מאיר ויזלטיר (1941)

Meir Wieseltier


נורית בוכוייץ.
רשות מעבר
: חילופי נורמות, מאיר ויזלטיר ושירת שנות השישים  / נורית בוכוויץ ; [הביאה לדפוס - לאה שניר]. -- [בני ברק]  : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2008. 
341  עמ'.
Permit to pass : generation shifts, Meir Wiezeltier and the poetry of the 60s / Nurit Buchweitz

רשות מעבר - חילופי נורמות, מאיר ויזלטיר ושירת שנות השישים, הוא מחקר ספרותי על שירתו של מאיר ויזלטיר ושירת בני דורו, המשולב בפרספקטיבות תרבותיות והיסטוריות בנות הזמן.
הספר מתאר את שירת משמרת המשוררים של שנות השישים, הכוללת גם את יונה וולך ויאיר הורביץ, כיחידה דורית נפרדת ועצמאית בשלשלת הדורות של השירה העברית. מאיר ויזלטיר מוצב במרכז, כמשורר המייצג את נורמות הכתיבה של הדור באופן המובהק ביותר.
מתוך ההנחה, שהסבר תקף של התפתחות תופעות דורש את תיאורן על רקע תהליכים שקדמו להן, עורכת המחברת נורית בוכוייץ מחקר השוואתי בפואטיקה של שירת שנות השישים אל מול שירת הדור הסמוך לה בזמן. נתן זך, כמשורר הבולט של דורו, עומד במרכז ההשוואה עם כתיבתו של ויזלטיר.
פרקי הספר נחלקים לאלה העוסקים במודל האסכולתי של שנות השישים ולאלה המתמקדים במשורר מאיר ויזלטיר. בפרקים המתארים את המודל האסכולתי נשאלות שאלות מתחום מחקר התרבות והם כוללים התבוננות במפתח האידיאולוגי של משוררי התקופה. בפרקים המתארים את המשורר מאיר ויזלטיר ההתבוננות היא סטרוקטורליסטית ונבחנים היבטים לשוניים, רטוריים, אינטרטקסטואליים ותמטיים בשירתו.
הספר רשות מעבר הוא הראשון להעמיד במרכזו את שירתו של ויזלטיר. הוא מכיל קריאה מפורטת במבחר משיריו המוקדמים של ויזלטיר - שירה לירית-אמוטיבית, שירה אישית-טריוויאלית, שירה הגותית-הסטוריוסופית ושירה חברתית-פוליטית. כן מביא הספר ראיון מקיף שנערך עם המשורר.  

תוכן העניינים:

1 מבוא 9
2 משנות החמישים לשנות השישים : חילופי נורמות בשירה הישראלית 22
3 מודל האסכולה של שירת שנות השישים 53
4 מקורות ההשראה של שירת שנות השישים: הזיקה בין השירה הישראלית לבין השירה האנגלו-אמריקנית בת זמנה 96
5 תמורות במילון הכללי: לשון, נושאים וחומרים 133
6 שירת ויזלטיר: דגם סגנוני פיגורטיבי חדש 170
7 האלגוריה בשירתו של ויזלטיר: ביטוי של תמורה פואטית 201
8 היבטים רטוריים בשירת ויזלטיר 226
9 תמורות בלשון האינטרטקסטואליות 268
אחרית דבר 305
נספח - ראיון עם מאיר ויזלטיר, 28 במארס 1998 306
מקורות ביבליוגרפיים 310
מפתחות 327

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף