דב סדן (1902־1989)

Dov Sadan


דב סדן.
    ארחות ושבילים
: מסה, עיון, חקר : כרך האישים / דב סדן. -- תל-אביב : הוצאת עם עובד ביזמת הועד הציבורי להוצאת כתבי דב סדן, תשל"ח 1977.
420 עמ'.
Orhot ushvilim (Ways and Paths) / Dov Sadan

    בכרך, המובא בזה לרשות-הרבים, ראיתי לכנס, בשנים-עשר מדורים - מסות, מאמרים, רשימות, ציונים, שהצד השווה שבהם הוא ניסוי לדון ולהעריך טיבם ודרכם של אישים שונים - משוררים ומספרים, מבקרים ומתרגמים, פובליציסטים ועתונאים, הוגים וחוקרים, ראשי ציבור וקברניטים, אמני צליל וצבע, והם מתוספים על ניסויי הדומים בספרי הקודמים, שיצאו לאור. כל הפרקים, המכונסים פה, כבר ראו אור-הדפוס, אך רובם היו זרויים על פני דוכנים שונים, עתונים, כתבי-עת, קבצים ; וקצתם באו כמבואי ספר וספר.
    האישים הנידונים מניינם ארבעים ושמונה, רובם ככולם מסופרי העברים, והם אנשים אחים שזכיתי להכירם ולהתרועע עמהם, והוא קו המבליח, ואקוה כי לטובה, מתוך שיטי דברי ומובלע בנעימתם. אפס בשלושת פרקי הסיום ידובר בשני סופרים מבני עמנו שהיו כותבים לעז, ועל שלישי, שלא מבני עמנו אשר לבו אליהם, והסיום הוא כמין רמיזה לחיבורי, העתיד שיתפרסם, ושמו מגלה עניינו: ובגויים ההם.

תוכן העניינים:

שלוש הערות

I
שרשי שירה : על שאול טשרניחובסקי
    מאמר א: חלוקה משולשת (13־16)
    מאמר ב: ערב חג זיקנתו (16־17)

בין מזג לשירה : על יעקב פיכמן (18־23)

במעלות שיר : על א. צ. גרינברג
    מאמר א: שליחות ותודעתה (24־28)
    מאמר ב: סעיפים במגילת יוחסין (28־33)
    מאמר ג: עם גבורותיו (33־36)

מלשון ללשון : על אברהם שלונסקי (37־42)

בין שירה לשיר : על יוכבד בת-מרים
    מאמר א: גאולת כיסופים (43־45)
    מאמר ב: חירות כפולה (45־50)

שיבת-משנה : על אנדה עמיר
    מאמר א: ממה שהיה (51־55)
    מאמר ב: אשה והיא משוררת (55־62)

כליל-זמירות : על נתן אלתרמן
    מאמר א: על מות לבן (63־64)
    מאמר ב: ויהי מי האיש ... (64־69)
    מאמר ג: בין זיקה למצפון (69־72)

אפלה וכוכבים בה : על לאה גולדברג (73־78)

II
מבואי עדות : על י. ח. ברנר
    מאמר א: בין חקר לזכרון (81־87)
    מאמר ב: ואיך היו הדברים (87־91)

במפולש : על גרשם שופמן (92־97)

בית-מידות ואגפיו : על חיים הזז
    מאמר א: עם י"ב ספריו (98־99)
    מאמר ב: זימוני שבטים (99־106)
    מאמר ג: בין סב לנכדו (106־110)
    מאמר ד: גרם-המעלות (110־114)
    מאמר ה: בין מצע ללשון (114־118)

בין גילוי לעילום : על צבי ישראל שבייד (119־123)

בכבודם של שני מספרים : על יהודה יערי ושרגא קדרי  (124־129)

הר וצלעותיו : על עמוס עוז (130־140)

III
בין מזמור למצעד : על יעקב נתנאלי  (143־146)

בין מקור לתרגום : על שלמה שפאן
    מאמר א: עם כתביו (147־161)
    מאמר ב: תורגמן ודרכו (161־167)

פלאי-סגולה : על שלמה דיקמן (168־170)

נתיב יאיר : על צבי מאיר שטיינמץ (171־174)

IV
חומרת הקו : על שלמה צמח
    מאמר א: ניצוץ של קוצק (177־180)
    מאמר ב: אהבת שלמה (180־186)

בין אפשרות לממשות : על אליעזר מאיר ליפשיץ (187־190)

בין חקר ותוכחה : על אברהם יעקב ברוֶר (191־195)

בעל סיפורי-המעשיות : על מרדכי בן-יחזקאל (196־202)

סביביו נשערה מאד : על אברהם קריב
    מאמר א: שלוש עטרות (203־205)
    מאמר ב: בין לאו והן (205־212)
    מאמר ג: פן ופנים (213־218)

הולך חשכים ונוגה לו : על ירוחם טולקס (219־230)

V
זקן שבחבורות : על דויד זכאי (233־241)

בין הקטבים : על שלמה לביא (242־244)

בין עתון וספר : על ברכה חבס (245־247)

פרקי יותם : על ישעיהו אברך
    מאמר א: שבתו של מי ומה  (248־252)
    מאמר ב: בהתלכד המה והאיך (252־257)

שליח ודרכו : על משה ישי (258־262)

VI
אחרון : על משה אהרן ויזן

מרום הגותו : על שמואל הוגו ברגמן

גולה-המאורות : על גרשם שלום

בין הגות לעשיה : על נתן רוטנשטרייך

VII
בין בבל לירושלים : על יצחק גרינבוים

לב של שני ברדלסים : על דויד בן-גוריון

לדרכו של בעל-אגדה : על דויד כהן
    מאמר א: אבי הנוער העובד
    מאמר ב: בין מסַפֵר לסיפורו

VIII
חכמת המסכן : על יוסף האגר

בין תולדה לשעה : על נתן מיכאל גלבר

משכיל הרבים : על ג. קרסל

IX
דורש לציון : על מאיר גייאֶר

בדרך הביתה : על ירמיה פרנקל

שי למורה : על אברהם פרנס

על הני תרי צנתרי דמוסט רבתי
    פרק ראשון: על יעקב ראפאפורט
    פרק אחרון: על משה שטרקמן

בין זכרון לידיעה : על פינחס האלר

X
גלויה לבעל הגלויות : אל אריה נבון ועליו

סאלוט לכליזמרים : עם יהויכין סטוצ'בסקי ועליו

XI
חיבת ירושלים : על גליה ירדני

אשת מו"ל כמו"ל : על בית ניומן

XII
בשערי כרך : על ליאופולד קומפרט

בסוד נאמנים : על ריכארד בר-הופמן

בים קוצים : על הנריק וורגלאנד

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף