דן מירון (1934)

Dan Miron

 

דן מירון.
    הפרידה מן האני העני
: מהלך בהתפתחות שירתו המוקדמת של חיים נחמן ביאליק 1891־1901 / דן מירון ; בלוית שמונה תחריטים מאת משה גרשוני. -- תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"ו 1986.
422 עמ' -- (מחקרי האוניברסיטה הפתוחה; ספר ג)
Taking leave of the impoverished self : Ch. N. Bialik's early poetry 1891-1901

תוכן העניינים:

 • א. כניסה: 'אל הציפור' - שיר של תגליות (עמ' 11־25)
 • ב. התגלית המכרעת: ה'אני' האישי-הלאומי-הפייטני  (עמ' 29־67)
 • ג. החידוש הפואטי-ההיסטורי שב'אני' התלת-פני (עמ' 71־94)
 • ד. ה'אני' הביאליקאי ו'נוסח אודסה'  (עמ' 95־107)
 • ה. אי-נחת בשירה האישית-הלאומית  (עמ' 109־141)
 • ו. מגבלותיה של האופציה המימטית-האפית (עמ' 145־191)
 • ז. בין דמיון לשממון -- המאבק על זכותו של הפן האישי לביטוי פיוטי  (עמ' 195־225)
 • ח. בין ניתוק לחיבור -- המשך מאבקו של ה'אני' האישי  (עמ' 229־269)
 • ט. שירי הירתעות: הפחד מן העצמאות  (עמ' 273־303)
 • י. לקראת שחרור: הצומת האוטוביוגרפי  (עמ' 307־353)
 • יא. 'שירתי' ולא שירתו של מישהו אחר  (עמ' 357־384)
 • יב. יציאה: סיכום ביניים וקו הפרדה   (עמ' 385־397)
 • סוף דבר (עמ' 399־406)
 • רשימת מקורות (עמ' 409־411)
 • מפתחות (עמ' 413־422)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף