יוחאי אופנהיימר (1958)

Yochai Oppenheimer


אופנהיימר, יוחאי.
מעבר לגדר
: ייצוג הערבים בסיפורת העברית והישראלית (1906־2005) / יוחאי אופנהיימר. -- תל אביב : עם עובד : המכללה האקדמית ספיר, תשס"ח 2008.
586 עמ'. -- (ספרית ספיר)
Barriers : the representation of the Arab in Hebrew and Israeli fiction, 1906-2005

"את ההיסטוריה הפלסטינית ובמיוחד את הנכבה הצליחה הסיפורת העברית לעקוף, אם לא למחוק; והשקיעה בכך דמיון ומאמצים עצומים."
    "ייצוג העניין הערבי בסיפורת העברית של המאה העשרים משקף את הדימוי העצמי הציוני של החברה היהודית בימי המדינה-בדרך ולאחר מכן – של החברה במדינת ישראל. מעבר לגדר עוקב אחר ייצוגיו של נושא זה בשלביו השונים. בשנים האחרונות רווחה ההנחה, כי במאה העשרים התחולל בארץ-ישראל תהליך של מעבר מחברה המייצרת אידיאולוגיה המונית – ציונית-התיישבותית – לחברה המייצרת אוסף מגוּון של סיפורים המערערים כל אחידות ורציפות. על רקע זה בוחן יוחאי אופנהיימר את היחס אל הציבור הערבי-הפלסטיני, ושואל: האם גם במסכת זו הסתמנה תמורה דומה? האם הערבי בספרות הישראלית של ימי המדינה נתפס באורח שונה מהדרך שבה נתפס והוצג בתקופת היישוב? מה היתה השפעת חילופי הדורות הספרותיים ושינויי הנורמות הסגנוניות על דרכי ייצוגו בסיפורת? כיצד הכתיבה המזרחית פתחה דרך לייצוגו של הערבי, שהיתה זרה לסופרים ציונים שרקעם מערבי? מה תרומתם של יוצרים ערבים בעברית לגיבושה של פרספקטיבה מובדלת ומובחנת מכתיבתם של יוצרים יהודים?הדיון שמציע כל אחד מהפרקים התקופתיים מביא בחשבון את מכלול היצירות שנתפרסמו באותן שנים כדי להצביע על דפוסים נרטיביים משותפים, המופיעים בו בזמן בסיפורים שהם שונים לחלוטין אלה מאלה מבחינה אידיאולוגית או פואטית. חשיפת הנרטיבים המשותפים מבהירה את ערוצי הדיאלוג הפנים-תקופתיים ואת הפולמוסים הספרותיים הסמויים, כמו את המימושים השונים באיכותם של נרטיבים אלה. בסיכומו של דבר, בדיקת ייצוגים שונים של הערבי מאשרת את ההנחה על אודות התמורות הפנימיות שעברה התרבות הישראלית, אך עם זאת חושפת את מחסומיה הקבועים, אשר משמרים דימויים ונרטיבים אוריינטליסטיים החוזרים ומופיעים בתקופות שונות.מעבר לגדר הוא חיבור מקורי וחדשני המעלה תרומה חשובה לחקר הספרות העברית."

תוכן העניינים:

 • פרק 1: מבוא – מתוך "בית הסוהר של השפה" (עמ' 9־21)
  הדגם האוריינטליסטי (עמ' 10־11)
  התפתחות הידע האוריינטליסטי בספרות העברית: מאפיינים וכרונולוגיה (עמ' 11־17)
  בין הנרטיב הלאומי לאוניברסלי
  (עמ' 18־20)
  המצאי
  (עמ' 20)
  פרקי הספר
  (עמ' 20־21)
 • פרק 2: "השאלה הנעלמה" בסיפורת העלייה הראשונה (עמ' 22־51)
   
        אוריינטליזם בפובליציסטיקה של ראשית המאה

22

        נטרול קנה המידה הלאומי

26

        האם לבני ערב יש תודעה היסטורית?

30

        מספֵּר יהודי

34

        שיח התשוקה

35

        לאומיות לשונית-טריטוריאלית או לאומיות אתנית

39

        חיקוי דו-כיווני

42

        ערבית כקישוט

44

        המרחב המנוכס והמרחב המאוים

46

פרק 3: "מן הערבי הפרא למדתי דבר מה" – סיפורת העלייה השנייה

52

        העלייה השנייה והשאלה הערבית

53

        הערבי כמושא לחיקוי

56

        הפרא האציל

58

        גופו של הערבי

60

        גבולות הפרשנות

62

        ערבית בפיו של יהודי, עברית בפיו של ערבי

70

        ארוטיקה

75

פרק 4: הערבים בעיניים מזרחיות – יצירתם של בורלא ושמי בשנות העשרים והשלושים

82

        פובליציסטיקה מנקודת מבט מערבית

82

        הנובלות הערביות של בורלא ושמי

85

        פיצול הסובייקט הלאומי ונקודת המבט המזרחית אצל בורלא בשנות העשרים

92

        ממזרחיות ללאומיות לאחר מאורעות תרפ"ט

102

פרק 5: הז'אנרים משתנים, הערבים לא – סיפורת תקופת המנדט

110

        תפקידו של סופר עברי

113

        א. הז'אנר הארץ-ישראלי בשנות בעשרים והשלושים

115

                רבינוביץ' ויחסו לאקזוטיקה הערבית

115

                הבדווי כאידאל אנכרוניסטי

119

                ייצוג כפול

122

                גבורה ופרגמטיות

126

                עגנון ולבושה האגדי של הפרגמטיות

131

                רטוריקה ערבית

135

                האידאולוגיה של הייצוג הז'אנרי

137

        ב. ערבים בסיפורת הציונית-אקספרסיוניסטית

139

                ביסטריצקי והגבולות הלאומיים

139

                ש' שלום ונקודת המבט האנטי-הומניסטית ביחס למאורעות תרפ"ט

142

        ג. הייצוג האירוני

148

                שנהר והאירוניה האלגורית

148

                הגרוטסקה האוריינטליסטית בסיפורי חורגין

156

פרק 6: יזהר וייצוג הערבי בסיפורת של מלחמת העצמאות

166

        "הגיבור החדש – האיש המנצח"

168

        "גירשנו וגם ירשנו"

170

        ארבעה ערוצי תקשורת

174

        במלחמה כמו במלחמה

177

        לדמיין נקודת מבט של קורבן

180

        דיבור בזמן מלחמה

182

        קול חצוי – אידאולוגיה חצויה

185

        הרומנים של שנות החמישים בעקבות "חרבת חזעה" ו"השבוי"

188

פרק 7: הערבי כרות הלשון בסיפורת שנות השישים

196

        המעבר מדור תש"ח לדור המדינה

196

        פנטזיית האונס

200

        פתולוגיה של מתאבדים

204

        "הערבי הלא נראה" והגבול

207

        על מה שרואים משם

213

        מהערבי המדומיין לערבי הממשי: תחת הממשל הצבאי

215

        גזענות לאומית בישראל

219

        הצנזורה על קולו הפוליטי של הערבי

221

        מרד דורי בעזרת הערבי

227

        גניבת התענוג

230

        האנלוגיה הציונית-צלבנית

231

פרק 8: "אין ערבייה כזאת" – מלחמת ששת הימים והשאלה הערבית (1967־1977)

234

        הרפורטז'ה של המלחמה

235

        הסיפורת הפובליציסטית

240

        רב-תרבותיות ולאומיות בירושלים המנדטורית

246

        "אין ערבייה כזאת"

251

        לדובב את המאהב

255

פרק 9: ערבים ביצירתם של סופרים מזרחים בישראל

264

        אנו באנו ארצה כיהודים-ערבים

264

        פוליטיזציה של הערבי הישראלי

269

        שלילת האופציה הקומוניסטית

274

        הערבים בישראל: היבט תיעודי

276

        אהבה או חסות

278

        מגבלות הכתיבה האנתרופולוגית

279

        ערבייה הקוראת את עמיחי

282

        הפרהוד: שואה או פוגרום?

290

        "האוריינטציה העיראקית"

294

        כישלון האוריינטציה העיראקית

299

        נספח: אשליית "דור הלבנטינים"

306

פרק 10: ערבים בשבי האוניברסליזם

311

        נגד הכיבוש: ראשיתה של ספרות מחאה

312

        גרוסמן ועמדת המחאה

314

        אנלוגיות במקום ניגודים

319

        הפואטיקה האנלוגית בסיפורת שנות השמונים

325

        דיבורים בלשון גבוהה

329

        הערבי הישראלי והמיתוס הספרותי

332

פרק 11: התרבות העממית של האינתיפאדה

336

        האינתיפאדה כתעתוע

337

        האינתיפאדה כאגדה

340

        חילופי מקום

347

        אתוס גברי ואתוס נשי: כיצד שורד האוריינטליזם

349

פרק 12: סופרים ערבים כותבים בעברית – "מי שסיגל לו שפה גם הסתגל אליה"

352

        "באור חדש"

354

        על הכתיבה בעברית: "כמו פיל ערבי בחנות חרסינה"

357

        לאומיות או עדתיות: "זאת לא המלחמה שלנו"

363

        נקודת מבט דרוזית

372

        שרידים של סיפור לאומי

375

        אוטוביוגרפיה ובדיון

378

        איך רוקדים הערבים

381

        סיכום

389

פרק 13: "זהירות, גבול לפניך" – הסיפורת שלאחר הסכם אוסלו

391

        הסימולציה של תהליך השלום

391

        יהושע ו"הקווים האדומים של השמאל הציוני"

395

        נקודת מבט פמיניסטית ביחס לגבול הלאומי?

404

        פוסטמודרניזם ושיח הזהות הלאומית

414

        ספרות קלה והזמן הערבי

422

        האם נקודת המבט היהודית-ערבית קיימת ביחס לפלסטינים?

424

        סיכום: חזרה אל ההיסטוריה הפלסטינית?

433

הערות

436

ביבליוגרפיה

513

מפתח השמות והעניינים

551

מפתח היצירות

582

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף