נתן אלתרמן (1910־1970)

Nathan Alterman

 

מנחם פינקלשטיין.
    הטור השביעי וטוהר הנשק
: נתן אלתרמן על ביטחון, מוסר ומשפט / מנחם פינקלשטיין.  -- בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011.
286  עמ'.
The Seventh Column and the Purity of Arms : Natan Alterman on security, morality and law / Menachem Finkelstein

    משך כחצי יובל שנים, מעיצומה של מלחמת העולם השנייה ועד אמצע שנות השישים של המאה שעברה, פרסם המשורר נתן אלתרמן מדור שבועי בעיתון "דבר", הוא "הטור השביעי". שבוע אחר שבוע התייחס המשורר לנושאים שעמדו על סדר היום הציבורי, והעניק להם פרשנות אישית. חלק מן השירים שפורסמו באכסניה זו, כגון "מגש הכסף", הפכו לנכסי צאן ברזל של השירה העברית והקנו לאלתרמן את מעמדו כמשורר לאומי.
    הטור השביעי וטוהר הנשק משקיף על שירי הטור השביעי מזווית ראייה ייחודית, שעניינה סוגיות של ביטחון המדינה, של טוהר הנשק ושל המשפט.
    הכותב, שופט בית המשפט המחוזי, ד"ר מנחם פינקלשטיין, שימש בשנים 2000־2004 כַּפרקליט הצבאי הראשי, בדרגת אלוף. לפני כן מילא תפקידים מרכזיים במערכת המשפט הצבאית, ובהם – התובע הצבאי הראשי, הסנגור הצבאי הראשי, והמשנה לנשיא בית הדין הצבאי לערעורים.
    במחקר מקיף וראשוני מסוגו, מתחקה המחבר אחר כתיבתו של אלתרמן בממשקים שבין ביטחון, מוסר, משפט וחירויות הפרט, ומטעים כי עקרונות יסוד של רוח צה"ל ושל המשפט הישראלי באים לידי ביטוי נוקב ועקבי בשירי "הטור השביעי". ברבים מהם עסק המשורר בדילמות המורכבות הכרוכות בהפעלת כוח צבאי; כחוט השני נשזרת בהם תפיסת עולמו, כי בצד חובתה של המדינה להגן על חיי אזרחיה ועל עצם קיומה – על השימוש בנשק להיות צודק, מידתי ומרוסן. סוגיות אלה נחשפות בספר על ריבוי רבדיהן ונבחנות בכלים משולבים של תחומי דעת שונים – ספרות, שירה, היסטוריה, משפט והגות יהודית; שילוב תחומים זה הוא מחידושי הספר. אגב כך נפרסות בפני הקורא פרשות מרתקות מתולדותיה של מדינת ישראל כגון "פרשת כפר קאסם", "פעולת קיביה", "משפט טוביאנסקי" ועוד.
    זאת ועוד, כמי שעמד בראש מערכת המשפט הצבאית בתקופת הלחימה בטרור בראשית המאה ה־21, פותח המחבר צוהר לסוגיות שעמן התמודדו מערכת הביטחון והפרקליטות הצבאית הלכה ומעשה, דוגמת "הסיכול הממוקד", "נוהל שכן", הגדרת המאבק בטרור כ"עימות מזוין" וסוגיית הסרבנות. הטור השביעי וטוהר הנשק מיטיב אפוא להמחיש כי לא נס ליחם של "שירי העת והעתון" של אלתרמן, ועד כמה רלוונטיים גם כיום המסרים החשובים העולים מהם לאתגרים הניצבים בפני מערכת הביטחון.
    אוהבי אלתרמן ייהנו ודאי מן הניתוח החדש והמקורי של שיריו; העוסקים בנושאי ביטחון ומשפט יוכלו למצוא בספר מקור השראה וכלי שימושי לעבודתם; והקורא המשכיל – יגדיל תורה ויאדיר.

תוכן העניינים:

הקדמה (עמ' 9)

חלק ראשון: על יצירתו של אלתרמן ועל הטור השביעי (עמ' 17)

    פרק א: על יצירתו של אלתרמן (עמ' 17)
    פרק ב: על "הטור השביעי" (עמ' 23)
    פרק ג: הערות מקדימות (עמ' 31)

חלק שני: אלתרמן על צה"ל וחשיבותו (עמ' 37)
    פרק א: צה"ל — "הערובה העיקרית לחיי האומה" (עמ' 37)
    פרק ב: "לא אשכח זאת, רֵעִי, איך על גב נשאתני" (עמ 42)

חלק שלישי: פעולות צה"ל כלפי אוכלוסייה אזרחית בשנות החמישים (עמ' 49)
    פרק א: "לענין של מה–בכך" (עמ' 49)
    פרק ב: עוצר, סריקות וחיפושים (עמ' 62)
    פרק ג: גירוש (עמ' 76)
    פרק ד: הסוד הצבאי והמשפט (עמ' 79)
    פרק ה: פעולת קיביה (עמ' 85)
    פרק ו: הממשל הצבאי (עמ' 90)

חלק רביעי: נתן אלתרמן, יצחק שדה והפלמ"ח (עמ' 95)
    פרק א: נתן אלתרמן ויצחק שדה (עמ' 95)
    פרק ב: אלתרמן על יצחק שדה (עמ' 102)
    פרק ג: אלתרמן על הפלמ"ח (עמ' 106)

חלק חמישי: מלחמת העצמאות (עמ' 113)
    מבוא (עמ' 113)
   
פרק א: סוף שנת 1947 (עמ' 115)
   
פרק ב: שנת 1948 — עד הקמת המדינה (עמ' 120)
    פרק ג: שנת 1948 — מהקמת המדינה ואילך (עמ' 124)
    פ
רק ד: "שירי עיר היונה" (עמ' 129)
    פרק ה: אחרי תש"ח  (עמ' 147)

חלק שישי: "על זאת" (עמ' 153)
   
פרק א: הקדמת המשורר (עמ' 153)
    פרק ב: "תחומם של פושעי מלחמה"  (עמ' 156)
    פרק ג: "על זאת" — בעקבות איזה אירוע נכתב? (עמ' 163)

חלק שביעי: פרשת טוביאנסקי (עמ' 171)
   
פרק א: האירוע  (עמ' 171)
    פרק ב: "תֵּבַת בלמים מקֻלקלת" (עמ' 176)

חלק שמיני: פרשת כפר קאסם (עמ' 181)
   
פרק א: האירוע והמשפט (עמ' 181)
    פרק ב: "תחום המשֻלש" (עמ' 185)
    פרק ג: "עם פסק–הדין" (עמ' 193)
    פרק ד: "הדין וסביביו"  (עמ' 198)
    פרק ה: "החנינה" (עמ' 206)

חלק תשיעי: על פציפיזם וסרבנות (עמ' 213)
   
פרק א: "אַל תתנו להם רובים" (עמ' 213)
    פרק ב: "סרבן מלחמה" (עמ' 217)

חלק עשירי: אלתרמן - "משורר לאומי" או "משורר חצר"? (עמ' 221)
   
פרק א: מחלוקת החוקרים  (עמ' 221)
    פ
רק ב: תרומתו של מחקר זה  (עמ' 231)

דברי סיום (עמ' 235)
רשימת מקורות (עמ' 249)
מפתחות (עמ' 259)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף