הלל ברזל (1925)

Hillel Barzel


הלל ברזל.
סיפורת עברית מיטאריאליסטית
/ הלל ברזל -- רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת 'מסדה', תשל"ד 1974.
193 עמ'  -- (ספריית מקור)
Metarealistic Hebrew Prose / Hillel Barzel

תוכן העניינים:
 

בשער הספר 9
פרק א. סימני היכר של הסיפורת המיטאריאליסטית 11
     א. בדיוניות מופלגת  
     ב. יסודות סמלניים ואליגוריים  
     ג. קשר לספירה מיטאפיזית  
     ד. חידתיות  
פרק ב. גוונים של המיטאריאליזם בסיפורת עולמית 24
     א. העיקרון המיטאפיזי  
     ב. ארכיטיפאליות נוצרית  
     ג. אחדות הניגודים  
     ד. הכמיהה למוחלט  
     ה. בין אבסורד למוחלט  
     ו. התשתית היהודית אצל עגנון  
פרק ג. על גבולות המיטאריאליזם בסיפורת העברית 44
     א. נטיות מנוגדות  
     ב. המיטאריאלי כמסגרת חיצונה ב"סוסתי" למנדלי  
     ג. המיטאריאלי ב"יעיש" של הזז  
     ד. בתבנית מיניאטורית בסיפורו של שופמן  
     ה. מיתוס של חירות בסיפוריו של ס. יזהר  
     ו. מיתוס קרבן ותחייה בסיפורי שמיר  
פרק ד. בעיקבותיו של עגנון (י. שנהר, ב. תמוז וד. שחר) 58
     א. מיתיזאציה של הזמן  
     ב. השתנותו של המימד הסאקראלי  
     ג. שקיפות אליגורית  
     ד. נוסח ותוכן  
     ה. לבעיית ההערכה  
פרק ה. ההתנצחות עם המיטאריאליזם ברומאן של יהודה עמיחי 70
     א. אבדן הזהות  
     ב. יחסיותם של אמצעי ההבעה  
     ג. כוחו של עבר  
     ד. נוכחויות מואנשות  
     ה. מהות השואה  
     ו. טעם הנוסח  
פרק ו. הפלגות בבדיה ובאירוניה בסיפורי יצחק אורן 85
     א. הנטייה אל הריבוי  
     ב. פואטיקה של התפשטות  
     ג. האירוניה כסייג להתפשטות  
     ד. פואטיקה מותאמת לאירוניה  
     ה. סיכום: חיזוק וצמצום של היסוד המיטאריאלי  
פרק ז. מיטאריאליזם בריבוי צורותיו בסיפורי יצחק אורפז 99
     א. סיפורים אקספרימנטאליים  
     ב. ביטול תחומים  
     ג. נגד היציב  
     ד. השפעת קאמי וסייגיה  
     ה. ההדגשה של הנמוך  
     ו. מיגבלות ויתרונות  
פרק ח. מיטאריאליזם מכוחו של מוטיב בסיפורי אלירז 111
     א. דעיכה ומוות  
     ב. זניחת הריאליזם  
     ג. בין רומאן לסיפור  
     ד. "עופות אחרונים:  
     ה. סיום: מעבר לגורל  
פרק ט. עולם המראות של אהרון אפלפלד 125
     א. מלות חותם  
     ב. כוח המראות  
     ג. מקור המראות  
     ד. השלם שבמעוות  
     ה. עילוי המראות  
     ו. תשתית תנכ"ית  
     ז. המראה השלם ב"פואטיקה"  
     ח. גוון מיטאריאליסטי  
     ט. מראות שהם משל  
     י. מראות אליגוריים  
פרק י. כוחה של תשתית בסיפורי א. ב. יהושע 149
     א. תשתית אידיאית  
     ב. בתבנית הניגוד  
     ג. הגבהת הניגוד  
     ד. ההפחתה  
     ה. סיפור דו-קוטבי  
     ו. סיפור חד-קוטבי  
     ז. תשתית בין-טקסטואלית  
     ח. זיקת תשתית וזיקה מיתודית  
     ט. בעקבות מאקס פריש  
     י. השימוש במיתודות משותפות  
     יא. גילוי וכיסוי  
     יב. סיכום  
חתימה   178
ביבליוגרפיה   181
מפתחות   189

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף