שמואל ליב ציטרון (1860־1930)

Samuel Leib Zitron


ש. ל. ציטרון.
    מאחורי-הפרגוד
: מומרים, בוגדים, מתכחשים / ש. ל. ציטרון. -- וילנה : הוצאת צבי מ"ץ, תרפ"ד-תרפ"ה, 1923־1925.
    2 כר'.
   
   

תוכן העניינים:

ח ל ק    ר א ש ו ן
 • אל הקורא (עמ' i־iv)
 • דניאל אבראמוביטש חוואלסון (עמ' 7־34)
 • יאקוב אלכסנדרוביץ בראפמאן (עמ' 35־53)
 • יוסיף ניקולאיוביץ סורקין (עמ' 54־64)
 • ניקאנדר וואסיליוביטש זוסמן (עמ' 65־82)
 • אברהם אורי (ארקאדי גריגורווויטש) קובנר (עמ' 83־100)
 • אשר (קונסטאנטין אלכסנדרוביץ) שאפירא (עמ' 101־115)
 • יוסף ראבינוביץ (עמ' 116־129)
 • וולאדימיר וואסיליוביץ פיאודורוב <צבי הירש גרינבוים> (עמ' 130־138)
 • ניקולאי (נחמן) אוסיפאוויטש פרוז'אנסקי (עמ' 139־181)
 • יואקים (חיים) צימרמאן (עמ' 182־213)
 • יסורי-נחם של בעל-תשובה (מזכרונותי) (עמ' 214־218)
 • וואלף נאכלאס (אלכסנדר אלקסיוב) (עמ' 219־223)
 • ליאוב אבראמוביץ קופרניק (עמ' 224־226)
 • אוסיפ קונסטאנטינוביץ נוטוביץ (עמ' 227־231)
 • מפלתם של מומרים (עמ' 232־236)
ח ל ק    ש נ י
 • יוליאַן קליאַטשקאָ (עמ' 3־35)
 • יצחק אֶדואַרד זאַלקינסאָן (יע"ס) (עמ' 36־72)
 • סֶמיָאן (שמעון) עפראָן-ליטווינוב (עמ' 73־83)
 • אליעזר ליברמאַן (עמ' 84־89)
 • אַנאַטולי גריגורוביטש גאַסמאַן (מי שהיה סנאטור ואחרי-כן סגן מיניסטר המשפטים ברוסיה) (עמ' 90־102)
 • יחיאל-צבי הרשנזון-ליכטנשטיין  (עמ' 103־117)
 • אהרן ישראל ברימאַן (עמ' 118־133)
 • צבי גרשוני (עמ' 134־153)
 • משה קושֶלֶווסקי (עמ' 154־164)
 • סֶמיאָן (שמעון) ווֶנגֶרוב (עמ' 165־174)
 • איליאַ ציאָן (עמ' 175־188)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף