתם לאור ממצאי הגניזה                

45.  למהותה של שירת החול העברית בספרד                             

 

מפתחות

      מפתח כתבי היד                                                                 

      מפתח כללי                                                                         

      מפתח התחלות השירים                                                       

      המקומות שבהם נדפסו המאמרים לראשונה                          

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף